Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-197-2022: Forskrift om endring i forskrifter grunnet omorganisering av Fiskeridirektoratet

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring i forskrifter grunnet omorganisering av Fiskeridirektoratet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. oktober 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 27, 34, 36, 37, 39, 42, 47 og 59,  lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 12, forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 74, forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området § 12, forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2022 § 28, forskrift 16. desember 2021 nr. 3654 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2022 § 18, forskrift 21. desember 2021 nr. 3824 om regulering av fisket etter makrell i 2022 § 26, forskrift 4. mars 2022 nr. 335 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) § 24, forskrift 16. desember 2021 nr. 3626 om regulering av fisket etter kolmule i 2022 § 15, forskrift 23. desember 2021 nr. 3886 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022 § 36, forskrift 22. desember 2021 nr. 3845 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 § 9, forskrift 5. desember 2019 nr. 1651 om utøvelse av hvalsafari § 6, forskrift 23. desember 2021 nr. 3890 om høsting av hummer § 15, delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endringer:

  § 23 andre ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige. Fiskeridirektoratet kan gi manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrerte fartøy dispensasjon fra forbudet i annet ledd. Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som fisket med garn i området i 2018 inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av 13 driftsgrunnlaget, eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av høstingsaktiviteten uten vederlag.

  § 30 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd for personer som deltar i ungdomsfiskeordningen og for undervisningsinstitusjoner, herunder leirskoler og naturskoler.

  § 34 andre ledd (endret) skal lyde:

  Begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra deltakerforskriftens krav til egnethet, bemanning og utstyr under gjennomføringen av samfisket.

  § 45 andre ledd (endret) skal lyde:

  For å begrense bifangst av torsk kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N dersom bifangst av torsk overstiger 35 kg torsk pr. 100 tonn lodde.

  § 48 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra minstemålet for agnfiske av sei som ikke er til eget agnforbruk. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 50 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N dersom innblanding av lodde, torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål overskrider det som fremgår av § 49 første og niende ledd.

  § 51 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan påby opptak av fangst.

  § 59 andre ledd (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i første ledd kan følgende fartøy fra og med 12 oktober 2022 til og med 31. desember 2022 fiske norsk vårgytende sild innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø:

  a. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen i medhold av den årlige deltakerforskriften, og

  b. som har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m³. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet for fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde men som har et men som har et lasteromsvolum under 150 m³.

  § 73 første ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan fastsette lokale forskrifter om:

  1. Havdeling og trygg avstand mellom ulike redskapsgrupper
  2. Utplassering og merking av redskap
  3. Tidspunkt for utseiling og liknende
  4. Melde- og oppgaveplikt til Fiskeridirektoratet for å delta i høsting i slike områder

  II

  I forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området gjøres følgende endringer:

  § 7 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til rapportering på elektronisk skjema. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 7 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Dersom mobile kjøpestasjoner skal benyttes for mottak av kongekrabbe, skal den mobile kjøpestasjonens stedfaste mottak sende melding til Fiskeridirektoratet minst tolv timer før mottak av fangst på den mobile kjøpestasjonen påbegynnes. Det er ikke tillatt å starte mottak av fangst før dette tidspunkt, med mindre Fiskeridirektoratet gir tillatelse. Det stedfaste mottaket skal sende melding til Fiskeridirektoratet minst tolv timer før den mobile kjøpestasjonen ankommer mottaksanlegget for å levere kongekrabbe.

  III

  I forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 9 andre ledd (endret) skal lyde:

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 12 andre ledd (endret) skal lyde:

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 16 andre ledd (endret) skal lyde:

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 17 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 19 tredje og fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til fartøy å fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i denne bestemmelsen etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  § 21 (endret) skal lyde:

  § 21 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m.

  Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 19 og 20 kan Fiskeridirektoratet ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder.

  Tilsvarende kan Fiskeridirektoratet forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde i nærmere avgrensede områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratet kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  § 22 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt

  § 25 (endret) skal lyde:

  § 25 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 26 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratet.

  IV

  I forskrift 16. desember 2021 nr. 3654 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 4 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan tildele fartøy en høyere kvote basert på eiers sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2021 med fartøyet eller fartøyet det er kommet til erstatning for, med unntak av omsetning fra kaisalg.

  § 4 åttende, niende og tiende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet til omsetning dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon har vært forhindret fra å delta i fiske i 2021. Det må fremlegges dokumentasjon på sykemelding, foreldrepermisjon og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2018, 2019 og 2020. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet til omsetning dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser som gjør det umulig å nytte fartøyet i 2021. Det må fremlegges dokumentasjon på havariet og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2018, 2019 og 2020. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn. Dersom fartøy som havarerer som følge av brann ikke har deltatt i annet fiske i 2018, 2019 og 2020, kan fartøyet i særlige tilfeller likevel tildeles full kongekrabbekvote av hensyn til rekruttering til fiskeryrket.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 6 femte ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd og annet ledd annet punktum for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 10 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Turistfiskebedrifter skal sende melding i forkant av planlagt aktivitet. Melding om aktivitet skal sendes senest 10 timer før oppstart av planlagt aktivitet. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon i særlige tilfeller hvor fristen for melding om aktivitet ikke var mulig å overholde.

  § 14 andre og tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til rapportering på elektronisk skjema. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  Dersom mobile kjøpestasjoner skal benyttes for mottak av kongekrabbe, skal den mobile kjøpestasjonens stedfaste mottak sende melding til Fiskeridirektoratet minst tolv timer før mottak av fangst på den mobile kjøpestasjonen påbegynnes. Det er ikke tillatt å starte mottak av fangst før dette tidspunkt, med mindre Fiskeridirektoratet gir tillatelse. Det stedfaste mottaket skal sende melding til Fiskeridirektoratet minst tolv timer før den mobile kjøpestasjonen ankommer mottaksanlegget for å levere kongekrabbe.

  § 16 første og andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Søknaden sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe til videregående skoler som underviser i fiske og fangst, naturbruk eller restaurant og matfag. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

  § 16 fjerde og femte ledd (endret) skal lyde:

  Turistfiskebedrifter skal sende melding i forkant av planlagt aktivitet. Melding om aktivitet skal sendes senest 10 timer før oppstart av planlagt aktivitet. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon i særlige tilfeller hvor fristen for melding om aktivitet ikke var mulig å overholde. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  V

  I forskrift 21. desember 2021 nr. 3824 om regulering av fisket etter makrell i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 11 andre ledd (endret) skal lyde:

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 20 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 21a bokstav d (endret) skal lyde:

  d. Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i kvotesamarbeidet som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av makrell, samt bifangst, som skal føres på det enkelte fartøyet i kvotesamarbeidet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at eier må stå om bord dersom:

  1. eier har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan stå om bord i fartøyet under utøvelse av fangst, eller
  2. eier er gravid eller har født barn for mindre enn to år siden, eller er i foreldrepermisjon, eller har omsorg for barn med langvarig sykdom, eller
  3. eier er forhindret fra å stå om bord i fartøyet under utøvelse av fangst på grunn av sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering, eller
  4. eier er i vernepliktig førstegangstjeneste.

  Der et fartøy eies av flere sammen, er det tilstrekkelig at en av disse fyller pliktene som fremgår av bokstav d første punktum.

  § 24 (endret) skal lyde:

  § 24 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 25 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratet.

  VI

  I forskrift 17. desember 2021 nr. 3770 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 11 andre ledd (endret) skal lyde:

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 17 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 20 (endret) skal lyde:

  § 20 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 21 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratet.

  VII

  I forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål gjøres følgende endringer:

  § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

  For å legge til rette for videreføring av kaisalg som omsetningsform kan Fiskeridirektoratet gi dispensasjon fra påbudet om sorteringsrist ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen sør for 62°N til svenskegrensen. Dispensasjon kan kun gis til fartøy som drev med kaisalg som drifts- og omsetningsform i 2018 før 1. desember eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy, og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  VIII

  I forskrift 17. mars 2022 nr. 407 om regulering av fisket etter tobis i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 4 syvende ledd (endret) skal lyde.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 6 (endret) skal lyde:

  § 6 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  IX

  I forskrift 4. mars 2022 nr. 335 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 21 (endret) skal lyde:

  § 21 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  X

  I forskrift 22. desember 2021 nr. 3858 om regulering av fisket etter leppefisk i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 6 første ledd (endret) skal lyde:

  Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside. For at slik tillatelse kan gis, må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Kopi av leveringsavtalen må sendes til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk. Det gis ikke tillatelse til fiske med ruser.

  § 14 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 22 (endret) skal lyde:

  § 22 Vedtaksmyndighet og klageinstans

  Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  XI

  I forskrift 17. desember 2021 nr. 3727 om regulering av fiske etter lodde i Barentshavet i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 9 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 12 (endret) skal lyde:

  § 12 Bruk av føringsfartøy

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter lodde. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet.

  § 13 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 17 første ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene vest for Nordkapp og innenfor grunnlinjen øst for Nordkapp, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet.

  § 18 (endret) skal lyde:

  § 18 Stengte områder

  Fiskeridirektoratet kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk per 100 tonn lodde, eller dersom innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av høstingsforskriften § 49 første og niende ledd.

  § 19 (endret) skal lyde:

  § 19 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  § 20 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som fisker med not skal på eget skjema melde fra til Fiskeridirektoratet om notsprenging.

  XII

  I forskrift 16. desember 2021 nr. 3626 om regulering av fisket etter kolmule i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 10 bokstav g (endret) skal lyde:

  g. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 11 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 14 (endret) skal lyde:

  § 14 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  XIII

  I forskrift 13. desember 2021 nr. 3502 om regulering av fisket etter øyepål i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 4 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 7 (endret) skal lyde:

  § 7 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  XIV

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3886 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 20 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  § 29 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 31 bokstav c, fjerde ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra aktivitetskravet.

  § 33 første ledd (endret) skal lyde:

  Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet.

  § 33 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratet og vedkommende salgslag skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.

  XV

  I forskrift 22. desember 2021 nr. 3845 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 6 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 8 andre ledd (endre) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  XVI

  I forskrift 30. april 2009 nr. 471 om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål gjøres følgende endringer:

  § 3 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan kreve kontroll av at fartøy oppfyller vilkårene nevnt i første ledd.

  XVII

  I forskrift 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land gjøres følgende endring:

  § 1 første ledd (endret) skal lyde:

  Ved fangst av kongekrabbe, i medhold av forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norsk fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land § 6, skal det sendes rapport om fangsten hver mandag til Fiskeridirektoratet.

  XVIII

  I forskrift 5. desember 2019 nr. 1651 om utøvelse av hvalsafari gjøres følgende endring:

  § 5 (endret) skal lyde:

  § 5  Havdeling

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om havdeling for å sikre overholdelse av bestemmelsene i denne forskriften.

  XIX

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3890 om høsting av hummer gjøres følgende endring:

  § 13 andre og tredje ledd (endret) skal lyde:

  Den som skal oppbevare hummer i sjøen i desember på strekningen fra grensen mot Sverige til og med Vestland fylke, må melde fra til Fiskeridirektoratet og oppgi antall hummer og oppbevaringssted.

  Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.

  XX

  I forskrift 17. desember 2021 nr. 3719 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 gjøres følgende endring:

  § 11 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  XXI

  Forskriften trer i kraft 1. november 2022.

  -------------------------

  KOO/EW