Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kvotesamarbeid for kystfartøy i lukket gruppe

Notfartøy med hjemmelslengde under 13 meter, og garn- og snørefartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan inngå et kvotesamarbeid i fisket etter makrell. 

Dette gjelder bare hvis fartøyene har en største lengde på under 15 meter. Det må sendes melding før kvotesamarbeidet starter g ved endringer i kvotesamarbeidet. 

Påmeldingsskjema for kystfartøy i lukket gruppe

Hva innebærer kvotesamarbeidsordningen?

Kvotesamarbeidsordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tid fartøyene er påmeldt kvotesamarbeidet. Det er ikke adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktivt og hvilket fartøy som er passivt i et kvotesamarbeid.

Deltagelse i kvotesamarbeidsordningen er ikke til hinder for deltagelse i samfiskeordningen etter høstningsforskriften §34 flg. 

Aktivitetskrav

For å kunne delta i kvotesamarbeidsordningen med fartøy med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i minst ett av de to foregående år, og ha kvotebelastet et av fartøy i ett av årene. Ved kvotesamarbeid med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i minst ett av de to foregående år, og ha kvotebelastet to fartøy i ett av årene.

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i kvotesamarbeidsordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som ble kvotebelastet av tidligere eier.

Eierbegrepet i deltakerforskriften legges til grunn i vurderingen av aktivitetskravet. Det betyr at «eier» anses for å være majoritetseier eller, der det ikke er én majoritetseier, en konstellasjon av eiere som sammen har flertall.

Dersom man vil inngå et kvotesamarbeid med et fartøy som kun har vært passiv deltaker i ett av de to foregående år, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom kvotesamarbeidsordningen telle med i vurderingen av om aktivitetskravet er oppfylt.

Fartøyeier må stå om bord under fiske

Den som er fartøyeier må stå om bord under fiske mens fartøyet deltar i kvotesamarbeidet. Det er altså ikke tillatt å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens fisket pågår. Dersom kvotesamarbeidet foregår mellom fartøy med to ulike eiere, er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker og at begge eierne underskriver landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy i kvotesamarbeidet som skal kvotebelastes.

Det kan innvilges dispensasjon fra kravet om at eier må stå om bord i fartøyet dersom:

  1. eier har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan stå om bord i fartøyet under utøvelse av fangst, eller
  2. eier er gravid eller har født barn for mindre enn to år siden, eller er i foreldrepermisjon, eller har omsorg for barn med langvarig sykdom, eller
  3. eier er forhindret fra å stå om bord i fartøyet under utøvelse av fangst på grunn av sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering, eller
  4. eier er i vernepliktig førstegangstjeneste.

Fartøyet er bundet til kvotesamarbeidet

Hvert fartøy kan kun delta i ett kvotesamarbeid i løpet av kvoteåret. Dersom et fartøy i kvotesamarbeidet skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i det samme kvotesamarbeidet, så lenge erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette. Det innebærer at erstatningsfartøyet må fylle krav til lengde, og at erstatningsfartøyet ikke kan ha deltatt i et annet kvotesamarbeid samme kvoteår.

Dersom eieren av et fartøy som deltar i et kvotesamarbeid selger fartøyet sitt for videre drift (ikke utskiftning), kan kvotesamarbeidet fortsette så fremt ny eier oppfyller forskriftens aktivitetskrav. Man vil imidlertid ikke kunne inngå et kvotesamarbeid med et annet fartøy samme kvoteår.

Gjennomføring av kvotesamarbeid

I tillegg til at eier/ begge eiere må stå om bord under fiske, skal det fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i kvotesamarbeidet som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av makrell, samt bifangst, som skal føres på det enkelte fartøyet i kvotesamarbeidet.

Må sende påmelding

Det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding via digitalt skjema før fisket tar til. Påmeldingen må være mottatt av Fiskeridirektoratet senest 1 virkedag før fisket kan starte.


Dersom man ønsker å avslutte kvotesamarbeidet tidligere enn den dato man har oppgitt ved påmeldingen, må det det sendes inn melding om endring via det digitale skjemaet.