Skjul søk

J-277-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2018

Erstatter: J-259-2016

Erstattet av: J-6-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 21.12.2017

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 21. desember 2017 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 16 og 42, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske 16. oktober 2001.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 2 Maksimalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande et kvantum rognkjeks tilsvarende 4 000 kilo utilvirket rognkjeksrogn.

Ved landing av selvtilvirket rogn er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 kg tilvirket rogn avregnes som 1,2 kg av kvoten.

§ 3 Fangstperiode

Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark vest for 26°Ø etter 20. juni.

Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Finnmark øst for 26°Ø etter 5. juli.

Grensen ved 26°Ø trekkes slik at den samsvarer med statistikkområde 03.

§ 4 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.

Dersom fartøyeier i åpen gruppe skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av kvoteåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd.

§ 5 Overføring av fangst

Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket fra et annet fartøy.

§ 6 Dispensasjon fra bestemmelsene om maskestørrelse ved fiske etter rognkjeks

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra utøvelsesforskriften § 23 annet ledd bokstav e) om maskestørrelse. Slik dispensasjon kan kun gis ved fiske etter rognkall som skal brukes som stamfisk til oppdrett. For at dispensasjon skal kunne gis må fisker ha en skriftlig avtale med oppdrettsanlegg om levering av stamfisk. Søknad om dispensasjon sendes til postmottak@fiskeridir.no, og må blant annet inneholde en kopi av avtalen mellom fisker og oppdrettsanlegg, et estimat av antall rognkall som skal fiskes, informasjon om hvor det skal fiskes og i hvilken periode det søkes  dispensasjon for, samt kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for fisket.

§ 7 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 8 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller gitt i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

MKB/EW