J-179-2010: (Utgått) Forskrift om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Erstattet av: J-92-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2010

Forskrift om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 31. august 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. delegeringsvedtak av 20. august 1993 nr. 813, lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 8 og lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43.

  KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER

  § 1 Saklig og stedlig virkeområde for elektronisk rapportering

  Forskriften gjelder fiske- og fangstfartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen som er pålagt elektroniske rapportering av fangst- og aktivitetsdata.

  Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  § 2 Utenlandske fiske- og fangstfartøy som er pålagt elektronisk rapportering

  Fiske og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift fra og med 1. januar 2011.

  § 3 Unntaksbestemmelse

  Fartøy med fisketillatelse som er omfattet av denne forskrift er unntatt fra rapporteringsforpliktelsene angitt i forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst m.v. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn §§ 8 og 9, og i forskrift av 21. desember 1999 om utlendingers fiske og fangst m.v. i fiskerisonen ved Jan Mayen §§ 8 og 9.

  Fartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske og fangst i sonene og som er i gjennomseiling uten å fiske i sonene, er unntatt fra plikten til å sende meldinger angitt i kapittel II til Fiskeridirektoratet.

  KAPITTEL II. ELEKTRONISK RAPPORTERING

  § 4 Elektronisk rapportering

  Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i §§ 5 til 11 elektronisk til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i norske farvann påbegynnes.

  § 5 Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 2 og som er gitt tillatelse til å fiske i norske farvann, skal tidligst 12 timer og senest 1 time før innseiling i sonen sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som er gitt tillatelse til å fiske i Norges økonomiske sone nord for 62°N skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i sonen.

  Fartøy som midlertidig forlater sonen nord for 62°N for en periode på mindre enn 24 timer, skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen i bokstav a).

  Fartøy som kommer fra fiskevernsonen ved Svalbard etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt.

  Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestartN/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestartE/WGGGDD (WGS-84)

  Dato

  PD

  P

  Antatt dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Fangstområde

  RA

  P

  ICES område der fisket skal starte

  § 6 Melding om fangst

  Fartøy som nevnt i § 2 skal, etter at melding om fiskestart eller melding om havneavgang er sendt, minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time), sende melding om fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet etter at melding om fangst er sendt, men før klokken 23.59, skal det sendes ny melding om disse fiskeoperasjonene. Melding om fangst skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B.

  Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm og som velger å avslutte fisket senere enn 4 timer før grensepassering, jf § 10, skal uavhengig av tid siden siste melding, sende en melding om fangst tidligst 6 timer og senest 4 timer før grensepassering.

  Melding om fangst skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes:

  a) ved inspeksjon på sjø,
  b) før melding om havneanløp, om avslutning av fiske eller om fremstilling for kontroll er sendt, og
  c) før fartøyet skifter ICES statistikkområde.

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DCA, melding om fangst

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 1

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst

  Partner fartøy

  PA

  PD

  Radiokallesignalet til partner fartøyet.

  PD: påkrevd dersom parttråling

  Blokk B

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 3)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon
  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Redskapsproblemer

  GP

  PD

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
  PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok eller totallengde garn. PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  PD

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst

  § 7 Melding om omlasting

  Fartøy som nevnt i § 2 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

  Fartøy som nevnt i § 2 som har mottatt fangst, skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet, sende melding om omlasting.

  Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode eller korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1.

  Posisjon bredde

  LT

  PD

  Antatt posisjon bredde for omlasting
  N/SGGDD (WGS-84)
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Posisjon lengde

  LG

  PD

  Antatt posisjon lengde for omlasting
  E/WGGGDD (WGS-84)
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.
  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Dato

  PD

  PD

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Tid

  PT

  PD

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  § 8 Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 2, skal uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp senest 2 timer før anløp til norsk havn.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Korrigerings- eller kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  § 9 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 2, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder)

  § 10 Melding om avslutning av fiske

  Fartøy som nevnt i § 2, skal sende melding om avslutning av fiske i norske farvann før utseiling eller før melding om fremstilling for kontroll er sendt.

  Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm, skal sende slik melding når fisket i sonen avsluttes og senest 4 timer før grensepassering. Slike fartøy som velger å avslutte fisket senere enn 4 timer før grensepassering, jf § 6, skal sende melding om avslutning av fisket 1 time før grensepassering.

  Melding om avslutning av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1.

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  § 11 Melding om fremstilling for kontroll

  Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62°N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten, herunder tidsfrister for når melding om fremstilling for kontroll skal sendes.

  Melding om kontroll skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  CON, melding om fremstilling for kontroll

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1.

  Kontrollpunkt/kontrollområde

  CP

  P

  Angivelse av kontrollpunkt eller kontrollområde

  Posisjon lengde

  LT

  PD

  Antatt posisjon lengde på grensen til kontrollområdet (NDDMM)
  PD: påkrevd dersom kontrollområde

  Posisjon bredde

  LG

  PD

  Antatt posisjon bredde på grensen til kontrollområdet (E/WDDMM)
  PD: påkrevd dersom kontrollområde

  Dato

  PD

  P

  Dato for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (TTMM)

  KAPITTEL III. RETURMELDING OG MÅNEDLIG FANGSTRAPPORT

  § 12 Returmelding

  Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjonen RET. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK. Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må fartøyet ta kontakt med flaggstatens kontrollsenter (FMC) eller sende meldingen på nytt.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement:

  Kode:

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring:

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  AD

  P

  Destination Party Alpha-3 ISO country code

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kontrollsenter (FMC)

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Meldingsstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer:
  Se vedlegg 2

  RX

  PD

  Previous record number copied from the report which is received

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Meldingens versjonsnummer

  MV

  V

  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

  Sekvensnummer

  SQ

  PD

  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

  Fritekst

  MS

  V

  Valgfri fri tekst

  KAPITTEL IV. KORREKSJON, KANSELLERING OG TEKNISKE FEIL

  § 13 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

  Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om fangst (DCA) er sendt.

  Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 14 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt i norsk farvann uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift eller dersom fartøyet har fått dispensasjon fra flaggstaten.

  KAPITTEL IV. REGULERINGSFULLMAKT, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

  § 15 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 16 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes eller er gjenstand for inndragning etter §§ 62 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37, og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 17 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

  TM/EW

  Vedlegg 1

  Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

  Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no .