Samfiske for låssetting i pelagiske fiskeri – veiledning

Veiledning til den praktiske gjennomføringen ved deltakelse i samfiske for låssetting i pelagiske fiskeri. 

1. Hvem kan delta

Alle fartøy som vil drive samfiske av NVG-sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerak må oppfylle vilkårene for å delta i fisket etter den aktuelle arten.

To notfartøy under 15 meter største lengde kan samarbeide om gjennomføringen av notkast og låssetting av fangst av norsk vårgytende sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak.

Fartøyene må:

a)  til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for dette fiskeriet og for låssetting,

b)  ha 20 % gjenstående kvote for gjeldende fiskeslag når fartøyene starter opp med samfiske.

Detaljerte regler om samfiske for ulike grupper innen pelagiske fiskeri finner en i høstingsforskriften, kapitel 7 (lovdata).

1.1 Krav for å delta

Påmelding skal skje skriftlig til Norges Sildesalgslag før samfisket starter, hvor følgende opplysninger skal oppgis:

a)      Deltakende fartøyer

b)  Eiere

c)      Registreringsmerke

d)  Ansvarshavende for samfiskelaget. Vedkommende skal være kontaktperson og leder for fiskeoperasjonen (NB: Hvert fartøy er ansvarlig for egne handlinger)  

e)  Hvilket fiskeri det skal drives samfiske i.

Hovedregelen er deltakelse kun i ett samfiskelag per kalenderår. Begrensingen gjelder  per art (makrell, nordsjøsild og norsk vårgytende sild). Et fartøy kan likevel delta i et nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning, eller dersom et av fartøyene i samfiskelaget har forlist eller havarert og dette har medført lengre tids driftsavbrudd. Nytt fartøy til samfiskelaget må da meldes til Norges Sildeslagslag før samfisket kan starte.

Et samfiskelag kan være påmeldt fiske på én eller flere arter.

Påmelding som samfiskelag gjelder ett kalenderår.

1.2 Utrustning

Alle fartøy som vil drive samfiske for låssetting må oppfylle vilkårene for å delta i fisket etter den aktuelle arten (se deltakerforskriften (Lovdata)). Det vil si at begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for både selvstendig fiske, samfiske og låssetting.

Følgende krav må være oppfylt til enhver tid under utøvelsen av samfiske:

a)  Begge fartøyene i samfiskelaget må ha med seg hver sin not til bruk i samfiskelaget, med mindre ett av fartøyene har fått dispensasjon fra deltakerforskriften (se under)

b)  Begge fartøyene må ha installert en fungerende kraftblokk og spill eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke en not tilpasset fartøyets fangstkapasitet

c)  Minst ett av fartøyene må ha med seg et lås/merd med tilhørende stenger som er tilpasset fiskeriet de skal utøve

d)  De må til sammen ha:

Et tilstrekkelig antall blåser som samsvarer med forsvarlig gjennomføring av samfiske- og låssettingsoperasjonen. Blåsene skal være forskriftsmessig merket

En lettbåt  til bruk for gjennomføring av fangstoperasjonen

Et anker/dregg eller landtau til låset

e)  Fartøyene i samfiskelaget må ha en samlet bemanning som gjør det mulig å gjennomføre samfiske under de konkrete omstendighetene hvor fisket utøves (minst 3 personer totalt)

Dispensasjon: Not skal medbringes av begge fartøyene i et samfiskelag til stedet der samfisket skal foregå. Det kan imidlertid søkes om dispensasjon fra kravet om å ha not om bord under selve gjennomføringen av samfisket. Det må da søkes skriftlig til Fiskeridirektoratets regionkontor der samfisket foregår.

2. Gjennomføring av samfiske og låssetting

2.1 Gjennomføring

Begge fartøyene skal ha en aktiv rolle i samfisket. Dette omfatter alle operasjoner frem til fangsten er låssatt. Der det er gitt dispensasjon fra kravet til låssetting skal begge fartøy vere til stede til fangsten er tatt opp av føringsfartøyet og sluttseddel er signert.

Hjelpefartøy: Det er lov å bruke hjelpefartøy under samfiske, men disse fartøyene kan ikke ha en rolle i samfiskeoperasjonen som gjør at det oppstår tvil om hvem som faktisk har utøvd samfisket og om fartøyene i laget oppfyller deltakervilkårene. Det kan ikke skrives sluttsedler og avregnes fangst på hjelpefartøy.

Låssetting: Fangsten er låssatt når den er sikret i merd eller pose/lås. Fisk i not på siden av fartøyet er ikke låssatt. Fisk som står i landnot eller innenfor sperringer ved hjelp av not er heller ikke å anse som låssatt.

Merking av oppankret lås/lås fortøyd til land/landnot skal skje på forsvarlig måte med minimum én blåse fra hvert deltakende fartøy i samfiskelaget.

Landnot: Dersom sperring er satt ut, skal det holdes forsvarlig vakt ved nota slik at den på forlangende straks kan senkes slik at nødvendig ferdsel kan foregå over den.

Fiskeridirektoratet tillater at landnota, når de som har satt den ut er ferdige med sitt uttak av nota, kan overdras til neste fartøylag uten at nota tas opp og silda som står innesperret slippes ut. Kravet er at landnota merkes om og at det da er tydelig hvem som til enhver tid er ansvarlig for landnota og silda som er innesperret. Merk at dette ikke fritar noen fra å være selvstendig rigget for eget fiske innenfor de krav som er satt.

Innmelding av fangst til Norges sildesalgslag skal skje straks fangsten er låssatt og gjelder uansett om fangsten skal meldes til auksjon eller lagres i låset. Ved innmelding skal det oppgis låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og kommune.

Tilsyn av den låssatte fangsten: Samfiskelaget plikter å føre tilsyn med at den låssatte fangsten håndteres og oppbevares forsvarlig ut fra hensynet til fiskevelferd og i tråd med bestemmelsene om fangst av fisk som skal holdes levende i Utøvelsesforskriften kapittel XVIII.

2.2 Opptak og landing fra lås

Landing av låssatt fangst kan skje ved opptak fra lås i sjøen til godkjent førings-/kjøperfartøy. Det er det fartøyet som har fisket som også skal lande fangsten til førings-/kjøpefartøy. Minst én av deltakerne fra det andre fartøyet i samfiskelaget må være til stede under opptak av fangsten. Sluttseddel skal underskrives av ansvarshavende for det fartøyet som skal kvoteavregnes

Samføring: Den låssatte fangsten kan også tas opp og føres i land av ett eller begge fartøyene i samfiskelaget. Samføring krever at det snarest mulig meldes fra til Norges Sildesalgslag om tidspunkt for opptak fra lås, kvantum som skal føres og landingssted.

2.3 Avsluttet samfiskeoperasjon

Når fangsten er tatt opp fra låset og sluttseddel skrevet anses samfisket som avsluttet frem til neste samfiskeoperasjon starter.

3 I tilfelle det er gitt tidsbegrenset fritak fra kravet om låssetting

I tilfelle det er gitt tidsbegrenset fritak fra kravet om låssetting for fartøy under 15 m største lengde som i 2020 og våren 2021 er påmeldt samfiske etter norsk vårgytende sild gjelder i tillegg følgende:

Aktuelle fartøy får fritak fra krav om låssetting § 33l, første ledd «all samfisket fangst skal låssettes», slik at det er mulig å ta opp fangst direkte fra not til føringsfartøy.

Aktuelle fartøy er ikke fritatt fra de andre kravene til samfiske av NVG-sild, og samfiskelaget må være rustet til å kunne låssette. Det samme gjelder fartøy som driver låssettingsfiske uten å drive samfiske, men som også har fått tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting. Merk at dispensasjonsvilkårene i bokstav a. – g. under også gjelder disse fartøyene.

Følgende vilkår må være oppfylt:

a)  Samfiskelag som ønsker å benytte seg av adgangen må registrere seg hos Norges Sildesalgslag og melde fra til Norges Sildesalgslag før hvert enkelt notkast.

b) Førings-/kjøperfartøyet må være tilstede eller i nærområdet når not kastes. 

c) Fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS), eller posisjonsrapporteringsutstyr i henhold til forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr 24. mars 2010 nr. 454 (Lovdata), og som minst hvert 10. minutt automatisk sender melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Både AIS og VMS systemet skal holdes i gang til enhver tid.

d) Elektronisk sluttseddel skal føres ved opptak av fisk fra not. Sluttseddel må være undertegnet av den ansvarshavende om bord på fartøyet som skal kvoteavregnes og ansvarshavende om bord på førings-/kjøperfartøyet før nytt opptak kan starte.

e)  Samfiskeoperasjonen er ikke avsluttet før sluttseddel er undertegnet.

f) Innmeldingsnummer føres i førings-/kjøperfartøyets TRA-melding.

Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av norsk vårgytende sild uten at de driver samfiske, kan tilsvarende overføre fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy. Vilkårene i første ledd bokstav a) – f) gjelder også for denne gruppen.

Fartøyene må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom situasjonen tilsier det.