Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-37-2014: Forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske

Erstatter: J-100-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.12.2013

Forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske

Innholdsfortegnelse:

  Forskrift om endring av diverse forskrifter som følge av lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 23. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8 a, 16, 18, 22, 36, 49 a, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64 og 65, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og 6, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §§ 24 fjerde ledd og 28 fjerde ledd, forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 22, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv i Norges økonomiske sone og landinger i norsk havn § 14, og delegeringsvedtak 20. august 1993 nr. 813.

  III

  I forskrift 6. august 1993 nr. 802 om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske gjøres det følgende endringer:

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. august 1993 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 50, 51, 52, 63, 64, 65.

  § 12 (endret) skal lyde:

  § 12. Straff og inndragning
  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrifts § 2 til § 9 straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 63 og 64.

  Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 65.

  V

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. august 1993 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 50, 51, 52, 63, 64, 65.

  § 1 Virkeområde

  Forbud mot landing av fisk i denne forskrift gjelder fisk fanget med utenlandsk fartøy i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, med mindre annet følger av den enkelte bestemmelse.

  § 2 Forbud mot ilandføring av fisk av felles interesse med andre stater i bestemte tilfeller

  Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater som ikke er gjenstand for omforent bestandsregulering, eller som er underlagt norsk regulering.

  Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i områder under norsk fiskerijurisdiksjon dersom fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater, og fangsten ikke er tatt på grunnlag av fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten.

  § 3 Forbud mot ilandføring av fisk tatt strid med ønsket beskatningsmønster eller ved fare for overfiske

  Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i strid med et ønsket beskatningsmønster eller som innebærer at forsvarlige totalkvoter av det aktuelle fiskeslaget vil kunne bli overskredet.

  En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra fiskebestander som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i fiskeriavtale mellom Norge og

  flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat som Norge ikke har inngått fiskeriavtale med.

  § 4 Forbud mot ilandføring av fisk tatt i strid med bestemmelser i internasjonale avtaler

  Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer eller ikke er parter i slike organisasjoner eller arrangementer.

  Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent regulering av bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller sammenslutning av stater og Norge.

  § 5 Innhenting av bekreftelse fra flaggstat og forbud mot ilandføring

  Fiskeridirektoratet kan anmode om bekreftelse på at fangsten ikke er tatt som ledd i fiskeaktiviteter som er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat. Anmodning om bekreftelse sendes flaggstaten til fartøyet som fører fangsten eller flaggstaten til fartøy som fisket den.

  Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot ilandføring av fangsten inntil tilfredsstillende bekreftelse er mottatt.

  § 6 Forbud mot ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn

  Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot ilandføring fra fangstfeltet, samt omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn, med fartøy som ikke er norsk når fartøyet har tatt del i fiskeaktiviteter som vesentlig er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som vesentlig er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat.

  Forbud kan også nedlegges når fartøyet eies eller drives av et rettssubjekt som med et annet fartøy har tatt del i fiskeaktiviteter som vesentlig er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som vesentlig er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat.

  § 7 Forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester

  Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester i norsk havn, til og fra fartøy som er eller blir underlagt forbud etter § 6.

  Forbud kan også nedlegges mot omlasting, forsynings- og støttetjenester i Norges territorialfarvann og territorialfarvannet ved Jan Mayen, til og fra fartøy som er eller blir underlagt forbud etter § 6.

  § 8 Regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners IUU-lister

  Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud som nevnt i §§ 6 og 7 for fartøy som er oppført på regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners lister over fartøy som tar del i illegale, urapporterte eller uregulerte fiskeaktiviteter.

  § 9 Forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøy

  Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøy når det er eller blir nedlagt forbud rettet mot førstnevnte fartøy i medhold av §§ 6, 7 og 8.

  § 10 Forholdet til fartøyenes flaggstat

  Fiskeridirektoratet skal varsle fartøyets flaggstat i rimelig tid før forbud nedlegges dersom det ikke kan oppstå fare for at formålet med forbudene forspilles. Forbud skal ikke nedlegges dersom flaggstaten innen rimelig tid notifiserer at de har ilagt og gjennomført sanksjoner, og Fiskeridirektoratet anser sanksjonene som relevante og tilstrekkelige.

  Fiskeridirektoratet skal vurdere om et nedlagt forbud skal opprettholdes dersom flaggstaten i ettertid notifiserer at de har ilagt sanksjoner for samme forhold. Forbud skal ikke opprettholdes dersom ilagte sanksjoner anses som relevante og tilstrekkelige.

  Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder ikke i forhold til forbud nedlagt med hjemmel i §§ 5 eller 8.

  § 11 Offentliggjøring av lister over fartøy som er omfattet av forbud

  Fiskeridirektoratet skal offentliggjøre lister over de forbud som til enhver tid gjelder samt over de fartøy der det er sendt melding til flaggstaten om at forbud vurderes nedlagt.

  Listene skal til enhver tid være tilgjengelige på Fiskeridirektoratets nettsted med adressen www.fiskeridir.no .

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrifts § 2 til § 9 straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 63 og 64.

  Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 65.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

   HØ/EW