Skjul søk

J-22-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Erstatter: J-132-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.02.2019

Gyldig til: 02.03.2019

Publisert: 15.02.2019

Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. februar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift  22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd:

§ 1 Forbud mot fiske

I perioden fra og med 16. februar 2019 til og med 2. mars 2019 er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 28,0 minutter. Øst 007 grader 00,0 minutter.
  2. Nord 57 grader 35,0 minutter. Øst 007 grader 00,0 minutter.
  3. Nord 57 grader 34,0 minutter. Øst 007 grader 34,0 minutter.
  4. Nord 57 grader 40,0 minutter. Øst 008 grader 09,0 minutter.
  5. Nord 57 grader 34,0 minutter. Øst 008 grader 09,0 minutter.
  6. Nord 57 grader 27,0 minutter. Øst 007 grader 29,0 minutter.
    herfra videre til posisjon 1

 § 2 Unntak

 Det er likevel tillatt å fiske i det stengte området nevnt i § 1 dersom fartøyet har innmontert godkjent sorteringsristsystem i trålen for utsortering av reker under minstemål. Spileavstanden i ristene for utsortering av reker skal være minimum 10 mm.

 Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før en starter fiske i det stengte området. Slik melding skal sendes per e-post til stengtfelt@fiskeridir.no E-postens emnefelt skal være «RTC-Stenging Skagerrak». Innhold i selve e-posten angis med elementene: Fartøyets navn, registreringsmerke, radiokallesignal, type sorteringsristsystem, og tidspunkt (UTC) for når fisket i det stengte området skal starte.

 § 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 2. mars 2019.

IB/EW