Skjul søk

J-259-2015: (Utgått) Forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015

Erstatter: J-231-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.12.2015

Gyldig til: 31.12.2015

Publisert: 14.12.2015

Forskrift om endring av forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 11. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 18. desember 2014 nr. 1775 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 §§ 8 og 25.

I

 

I forskrift 5. januar 2015 nr. 11 om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd andre punktum skal lyde:

Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 1,93 fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb.

 

II

Forskriften trer i kraft straks

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015   

 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 5. januar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36, 37 og 42, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, jf forskrift 18. desember 2014 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 §§ 8, 12 og 25.

§ 1 Kvotefaktor for små ringnotfartøy

Ved beregning av fartøykvoter i Nordsjøen for små ringnotfartøy anvendes faktor 1,82. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 0,75 fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb x. Delkvotefaktoren for EU-sonen oppheves fra og med 26. juni 2015.

Ved beregning av maksimalkvoter i Skagerrak for små ringnotfartøy anvendes faktor 0,5.

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnottillatelse skal det anvendes faktor 2,49 i Nordsjøen. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 1,93 fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb.

Ved beregning av maksimalkvoter i Skagerrak for fartøy med ringnottillatelse anvendes faktor 0,5.

 

§ 3 Kvotefaktor for fartøy i trålgruppen

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse anvendes faktor 0,79 i Nordsjøen. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 0,39 fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb.

 

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

 

«»»»»»»»»»»»»»»

TO/MKB