Skjul søk

J-272-2017: (Utgått) Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Erstatter: J-193-2017

Erstattet av: J-84-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.12.2017

Gyldig til: 04.01.2018

Publisert: 21.12.2017

Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2017 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 andre ledd.

§ 1 Forbud mot fiske

I perioden fra og med 22. desember 2017 til og med 4. januar 2018 er det forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område i Nordsjøeninnenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 33,0 minutter                    Øst 006 grader 13,0 minutter
  2. Nord 57 grader 39,0 minutter                    Øst 006 grader 34,0 minutter
  3. Nord 57 grader 25,0 minutter                    Øst 007 grader 43,0 minutter
  4. Nord 57 grader 18,0 minutter                    Øst 007 grader 20,0 minutter
    herfra videre til posisjon 1.

§ 2 Unntak

 Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker etter sild, makrell og hestmakrell med pelagisk trål, ringnot, drivgarn og dorg/juksa fiske i område angitt i § 1. I tillegg kan det fiskes med teiner og skjellskrape i området. Garn kan også benyttes ved fiske i dette området dersom maskevidden tilsvarer det som er angitt i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen av 22. desember 2004 for direkte fiske etter torsk, hyse, sei og hvitting. Innenfor det stengte området kan det også fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert.

 § 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 4. januar 2018.

HJ/EW