Skjul søk

J-264-2010: (Utgått) Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011

Erstatter: J-249-2010

Erstattet av: J-239-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.12.2010

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011

Innholdsfortegnelse:

  På grunn av unøyaktige hjemmelshenvisninger kunngjøres forskriften på nytt:

  Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Steinkobbe

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

  FYLKE

  KVOTE

  Østfold

  15

  Rogaland

  15

  Sør-Trøndelag

  115

  Nord-Trøndelag

  5

  Nordland

  185

  Troms

  55

  Finnmark

  70

  Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland.

  Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Porsangerfjorden

  § 2 Havert

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

  OMRÅDE

  KVOTE

  Lista til Stad

  60

  Stad til Lofoten

  250

  Vesterålen til Varanger

  150

  Av kvoten på 150 havert i området Vesterålen til Varanger kan inntil 50 havert felles i Troms og 100 havert felles i Finnmark.

  § 3 Ringsel

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.

  § 4 Grønlandssel

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  HY/EW

  Publisert: 15.12.2010