Skjul søk

J-264-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2017

Erstatter: J-295-2015

Erstattet av: J-242-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Publisert: 22.12.2016

Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2017

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde 2.a, 3.a, 4, 5.b, 6, 7 og 8 i 2017.

§ 2 Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske følgende kvanta innenfor nærmere angitte områder i EU sonen i 2017:

Art

Tonn

EU-sonen (ICES statistikkområde

Hyse

7 238 tonn

4

Hyse

87 tonn

3.a

Hvitting

1 300 tonn

4

Hvitting

19 tonn

3.a

Blålange

150 tonn

4; 5b; 6; 7 og 2.a.

Lange

6 500 tonn

4; 5.b; 6; 7 og 2.a.

Brosme

2 923 tonn

4; 5.b; 6; 7 og 2.a.

Kombinert kvote

250 tonn

5.b; 6 og 7 (kan bare fiskes med line etter havmus, mora mora og skjellbrosme)

Annet

 

5 250 tonn

4 og 2.a.

Blåkveite

1 100 tonn

2.a. og 6 (kan bare fiskes med line i 6)

Sjøtunge

10 tonn

4

Norske fartøys fangster av hyse og hvitting i Norges økonomiske sone eller territorialfarvann i ICES statistikkområde 4 og 3.a. kommer til fratrekk på kvotene angitt for disse artene og tilsvarende område i første ledd.

Norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde 4 innenfor kvantumet som er angitt i første ledd. Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.

§ 3 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 5 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MKB