Skjul søk

J-234-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2018

Erstatter: J-252-2016

Erstattet av: J-236-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 14.12.2017

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2018.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande totalt 50 331 tonn hestmakrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Norske fartøy med adgang til å delta, kan fiske inntil 2 550 tonn hestmakrell i EU-sonen i ICES statistikkområde 4.

§ 3 Bifangst

Uten hinder av § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

§ 4 Overføring av fangst

Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 5 Stopp av fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

§ 6 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

AH/EW