Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-224-2022: Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven

Erstatter: J-27-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31. oktober 2022 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 3, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, jf. forskrift 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) §§ 5, 12, 13, 16, 22, 36, 39-41, 43, 48, 54, 58, 59, 68, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 15 og forskrift 12. mars 2010 nr. 390 om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar § 7, og lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) §§ 17-19.

  I

  I forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven gjøres følgende endringer:

  § 4 første ledd første kolon skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i eller i medhold av havressurslova:

  § 4 andre ledd første kolon skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i eller i medhold av deltakerloven på følgende måte:

  § 4 fjerde ledd oppheves.

  § 6 skal lyde:

  § 6. Vedtakskompetanse

  Fiskeridirektoratet treffer vedtak etter denne forskriften. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans for vedtak om overtredelsesgebyr etter § 4 tredje ledd.


  II

  Forskriften trer i kraft 1. november 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 20. desember 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28 og § 29 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 58 og § 59.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ved brudd på havressurslova, deltakerloven eller bestemmelser gitt i medhold av disse.

  § 2 Tvangsmulkt

  For å sikre at pålegg gitt i eller i medhold av havressurslova eller deltakerloven blir fulgt, kan Fiskeridirektoratet ilegge løpende tvangsmulkt.

  Tvangsmulkt begynner å løpe fra det tidspunkt vedtaksmyndighetene fastsetter. Tvangsmulkt løper likevel tidligst fra vedtaksdato der denne fremgår av forhåndsvarsel i saken, eller i andre tilfeller tidligst fra vedtaket om tvangsmulkt er kommet frem til mottaker.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller, etter søknad, helt eller delvis ettergi oppsamlet tvangsmulkt.

  § 3 Utmåling av tvangsmulkt

  Tvangsmulkten blir satt til to ganger rettsgebyret (R) per dag, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1.

  Tvangsmulkt kan settes lavere eller høyere per dag dersom det foreligger særlige forhold, men ikke lavere enn 0,5 ganger R og ikke høyere enn 5 ganger R. I vurderingen av om det skal ilegges høyere tvangsmulkt skal det tas hensyn til om det er behov for et sterkere oppfyllingspress.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i eller i medhold av havressurslova:

  1. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy kapittel I–III
  1. forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter § 6
  1. forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) kapittel IX og XV
  1. bestemmelser om rapportering i høstingsforskriften og i diverse reguleringsforskrifter og bestemmelser gitt i medhold av disse
  1. bestemmelser om bifangst i diverse reguleringsforskrifter
  1. forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel § 8, § 9, § 10, § 11, § 13 og § 16
  1. havressurslova § 16 bokstav a, c og g, samt § 22 og § 23
  1. forskrift 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land
  1. forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål og forskrift 26. november 2012 nr. 1105 om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps
  1. forskrift 20. desember 2010 nr. 1786 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål og forskrift 30. april 2009 nr. 471 om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål
  1. overtrer forbudet mot ombordproduksjon i forskriftene om fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område
    
  2. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter § 2 – § 5
    
  3. forskrifter fastsatt med hjemmel i havressurslova § 32
  1. forskrift 23. desember 2021 nr. 3890 om høsting av hummer § 2.

  Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i eller i medhold av deltakerloven på følgende måte:

  1. fisker uten nødvendig ervervstillatelse, spesiell tillatelse, deltakeradgang eller adgang til å delta i åpen gruppe i medhold av deltakerloven § 4, § 12 og § 21 og bestemmelser gitt i medhold av disse
  1. benytter leiefartøy uten eller i strid med leiefartøytillatelse gitt i medhold av konsesjonsforskriften eller deltakerforskriften
  1. deltar i ett fiskeri med flere fartøy enn deltakerforskriften åpner for, eller skifter gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i strid med deltakerforskriften
  1. overtrer bestemmelsene om eierkonsentrasjon i konsesjonsforskriften og deltakerforskriften
  1. overdrar aksje eller part i selskap eller sammenslutning som direkte eller indirekte eier merkeregistrert fartøy uten at det på forhånd er gitt nødvendig tillatelse etter deltakerloven § 9 eller sendt pliktig melding etter ervervstillatelsesforskriften kapittel II a
  1. overtrer bostedskravet i deltakerloven § 5a
  1. overtrer forskrift 25. juli 2016 nr. 943 om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon.

  Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i medhold av deltakerloven:

  1. forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse unntatt bestemmelsene om bearbeidingsplikt
    
  2. vilkår som er stilt ved tildeling av torsketråltillatelse eller strukturkvote for torsketrålere til fartøy med leveringsplikt.
    

  § 5 Utmåling av overtredelsesgebyr

  Gebyret skal fastsettes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved utmåling av gebyret skal det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er, fortjenesten eller den potensielle fortjenesten ved lovbruddet, om det gjelder et eller flere brudd av samme type, graden av skyld og ekstra kostnader som kontrolltiltak og håndtering av saken har medført.

  Det kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 100 000 kroner per rettssubjekt. Ved overtredelse av bestemmelser nevnt i § 4 tredje ledd kan det ilegges overtredelsesgebyr på inntil 3 000 000 kroner per fartøy med torsketråltillatelse per kalenderår.

  § 6 Vedtakskompetanse

  Fiskeridirektoratet treffer vedtak etter denne forskriften. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans for vedtak om overtredelsesgebyr etter § 4 tredje ledd.

  § 7 Innkreving, renter m.m.

  Tvangsmulkt forfaller tidligst til betaling 14 dager etter fristen for oppfylling.

  Overtredelsesgebyr forfaller til betaling 30 dager etter at melding om vedtaket er kommet frem til mottaker.

  Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kreves inn av Statens innkrevingssentral og tilfaller staten. Overtredelsesgebyr kan også kreves inn gjennom salgslaget ved motregning i fangstoppgjør.

  Ved forsinket betaling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr løper forsinkelsesrenter med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2012.

  ------------------

  KS/BJ