J-150-2013: (Utgått) Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-25-2012

Erstattet av: J-64-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.06.2013

Forskrift om endring av forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. juni 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43, jf forskrift 30. august 2010 nr. 1230 om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann § 20:

  I

  I forskrift 30. august 2010 nr. 1230 om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst gjøres følgende endringer:

  § 1 første ledd siste setning (endret) skal lyde:

  Ved omlasting kommer forskriften til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  § 2 andre ledd bokstav d) (endret) skal lyde:

  d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket

  § 5 andre ledd (endret) og tredje ledd (nytt) skal lyde

  Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra fiskevernsonen ved Svalbard, etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

  Dersom det rapporteres elektronisk kan ikke fartøyet påbegynne fiske i territorialfarvannet før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 13 i denne forskrift.

  § 5 tredje ledd blir deretter fjerde ledd.

  § 5 fjerde ledd dataelementene OB (endret) XT (nytt), XG (nytt) og RA (nytt) skal lyde:

  Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

   Posisjon bredde

   XT

   V

   Posisjon bredde ved sending av rapport
  N/SGGDD (WGS-84)

   Posisjon lengde

   XG

   V

   Posisjon lengde ved sending av rapport
  E/WGGGDD (WGS-84)

   Fangstområde

   RA

   V

   ICES område der fisket skal starte

  § 6 (endret) skal lyde:

  § 6 Melding om fangst ved elektronisk rapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

  Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.

  Melding om fangst (DCA) skal også sendes:

  a) ved inspeksjon på sjø, og
  b) samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

  Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

   Blokk A Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   DCA, melding om fangst

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Korrigeringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 1

   Fiskeriaktivitet

   AC

   P

   Fartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 3.
  Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd.

   Partner fartøy

   PA

   PD

   Radiokallesignalet til partner fartøyet.
  PD: påkrevd dersom parttråling

   Meldingsversjon

   MV

   V

   Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN. Avtales mellom partene som skal utveksle slik data.

   Blokk B
  Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Dato

   BD

   P

   Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

   Tid

   BT

   P

   Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

   Start sone

   ZO

   P

   Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.

   Posisjon bredde

   LT

   P

   Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

   Posisjon lengde

   LG

   P

   Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon
  +/- DDD.ddd (WGS-84)

   Redskap

   GE

   P

   FAO redskapskode

   Redskapsspesifikasjon

   GS

   PD

   1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  4 = mer enn tre tråler
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

   Maskevidde

   ME

   V

   Minste maskevidde på redskap i millimeter (mm).
  Ved fiske med trål, snurrevad eller garn.

   Redskapsproblemer

   GP

   PD

   1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
  PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer

   Posisjon bredde

   XT

   P

   Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

   Posisjon lengde

   XG

   P

   Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

   Varighet

   DU

   P

   Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

   Pumpet fra

   TF

   PD

   Radiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra.
  PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy.

   Innsats

   FO

   PD

   Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

   Fangstspesifikasjon

   SS

   PD

   NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

   Fangst

   CA

   PD

   Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst

  § 8 fjerde ledd dataelementene posisjon bredde og posisjon lengde (endret) skal lyde:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Posisjon bredde

   LT

   P

   Antatt posisjon bredde for omlasting
  N/SGGDD (WGS-84)

   Posisjon lengde

   LG

   P

   Antatt posisjon lengde for omlasting
  E/WGGGDD (WGS-84)

  § 10 andre ledd dataelementet RE (endret) skal lyde:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Kanselleringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1.

  § 11 andre ledd dataelementet OB (nytt) skal lyde:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Kvantum om bord

   OB

   V

   Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Navn på kapittel III (endret) skal lyde:

  Kapittel IV. Returmelding

  § 14 (endret) skal lyde:

  § 14 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

  Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) kan korrigeres frem til fartøyet går inn i Svalbards territorialfarvann.

  Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 17 andre ledd første setning (endret) skal lyde:

  Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med losleider som fyller vilkårene i henhold til ISO/FDIS 799 og som er egnet for å ta om bord inspektør.

  Vedlegg 2 ny kode: Svalbards territorialfarvannXSI

  Vedlegg 3 (ny) skal lyde:

  Vedlegg 3

  Fiskeriaktivitet (AC)

  Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

   Kode

   Definisjon

   Forklaring

   FIS

   Fiske

   FIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

   REL

   Fangst relokalisering (overføring av fangst)

   REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

   SCR

   Vitenskapelig forskning

   SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

   STE

   Stimer

   STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

   TRX

   Omlasting

   TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.

   SET

   Setting av redskap

   SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.

   ANC

   Ankring

   ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.

   DRI

   Driving

   DRI kan anvendes når fartøyet driver.

   GUD

   Vaktskip

   GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.

   HAU

   Transport

   HAU kan anvendes når fartøyet er i transport.

   PRO

   Produksjon

   PRO kan anvendes når fartøyet produserer.

   INW

   Ingen aktivitet

   INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold

   SEF

   Leting etter fisk

   SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.

   OTH

   Annet

  Vedlegg 4 (ny) skal lyde:

  Vedlegg 4

  Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen:

   Artskode

   Norsk artskode

   Engelsk navn

   Latinsk navn

   NOR01

   061101

   Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herring

  Clupea harengus

   

   NOR02

   061104

   North Sea herring

   Clupea harengus

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. august 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43:

  Kapittel I. Generelle bestemmelser

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlastning. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer forskriften til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  Kapittel II. Posisjonsrapportering

  § 2 Posisjonsrapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 på eller over 24 meter største lengde og som oppholder seg i Svalbards territorialfarvann, skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr og skal være underlagt automatisk sporing fra Fiskeridirektoratet eller være underlagt automatisk sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet, minst 1 gang per time.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

  a) Entydig identifikasjon av fartøyet,
  b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
  c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

  § 3 Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

  Fartøyet skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing i Svalbards territorialfarvann.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  Kapittel III. Rapportering

  § 4 Krav til rapportering

  Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i §§ 5 til 11 til Fiskeridirektoratet. Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet på en av følgende måter:

  a) per telefaks til Fiskeridirektoratet, eller
  b) elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC).

  Det er ikke adgang til å bytte mellom ulike rapporteringssystem, jf første ledd, i løpet av samme fisketur i Svalbards territorialfarvann.

  Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i Svalbards territorialfarvann påbegynnes, herunder at Fiskeridirektoratet kan motta de elektroniske meldingene og at fartøyet får returmeldingen som angir meldingsstatus fra Fiskeridirektoratet.

  § 5 Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 1 som skal drive fiske eller fangst i territorialfarvannet, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i dette området påbegynnes, sende melding om fiskestart.

  Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra fiskevernsonen ved Svalbard, etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

  Dersom det rapporteres elektronisk kan ikke fartøyet påbegynne fiske i territorialfarvannet før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 13 i denne forskrift.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   COE, melding om fiskestart

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Kansellerings- eller korrigeringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

   Posisjon bredde

   XT

   V

   Posisjon bredde ved sending av rapport
  N/SGGDD (WGS-84)

   Posisjon lengde

   XG

   V

   Posisjon lengde ved sending av rapport
  E/WGGGDD (WGS-84)

   Fangstområde

   RA

   V

   ICES område der fisket skal starte

   Dato

   PD

   P

   Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Antatt posisjon bredde for fiskestart
  N/SGGDD (WGS-84)

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Antatt posisjon lengde for fiskestart
  E/WGGGDD (WGS-84)

   Målart

   DS

   P

   Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  § 6 Melding om fangst ved elektronisk rapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

  Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.

  Melding om fangst (DCA) skal også sendes:

  a) ved inspeksjon på sjø, og
  b) samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

  Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

   Blokk A Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   DCA, melding om fangst

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Korrigeringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 1

   Fiskeriaktivitet

   AC

   P

   Fartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 3.
  Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd.

   Partner fartøy

   PA

   PD

   Radiokallesignalet til partner fartøyet.
  PD: påkrevd dersom parttråling

   Meldingsversjon

   MV

   V

   Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN. Avtales mellom partene som skal utveksle slik data.

   Blokk B
  Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Dato

   BD

   P

   Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

   Tid

   BT

   P

   Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

   Start sone

   ZO

   P

   Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.

   Posisjon bredde

   LT

   P

   Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

   Posisjon lengde

   LG

   P

   Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon
  +/- DDD.ddd (WGS-84)

   Redskap

   GE

   P

   FAO redskapskode

   Redskapsspesifikasjon

   GS

   PD

   1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  4 = mer enn tre tråler
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

   Maskevidde

   ME

   V

   Minste maskevidde på redskap i millimeter (mm).
  Ved fiske med trål, snurrevad eller garn.

   Redskapsproblemer

   GP

   PD

   1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
  PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer

   Posisjon bredde

   XT

   P

   Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

   Posisjon lengde

   XG

   P

   Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

   Varighet

   DU

   P

   Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

   Pumpet fra

   TF

   PD

   Radiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra.
  PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy.

   Innsats

   FO

   PD

   Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

   Fangstspesifikasjon

   SS

   PD

   NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

   Fangst

   CA

   PD

   Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst

  § 7 Melding om fangst ved rapportering per telefaks

  Fartøy som nevnt i § 1 som rapporterer per telefaks skal sende melding om fangst ved overgang til fiske i annet ICES-statistikkområde, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter at melding om fiskestart er sendt.

  Melding om fangst skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Innhold

   Meldingstype

   TM

   P

   CAT, Fangstmelding

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

   Posisjon lengde

   LA

  PD

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet
  PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter

   Posisjon bredde

   LO

  PD

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet
  PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter

  Fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fangsten er tatt

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  § 8 Omlastingsmelding

  Fartøy som nevnt i § 1 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

  Fartøy som har mottatt fangst, skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende, melding om omlasting.

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Norge, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   TRA, melding om omlasting

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Kansellerings- eller korrigeringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1

   Posisjon bredde

   LT

   P

   Antatt posisjon bredde for omlasting
  N/SGGDD (WGS-84)

   Posisjon lengde

   LG

   P

   Antatt posisjon lengde for omlasting
  E/WGGGDD (WGS-84)

   Kvantum om bord

   OB

   PD

   Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

   Kvantum som skal overføres

   KG

   P

   Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Overført fra

   TF

   PD

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.
  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

   Overført til

   TT

   PD

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

   Dato

   PD

   PD

   Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

   Tid

   PT

   PD

   Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

   

  § 9 Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 1, skal uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp senest 4 timer før anløp til havn.

  Fartøy som nevnt i § 1 som har mottatt fangst fra et annet fartøy, skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   POR, melding om havneanløp

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Kansellerings- eller
  korrigeringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1

   Anløpshavn

   PO

   P

   Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

   Landingsanlegg

   LS

   PD

   Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

   Dato

   PD

   P

   Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

   Kvantum som skal landes

   KG

   PD

   Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  § 10 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 1, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   DEP, melding om havneavgang

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Kanselleringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1.

   Avgangshavn

   PO

   P

   Internasjonal kode for havnen som forlates
  ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

   Dato avgang havn

   ZD

   P

   Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid avgang havn

   ZT

   P

   Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Fiskeriaktivitet

   AC

   P

   FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder)

  § 11 Melding om avslutning av fiske

  Fartøy som nevnt i § 1, skal sende melding om avslutning av fiske når fisket i territorialfarvannet avsluttes og senest ved utgang av dette området. Fartøy som bistår fiskeflåten, skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av territorialfarvannet.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   COX, melding om avslutning av fiske

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Kanselleringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1

   Anløpshavn

   PO

   V

   Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

   Kvantum om bord

   OB

   V

   Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

   Fangst

   CA

   PD

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt

   Sone

   ZO

   PD

   Sone der fangsten er tatt (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.
  PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt

  § 12 Fangstdagbok

  Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

  Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

  Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

  Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

  I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av §§ 5 - 10.

  Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

  Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

  Dersom fartøy nevnt i § 1 sender meldinger angitt i §§ 5, 6, 8, 9, 10 og 11 elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC) til Fiskeridirektoratet unntas fartøyet fra kravene angitt i første til syvende ledd i denne bestemmelsen.

  Kapittel IV. Returmelding

  § 13 Returmelding ved elektronisk rapportering

  Elektroniske meldinger sendt i henhold til denne forskrift til Fiskeridirektoratet vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjonen RET. Dersom meldingen er mottatt uten feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (godkjent). Dersom meldingen er mottatt med feil vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (ikke godkjent). Dersom den elektroniske meldingen ikke bekreftes med returmelding eller returmeldingen angir meldingsstatus NAK (ikke godkjent) må fartøyet sende meldingen på nytt til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter. Den elektroniske meldingen anses ikke som mottatt av Fiskeridirektoratet før meldingen er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet med returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent).

  Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement:

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Nummeret på den kvitterte meldingen

   Avsender

   FR

   P

   NOR for norsk kvotekontroll

   Mottaker

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Meldingsstatus

   RS

   P

   ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

   Returnert feilmelding

   RE

   P

   Feilmeldingsnummer:
  Se vedlegg 1

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Meldingens versjonsnummer

   MV

   V

   Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

   Fritekst

   MS

   V

   0-255 karakterer lang tekst.

  Kapittel V. Korreksjon, kansellering og tekniske feil

  § 14 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

  Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) kan korrigeres frem til fartøyet går inn i Svalbards territorialfarvann.

  Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 15 Tekniske feil

  Dersom det oppstår teknisk feil, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal posisjonsrapportene føres manuelt og sendes til Fiskeridirektoratet via telefaks minst en gang hver 12. time.

  § 16 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift, dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket eller dersom det rapporteres per telefaks.

  Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

  Kapittel VI. Kontroll, inspeksjon, m.v.

  § 17 Kontroll, inspeksjon m.v.

  Fartøy som fisker i territorialfarvannet skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAO’s retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specification for Marking and Identification of Fishing Vessels).

  Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med losleider som fyller vilkårene i henhold til ISO/FDIS 799 og som er egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

  Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/ beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/ binger/ RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

  § 18 Krav til stuing

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

  § 19 Lasteromstegninger

  Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

  Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto lagringskapasitet i kubikkmeter. Dersom rommet er ytterligere oppdelt skal dette angis på samme måte.

  For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være kontrollert av Sjøfartsdirektoratet eller annen instans godkjent for slik kontroll.

  For utenlandske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av kompetent myndighet i den stat hvor fartøyet er registrert.

  Tegninger eller beskrivelser som nevnt i første ledd pliktes på forespørsel fremlagt for kontrollmyndigheter.

  Kapittel VII. Reguleringsfullmakt, straff og ikrafttredelse

  § 20 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 21 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes eller er gjenstand for inndragning etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 62 og 64, og lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet og tredje ledd. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 22 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2010. Samtidig oppheves forskrift av 17. mars 2005 nr. 237 om rapportering og kontroll m.v. ved fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og forskrift av 26. mars 2003 nr. 406 om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet i fiskevernsonen i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Vedlegg 1
  Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

  Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no .

   

  Vedlegg 2
  Forklaring til angivelse av soner (ZO)

  Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO:

   Sone

   Kode

   Norges økonomiske sone

   NOR

   Fiskevernsonen ved Svalbard

   XSV

   Svalbards territorialfarvann

   XSI

   Fiskerisonen ved Jan Mayen

   XJM

   Skagerrak

   XSK

   EU-sonen

   XEU

   Russisk sone

   RUS

   Grønlandsk sone

   GRL

   Færøysk sone

   FRO

   Islandsk sone

   ISL

   NEAFC-området

   XNE

   NAFO-området

   XNW

   CCAMLR-området

   XCA

  Vedlegg 3
  Fiskeriaktivitet (AC)

  Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

   Kode

   Definisjon

   Forklaring

   FIS

   Fiske

   FIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

   REL

   Fangst relokalisering

   REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

   SCR

   Vitenskapelig forskning

   SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

   STE

   Stimer

   STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

   TRX

   Omlasting

   TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.

   SET

   Setting av redskap

   SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.

   ANC

   Ankring

   ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.

   DRI

   Driving

   DRI kan anvendes når fartøyet driver.

   GUD

   Vaktskip

   GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.

   HAU

   Transport

   HAU kan anvendes når fartøyet er i transport.

   PRO

   Produksjon

   PRO kan anvendes når fartøyet produserer.

   INW

   Ingen aktivitet

   INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold

   SEF

   Leting etter fisk

   SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.

   OTH

   Annet

   

  Vedlegg 4
  Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen:

   Artskode

   Norsk artskode

   Engelsk navn

   Latinsk navn

   NOR01

   061101

   Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herring

  Clupea harengus

   

   NOR02

   061104

   North Sea herring

   Clupea harengus

  TM/EW