J-178-2010: (Utgått) Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-40-2005, J-127-2008

Erstattet av: J-21-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.08.2010

Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. august 2010med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43:

  KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlastning. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  KAPITTEL II. POSISJONSRAPPORTERING

  § 2 Posisjonsrapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 på eller over 24 meter største lengde og som oppholder seg i Svalbards territorialfarvann, skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr og skal være underlagt automatisk sporing fra Fiskeridirektoratet eller være underlagt automatisk sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet, minst 1 gang per time.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

  a) Entydig identifikasjon av fartøyet,
  b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
  c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

  § 3 Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

  Fartøyet skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing i Svalbards territorialfarvann.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  KAPITTEL III. RAPPORTERING

  § 4 Krav til rapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 skal sende meldinger angitt i §§ 5-11 til Fiskeridirektoratet.

  Slike meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratet på en av følgende måter:

  a) per telefaks til Fiskeridirektoratet, eller
  b) elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC).

  Dersom meldingene sendes elektronisk skal det være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer tilfredsstillende.

  § 5 Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 1 som skal drive fiske eller fangst i territorialfarvannet, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i dette området påbegynnes, sende melding om fiskestart.

  Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1. Benyttes ved elektronisk rapportering.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart E/WGGGDD (WGS-84)

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  § 6 Melding om fangst ved elektronisk rapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 som rapporterer elektronisk, skal etter at melding om fiskestart er sendt, minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time) sende melding om fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet etter at melding om fangst er sendt, men før klokken 23.59, skal det sendes ny melding om disse fiskeoperasjonene. Melding om fangst skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B.

  Meldingen skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes, ved inspeksjon på sjø, før melding om havneanløp eller avslutning av fiske er sendt, og før fartøyet skifter ICES statistikkområde.

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DCA, melding om fangst

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst

  Partner fartøy

  PA

  PD

  Radiokallesignalet til partner fartøyet.
  PD: påkrevd dersom parttråling

  Korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 1

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN. Avtales mellom partene som skal utveksle slik data.

  Blokk B

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 3)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon

  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,
  6 = annet, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok eller totallengde garn.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  § 7 Melding om fangst ved rapportering per telefaks

  Fartøy som nevnt i § 1 som rapporterer per telefaks skal sende melding om fangst ved overgang til fiske i annet ICES-statistikkområde, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter at melding om fiskestart er sendt.

  Melding om fangst skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Innhold

  Meldingstype

  TM

  P

  CAT, Fangstmelding

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

  LA

  PD

  Posisjon lengde på meldingstidspunktet
  PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter

  Posisjon bredde

  LO

  PD

  Posisjon bredde på meldingstidspunktet
  PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter

  Fangst

  CA

  P

  Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

  ZO

  P

  Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  § 8 Omlastingsmelding

  Fartøy som nevnt i § 1 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

  Fartøy som har mottatt fangst, skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende, melding om omlasting.

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Norge, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellerings- eller korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for omlasting
  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for omlasting
  E/WGGGDD (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.
  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Dato

  PD

  PD

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Tid

  PT

  PD

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  § 9 Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 1, skal uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp senest 4 timer før anløp til havn.

  Fartøy som nevnt i § 1 som har mottatt fangst fra et annet fartøy, skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellerings- eller
  korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  § 10 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 1, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 11 Melding om avslutning av fiske

  Fartøy som nevnt i § 1, skal sende melding om avslutning av fiske når fisket i territorialfarvannet avsluttes og senest ved utgang av dette området. Fartøy som bistår fiskeflåten, skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av territorialfarvannet.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1

  Anløpshavn

  PO

  V

  Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Fangst

  CA

  PD

  Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt

  Sone

  ZO

  PD

  Sone der fangsten er tatt (ISO-3)
  PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt

  § 12 Fangstdagbok

  Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

  Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

  Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

  Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

  I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av §§ 5 - 10.

  Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

  Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

  Dersom fartøy nevnt i § 1 sender meldinger angitt i §§ 5, 6, 8, 9, 10 og 11 elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC) til Fiskeridirektoratet unntas fartøyet fra kravene angitt i første til syvende ledd i denne bestemmelsen.

  KAPITTEL IV. RETURMELDING OG MÅNEDLIG FANGSTRAPPORTERING

  § 13 Returmelding ved elektronisk rapportering

  Meldinger sendt elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC) til Fiskeridirektoratet vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjonen RET. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK. Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på nytt.

  Elektronisk melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement:

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kvotekontroll

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Meldingsstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer:
  Se vedlegg 1

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Meldingens versjonsnummer

  MV

  V

  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

  Fritekst

  MS

  V

  0-255 karakterer lang tekst.

  KAPITTEL V. KORREKSJON, KANSELLERING OG TEKNISKE FEIL

  § 14 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om havneanløp, melding om omlasting og melding om fangst kan korrigeres.

  Melding om fangst kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp eller melding om avslutning av fiske er sendt.

  Melding om fiske, melding om havneanløp, melding om havneavgang, melding om omlasting og melding om avslutning av fiske kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 15 Tekniske feil

  Dersom det oppstår teknisk feil, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal posisjonsrapportene føres manuelt og sendes til Fiskeridirektoratet via telefaks minst en gang hver 12. time.

  § 16 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift, dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket eller dersom det rapporteres per telefaks.

  Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

  KAPITTEL VI. KONTROLL, INSPEKSJON, M.V.

  § 17 Kontroll, inspeksjon m.v.

  Fartøy som fisker i territorialfarvannet skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAO’s retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specification for Marking and Identification of Fishing Vessels).

  Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

  Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/ beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/ binger/ RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

  § 18 Krav til stuing

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

  § 19 Lasteromstegninger

  Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

  Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto lagringskapasitet i kubikkmeter. Dersom rommet er ytterligere oppdelt skal dette angis på samme måte.

  For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være kontrollert av Sjøfartsdirektoratet eller annen instans godkjent for slik kontroll.

  For utenlandske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av kompetent myndighet i den stat hvor fartøyet er registrert.

  Tegninger eller beskrivelser som nevnt i første ledd pliktes på forespørsel fremlagt for kontrollmyndigheter.

  KAPITTEL VI. REGULERINGSFULLMAKT, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

  § 20 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 21 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes eller er gjenstand for inndragning etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 62 og 64, og lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet og tredje ledd. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 22 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2010. Samtidig oppheves forskrift av 17. mars 2005 nr. 237 om rapportering og kontroll m.v. ved fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og forskrift av 26. mars 2003 nr. 406 om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet i fiskevernsonen i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  TM/EW

  Vedlegg 1

  Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

  Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no .