Skjul søk

J-205-2018: (Utgått) Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Erstatter: J-199-2018

Erstattet av: J-232-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.11.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 26.11.2018

Forskrift om endring av forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. november 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

 I

 I forskrift 19. november 2018 nr. 1716 om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild gjøres følgende endringer:

 § 1 (endret) skal lyde:

 1. Samfiskelag som ønsker å benytte seg av adgangen må registrere seg for dette hos Norges Sildesalgslag, og må melde fra til Norges Sildesalgslag før hvert enkelt notkast.
 2. Førings-/kjøperfartøyet må være tilstede eller i nærområdet når not kastes. 
 3. Fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS). AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid ut kvoteåret.
 4. Elektronisk sluttseddel skal føres ved opptak av fisk fra not. Sluttseddel må være undertegnet av den ansvarshavende om bord på fartøyet som skal kvoteavregnes og ansvarshavende om bord på førings-/kjøperfartøyet før nytt opptak kan starte.
 5. Samfiskeoperasjonen er ikke avsluttet før sluttseddel er undertegnet.
 6. Innmeldingsnummer føres i førings-/kjøperfartøyets TRA-melding.

 II

 Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

 Forskriften lyder etter dette:

------------

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

 Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. november 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98. 

 § 1

Uten hinder av kravet til låssetting i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd, kan fartøy under 15 meter største lengde i fisket etter norsk vårgytende sild overføre samfisket fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy, så fremt fartøyene er påmeldte som samfiskelag i 2018 og følgende vilkår er oppfylt: 

 1. Samfiskelag som ønsker å benytte seg av adgangen må registrere seg for dette hos Norges Sildesalgslag, og må melde fra til Norges Sildesalgslag før hvert enkelt notkast.
 2. Førings-/kjøperfartøyet må være tilstede eller i nærområdet når not kastes. 
 3. Fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS). AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid ut kvoteåret.
 4. Elektronisk sluttseddel skal føres ved opptak av fisk fra not. Sluttseddel må være undertegnet av den ansvarshavende om bord på fartøyet som skal kvoteavregnes og ansvarshavende om bord på førings-/kjøperfartøyet før nytt opptak kan starte.
 5. Samfiskeoperasjonen er ikke avsluttet før sluttseddel er undertegnet.
 6. Innmeldingsnummer føres i førings-/kjøperfartøyets TRA-melding.

§ 2

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

JHM/EW