Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan inngå avtale å samfiske innenfor gjeldende kvoter i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. 

For å delta i samfiskeordningen må du levere elektronisk påmeldingsskjema. 

Skjemaside for samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Samfiske eller kvotesamarbeid?

I reguleringsforskriften blir samfiske også omtalt som kvotesamarbeid. På denne siden bruker vi bare begrepet samfiske.

Hva innebærer samfiskeordningen?

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Du har lov til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske, men du må sende elektronisk melding til Fiskeridirektoratet hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Du kan også veksle mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfisket, så lenge du melder fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Hvem kan delta - hjemmelslengde

Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.

Redusert overregulering og kvoteregisteret

Dersom det aktive fartøyet i samfisket tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra samfisket inngås og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at vi ikke korrigerer kvoteregisteret for en slik reduksjon i overregulering, og at kvoteregisteret dermed kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N for inneværende år vil til enhver tid være bestemmende for kvotestørrelsen på det enkelte fartøy. 

Aktivitetskrav

For å kunne delta i samfiskeordningen med fartøy med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i minst ett av de to foregående år, og ha levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

Minimumskvanta
HjemmelslengdeMinimumsfangst for ett av de to foregående år
Under 7 meter4 tonn
7 - 7,9 meter5 tonn
8 - 8,9 meter6 tonn
9 - 9,9 meter7 tonn
10 - 10,9 meter8 tonn

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i samfiskeordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som fisket et tilstrekkelig kvantum torsk ved tidligere eier.

Vi legger eierbegrepet i deltakerforskriften til grunn i vurderingen av aktivitetskravet. Det betyr at «eier» anses for å være majoritetseier, eller, der det ikke er én majoritetseier, en konstellasjon av eiere som sammen har flertall.

Dersom man vil drive med et fartøy som har vært passiv deltaker i et samfiske i ett av de to foregående år, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom samfiskeordningen telle med i vurderingen av om kravet til minimumsfangst er oppfylt.

Ved samfiske med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i minst ett av de to foregående år, og levert minimumskvanta (se tabellen over) med to fartøy i ett av årene.

Hvorfor har vi aktivitetskrav?

Bakgrunnen for aktivitetskravet er et ønske om å unngå at samfiskeordningen brukes til å aktivere deltakeradganger der kvotene ellers ikke blir utnyttet, slik som var tilfelle med den tidligere driftsordningen.

Fiskeridirektoratet kan gi unntak fra aktivitetskravet. Du kan sende søknad med begrunnelse for hvorfor du ønsker dispensasjon. Dispensasjonsadgangen er opprettet med tanke på tilfeller hvor det ikke er mulig, eller det vil virke urimelig å kreve levering av torsk i det omfanget forskriften fastsetter.

Fartøyeier må stå om bord under samfisket

Den som er fartøyeier må stå om bord mens fartøyet deltar i samfisket. Det er altså ikke tillatt å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens samfisket pågår. Dersom samfisket foregår mellom fartøy med to ulike eiere, er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker og at begge eierne underskriver landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes.

Fartøyet er bundet til samfisket

Hvert fartøy kan kun delta i ett samfiskelag i løpet av kvoteåret. Dersom et fartøy i samfisket skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i det samme samfiskelaget, så lenge erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette. Det innebærer at erstatningsfartøyet må fylle krav til lengde, og at erstatningsfartøyet ikke kan ha deltatt i et annet samfiskelag samme kvoteår.

Dersom eieren av et fartøy som deltar i et samfiske selger fartøyet sitt for videre drift (ikke utskiftning), kan samfisket fortsette så fremt ny eier oppfyller forskriftens aktivitetskrav. Man kan imidlertid ikke finne et nytt fartøy å inngå et samfiske med det samme kvoteår.

Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret.

Dersom ingen fysisk person har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, tas det utgangspunkt i en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet.

Gjennomføring av samfiske

Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i samfisket som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei, samt bifangst, som skal føres på det enkelte fartøy i samfisket. Fordelingen kan være forskjellig for hver landing.

Må sende påmelding

Det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (inngå i samfisket), hvilket av dem som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre.

Dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, må det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt. Fartøy som veksler mellomsamfiske og ordinært fiske må sende melding til Fiskeridirektoratet hver gangsamfisket påbegynnes eller stoppes.

Skjemaside for samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N