Skjul søk

J-223-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016

Erstatter: J-219-2016

Erstattet av: J-256-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.12.2016

Gyldig til: 31.12.2016

Publisert: 12.12.2016

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 12. desember 2016 med hjemmel i forskrift 15. desember 2015 nr. 1676 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016 § 35.

I

I forskrift 15. desember 2015 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016 gjøres følgende endring:

§ 18 første ledd (endret) skal lyde:
Fra og med 2. mai 2016 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 17 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 27. juni 2016. Tillegget økes til 40 % fra og med 22. august 2016, og til 60 % fra og med 24. oktober 2016. Fra og med 12. desember 2016 reduseres tillegget til 10 %.

§ 24 første ledd (endret) skal lyde:
Fra og med 2. mai 2016 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 17 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 27. juni 2016. Tillegget økes til 40 % fra og med 22. august 2016, og til 60 % fra og med 24. oktober 2016. Fra og med 12. desember 2016 reduseres tillegget til 10 %.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 ------------------

 Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 15. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37, 39 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

 1. 417 518 tonn torsk i området nord for 62°N,
 2. 122 394 tonn hyse i området nord for 62°N, og
 3. 123 950 tonn sei i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62°N.

 Av kvantaene i første ledd avsettes 707 tonn torsk, 373 tonn hyse og 250 tonn sei til forsknings- og undervisningskvoter, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3 000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for Finnmark (kystfiskekvoten), 350 tonn sei til agnformål og 4 000 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levendelagring.

 Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

 § 3 Gruppekvoter for trålfartøy

Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og lande inntil 132 928 tonn torsk, 46 254 tonn hyse og 44 900 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i industritrålfisket.

Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

 1. fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 132 178 tonn torsk, 45 504 tonn hyse og 35 920 tonn sei, og
 2. fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 480 tonn sei. Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse som bifangst.

§ 4 Gruppekvote for notfartøy

Notfartøy kan fiske og lande inntil 30 337 tonn sei.

§ 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

Fartøy som har tillatelse til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 269 883 tonn torsk, 75 467 tonn hyse og 46 113 tonn sei.

Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

 1. Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 34 572 tonn torsk, samt 13 584 tonn hyse og 5 072 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.
 2. Fartøy i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande inntil 209 662 tonn torsk, hvorav 17 200 tonn avsettes til et tillegg for fartøy som lander all fangst fersk (ferskfiskordningen), samt 55 846 tonn hyse, hvorav 6 000 tonn avsettes til bifangst, og 34 585 tonn sei.
 3. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 25 649 tonn torsk, 6 037 tonn hyse og 6 456 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 2 100 tonn til ferskfiskordningen.

 Utover avsetninger til ferskfisk- og bifangstordning nevnt i annet ledd bokstav b fordeles kvantaene av torsk, hyse og sei på gruppene som følger:

 1. Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 53 216tonn torsk, 14 056 tonn hyse og 9 788 tonn sei.
 2. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 51 118 tonn torsk, 12 960 tonn hyse og 8 992 tonn sei.
 3. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 52 812 tonn torsk, 14 705 tonn hyse og 8 957 tonn sei.
 4. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 35 316 tonn torsk, 8 125 tonn hyse og 6 848 tonn sei.

 § 6 Kvotefleksibilitet for torsk, hyse og sei over årsskiftet på gruppenivå

Ved overfiske i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvotene av torsk og hyse med et tilsvarende kvantum i 2016.

Ved underfiske i 2015 kan Fiskeridirektoratet godskrive gruppekvotene av torsk og hyse med inntil 10 % i 2016.

Ved overfiske i 2016 kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvotene av torsk, hyse og sei med et tilsvarende kvantum i 2017.

Ved underfiske i 2016 kan Fiskeridirektoratet godskrive gruppekvotene av torsk, hyse og sei med inntil 10 % i 2017.

Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene innen samme kvoteår.

Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelt overfiske eller underfiske.

Kapittel 2. Fiske med trål

§ 7 Fartøykvoter i fisket etter torsk og hyse

Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på 1 514 tonn torsk og en maksimalkvote på 678 tonn hyse hvorav 578 tonn er garantert. Med virkning fra og med 25. november 2016 kan fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande hyse uten kvotebegrensning.

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet.

§ 8 Fartøykvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse

Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei: 

Trålgruppe

Faktor

Maksimalkvote

Herav garantert kvote

Småtrålere

0,58

281

212

Ferskfisk-/rundfrystrålere

1,00

484

366

Fabrikktrålere

1,32

639

483

 Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet.

§ 9 Fartøykvoter i fisket etter sei for fartøy med seitråltillatelse

Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei:

Kvotefaktor

Maksimalkvote

Herav garantert kvote

0,35

299

249

0,75

640

533

0,85

725

604

1,00

853

711

Fiskeridirektoratet bestemmer faktoren for det enkelte fartøy med seitråltillatelse. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn.

Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

§ 10 Bifangst for fartøy med seitråltillatelse

Fartøy med seitråltillatelse kan ha inntil 15 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst. I perioden fra og med 1. januar til og med 31. mai 2016 er det tillatt å ha inntil 30 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst.

§ 11 Bifangst for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 180 tonn sei som bifangst.

Kapittel 3. Fiske med not

§ 12 Maksimalkvoter

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei med not:

Hjemmelslengde

Faktor

Garantert kvote

Maksimalkvote

Under 15

1,00

74

111

15-20,99

1,50

111

167

21-22,99

2,03

150

225

23-25,99

2,43

180

270

26 meter og over

2,82

209

313

Seinottillatelse

5,64

417

626

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande tilsvarende kvote som fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter.

Fisket etter sei med not stoppes med virkning fra og med onsdag 19. oktober 2016. Fra dette tidspunktet kan fisket fortsette innenfor de garanterte kvoter.

Fartøy med adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper. Redskapsfleksibiliteten etter første punktum gjelder ikke for fartøy i åpen kystgruppe som fisker sei etter annet ledd.

§ 13 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy

Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

Kapittel 4. Konvensjonelle havfiskefartøy

§ 14 Kvoter

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en fartøykvote på 373 tonn torsk.

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 215 tonn hyse, hvorav 159 tonn er garantert. Med virkning fra og med 25. november 2016 kan konvensjonelle havfiskefartøy fiske og lande hyse uten kvotebegrensning.

Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 350 tonn sei.

§ 15 Bifangst

Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i det direkte fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst i den tid det direkte fisket med konvensjonelle redskaper er åpent.

Når det direkte fisket etter sei med konvensjonelle redskaper er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.

Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvotene.

§ 16 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over

Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

Kapittel 5. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum i lukket gruppe

§ 17 Fiske etter torsk

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-lengde

Største lengde

Kvoteenhet (garantert kvote)

Kvoteenhet (maksimalkvote)

Under 11 m

Under 11 m

18,6655

-

 

Over 11 m

18,6655

-

11 - 14,9 m

Under 11 m

20,7108

-

 

Over 11 m

20,7108

-

15 - 20,9 m

Under 11 m

22,5228

33,7843

 

Over 11 m

22,5228

28,1535

21 - 27,9 m

Under 11 m

21,5038

-

 

Over 11 m

21,5038

-

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

Hjemmels- lengde

Kvotefaktor

Garantert kvote     

Maksimal-kvote

Største lengde under 11 meter

Maksimal-kvote Største lengde over 11 meter

under 7 meter

1,21

 22,6

 

7 - 7,9

1,43

 26,7

 

 

8 - 8,9

1,70

 31,7

 

 

9 - 9,9

2,08

 38,8

 

 

10 - 10,9

2,25

 42,0

 

 

11 - 11,9

3,06

 63,4

 

 

12 - 12,9

3,63

 75,2

 

 

13 -13,9

4,40

 91,1

 

 

14 -14,9

5,01

103,8

 

 

15 - 15,9

5,92

133,3

200,0

166,7

16 - 16,9

6,59

148,4

222,6

185,5

17 -17,9

7,27

163,7

245,6

204,7

18 - 18,9

8,03

180,9

271,3

226,1

19 - 19,9

8,71

 96,2

294,3

245,2

20 - 20,9

9,31

209,7

314,5

262,1

21 - 21,9

8,91

191,6

 

 

22 - 22,9

9,30

200,0

 

 

23 - 23,9

9,67

207,9

 

 

24 - 24,9

10,04

215,9

 

 

25 - 25,9

10,34

222,3

 

 

26 - 26,9

10,73

230,7

 

 

27 - 27,9

11,02

237,0

 

 

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 18 Ferskfiskordningen

 Fra og med 2. mai 2016 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 17 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 27. juni 2016. Tillegget økes til 40 % fra og med 22. august 2016, og til 60 % fra og med 24. oktober 2016. Fra og med 12. desember 2016 reduseres tillegget til 10 %.

Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd torsk, og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

Tillegg som beskrevet i første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 32 sjuende ledd om levendelagring av torsk.

§ 19 Fiske etter hyse

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-lengde

Største lengde

Kvoteenhet (garantert kvote)

Kvoteenhet (maksimal-kvote)

Under 11 m

Under 11 m

6,5952

Ubegrenset

 

Over 11 m

6,5952

Ubegrenset

11 - 14,9 m

Under 11 m

6,1790

Ubegrenset

 

Over 11 m

6,1790

Ubegrenset

15 - 20,9 m

Under 11 m

6,9229

Ubegrenset

 

Over 11 m

6,9229

Ubegrenset

21 - 27,9 m

Under 11 m

6,9208

Ubegrenset

 

Over 11 m

6,9208

Ubegrenset

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

Hjemmels- lengde

Kvotefaktor

 Garantert kvote     

 Maksimalkvote      største lengde under 11 m

 Maksimalkvote      største lengde over 11 m

under 7 meter

1,12

7,4

Ubegrenset

Ubegrenset

7 - 7,9

1,31

8,6

Ubegrenset

Ubegrenset

8 - 8,9

1,56

10,3

Ubegrenset

Ubegrenset

9 - 9,9

1,93

12,7

Ubegrenset

Ubegrenset

10 - 10,9

2,06

13,6

Ubegrenset

Ubegrenset

11 - 11,9

2,85

17,6

Ubegrenset

Ubegrenset

12 - 12,9

3,38

20,9

Ubegrenset

Ubegrenset

13 -13,9

4,10

25,3

Ubegrenset

Ubegrenset

14 -14,9

4,67

28,9

Ubegrenset

Ubegrenset

15 - 20,9

7,83

54,2

Ubegrenset

Ubegrenset

21 - 27,9

7,83

54,2

Ubegrenset

Ubegrenset

Det er ikke adgang til å ha bifangst av hyse utover de fastsatte kvotene.

Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 30 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av hyse i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 20 Fiske etter sei

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-lengde

Største lengde

Kvoteenhet (garantert kvote)

Kvoteenhet (maksimalkvote)

Under 11 m

Under 11 m

4,4645

Ubegrenset

 

Over 11 m

4,4645

Ubegrenset

11 - 14,9 m

Under 11 m

3,8207

 

 

Over 11 m

3,8207

 

15 - 20,9 m

Under 11 m

4,5969

 

 

Over 11 m

4,5969

 

21 - 27,9 m

Under 11 m

3,1303

 

 

Over 11 m

3,1303

 

 Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta sei (tonn):

Hjemmels- lengde

Kvotefaktor

Garantert
kvote

Maksimalkvote
største lengde under 11 meter

Maksimalkvote
største lengde over 11 meter

under 7 meter

1,12

5,0

Ubegrenset

Ubegrenset

7 - 7,9

1,31

5,8

Ubegrenset

Ubegrenset

8 - 8,9

1,56

7,0

Ubegrenset

Ubegrenset

9 - 9,9

1,93

8,6

Ubegrenset

Ubegrenset

10 - 10,9

2,06

9,2

Ubegrenset

Ubegrenset

11 - 11,9

2,82

10,8

 

 

12 - 12,9

3,35

12,8

 

 

13 -13,9

4,05

15,5

 

 

14 -14,9

4,61

17,6

 

 

15 - 15,9

5,65

25,2

 

 

16 - 16,9

6,30

28,1

 

 

17 -17,9

6,95

31,1

 

 

18 - 18,9

7,67

34,2

 

 

19 - 19,9

8,31

37,1

 

 

20 - 20,9

8,89

39,7

 

 

21 - 21,9

8,54

26,7

 

 

22 - 22,9

8,90

27,9

 

 

23 - 23,9

9,26

29,0

 

 

24 - 24,9

9,62

30,1

 

 

25 - 25,9

9,90

31,0

 

 

26 - 26,9

10,26

32,1

 

 

27 - 27,9

10,55

33,0

 

 

Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy under 11 meter hjemmelslengde som har fisket maksimalkvoten, og fartøy over 11 meter hjemmelslengde som har fisket den garanterte kvoten, kan ha inntil inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing. Adgangen til å ha bifangst gjelder ikke for fartøy som kan fiske sei med not og som har kvote igjen etter § 12. For slike fartøy skal sei ved fiske med konvensjonelle redskap belastes seinotkvoten.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av sei i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 21 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum

Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

 Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

 Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002.

Kapittel 6. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy i åpen gruppe

§ 22 Fiske etter torsk

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

Største lengde

Garantert kvote

Under 8 m

15

8 – 9,99 m

21

10 m og over

24

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.

§ 23 Kystfiskekvoten

Når melding er sendt, jf. tredje ledd, kan eiere av merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som er bosatt i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, og som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning etter annet ledd, i tillegg til kvoten i § 22, fiske et kvotetillegg på 26 tonn torsk, hvorav 16 tonn torsk er garantert kvantum.

Det geografiske virkeområdet omfatter følgende kommuner eller deler av kommune:

Finnmark:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Troms:
Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Nordland:
Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

Før oppstart av fisket på tilleggskvoten tar til, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse. Pliktig melding skal gis per telefaks på nr. 55 23 80 90, på følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.

§ 24 Ferskfiskordningen

Fra og med 2. mai 2016 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 17 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 27. juni 2016. Tillegget økes til 40 % fra og med 22. august 2016, og til 60 % fra og med 24. oktober 2016. Fra og med 12. desember 2016 reduseres tillegget til 10 %.

Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd torsk, og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

Tillegg som beskrevet i første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 32 sjuende ledd om levendelagring av torsk.

§ 25 Fiske etter hyse

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter hyse i åpen gruppe, kan fiske hyse uten kvotebegrensning, og har følgende garanterte kvote hyse (tonn):

Fartøylengde

Garantert kvote

Under 8 m

2

8 – 9,9 m

3

Over 10 m

3

§ 26 Fiske etter sei

Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe, kan fiske en garantert kvote på 5 tonn sei.

Fartøy som har fisket den garanterte kvoten, kan ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.

Kapittel 7. Fellesbestemmelser m.v.

§ 27 Trålere med kombinasjonsdrift

Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 7.

§ 28 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsen i første og annet punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 29 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

Når et salgslag, i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslova) § 14, jf. § 13, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøy som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet.

Når et  salgslag, i medhold av fiskesalgslova § 13, har innført reguleringer av hensyn til avtaket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser, og skal fortløpende informere FMC i Fiskeridirektoratet.

§ 30 Samfiske

Uten hinder av forbudene i §§ 28 og 29 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11 meter på følgende vilkår drive samfiske:        

 1. Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding skal alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere oppgis. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal sendes på  telefaks nr. 55 23 82 76 eller e-post fmc@fiskeridir.no.
 2. Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.
 3. Ved samfiske med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2014 eller 2015, og landet følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene:

Hjemmelslengde

Minimumsfangst for ett av årene 2014 eller 2015

Under 7 meter

4 tonn

7-7,9 meter

5 tonn

8-8,9 meter

6 tonn

9-9,9 meter

7 tonn

10-10,9 meter

8 tonn

Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2014 eller 2015, og landet minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet.

   d. Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge
      fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel
      for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fiske og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes.
      Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det
      enkelte fartøy i samfiskelaget.

   e. Det passive fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene er påmeldt samfisket.

   f. Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av reguleringsåret.

Når det aktive fartøyet i samfiskelaget har største lengde over 11 meter, har også det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det er over 11 meter. Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstart av samfisket og ut reguleringsåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

 § 31 Tiltak for vern av kysttorsk

 Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til forskriften.

 Alt fiske med snurrevad er forbudt innenfor fjordlinjene, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei.  Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.

 Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62°N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 24. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07. Det er videre tillatt å fiske inn til fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt.

 Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til forskriften, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy over 11 meter som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser er fjordlinjer hele året.

 Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær – Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

 Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskriften, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.

 Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):
1.         N 62º 28,18’ Ø 06º 05,42’          Tuneset
2.         N 62º 28,16’ Ø 06º 03,91’          Erkneflua
3.         N 62º 26,21’ Ø 06º 03,35’          Eltraneset

Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter.

Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy under 15 meter kan ha inntil 20 % bifangst av torsk. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf. §§ 18 og 24.

§ 32 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskaper - kvoteavregning og plikter ved rømming

Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende.

Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntakene i sjette eller sjuende ledd kommer til anvendelse.

Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgslag skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.

Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.

Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller:

−   Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller

 −   Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne.

 Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Det er et vilkår om minimum en uke lagring i merd for å få utløst 50 % kvotebelastning. Det er et vilkår at kvotetype ”bonuskvote ved levende lagring” angis på landings- og sluttseddel.

 Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.

 § 33 Kvotefaktorer

Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktorer.

§ 34 Bifangst for kystfartøy som ikke kan delta i fisket

Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen og lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn i løpet av kalenderåret.

§ 35 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller kvotene avsatt til ferskfiskordning og bonusordning er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 8. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 36 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 37 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 38 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.

MKB

Vedlegg: