J-144-2020: (Utgått) Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Erstatter: J-174-2014

Erstattet av: J-215-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.09.2020

Forskrift om endring av forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 9. september 2020 med hjemmel i forskrift 26. februar 2010 nr 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land § 6 fastsatt følgende forskrift:

   I

   I Fiskeridirektoratets forskrift av 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land gjøres følgende endring:

   § 1 (endret) skal lyde:

   § 1 Rapporteringsplikt

   Ved fangst av kongekrabbe, i medhold av forskrift av 26. februar 2010 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norsk fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land § 6, skal det sendes rapport om fangsten hver mandag til Fiskeridirektoratet region Nord.

   Rapporten skal sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på www.fiskeridir.no .

   § 2 (endret) skal lyde:

   § 2 Sanksjon

   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven og deltakerloven.

   II

  Forskriften trer i kraft 9. september 2020.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------

  Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land.

  Fiskeridirektoratet har den 17. mars 2010 med hjemmel i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Rapporteringsplikt

  Ved fangst av kongekrabbe, i medhold av forskrift av 26. februar 2010 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norsk fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land § 6, skal det sendes rapport om fangsten hver mandag til Fiskeridirektoratet region Nord.

   Rapporten skal sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på www.fiskeridir.no .

   § 2 Sanksjon

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven og deltakerloven.

   § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  ---------

  JBN/EW