Skjul søk

J-237-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i 2018

Erstatter: J-250-2016

Erstattet av: J-229-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 14.12.2017

Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rødspette i følgende områder i 2018:

a)       I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚ N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES´ statistikkområde 4.

b)       I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

§ 2 Totalkvoter

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil:

a)       7 585 tonn rødspette i Nordsjøen

b)       607 tonn rødspette i Skagerrak

Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

§ 3 Fiske i Nordsjøen

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, fartøy med nordsjøtråltillatelse og fartøy med avgrenset nordsjøtillatelse kan fiske innenfor totalkvoten angitt i § 2 første ledd bokstav a).

§ 4 Gruppekvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper i Skagerrak

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper kan fiske og lande inntil  200 tonn i Skagerrak.

§ 5 Gruppekvoter for trålfartøy i Skagerrak

Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 407 tonn i Skagerrak.

§ 6 Maksimalkvoter for trålfartøy

Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 50 tonn i Skagerrak.

§ 7 Stopp av fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

§ 8 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 9 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

AH/EW