Dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk – fartøy under 15 meter

Fartøy under 15 meter største lengde kan gis dispensasjon fra veieplikten, jamfør landingsforskriften § 5 sjette ledd. Dispensasjon vil kunne gis dersom det ikke er godkjente førstehåndskjøpere eller mottak der hvor fisken landes, og når fartøyet har uforholdsmessig lang vei til mottaksanlegg sammenlignet med transport med bil.

I vurderingen av om det skal gis dispensasjon legges det blant annet vekt på:

  • lokale værforhold
  • om fartøyet må passere utsatte områder
  • gangtid til nærmeste mottak fra fangstfeltet

Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for slike dispensasjoner. Dessuten er det et forskriftskrav at fiskeren etter nærmere spesifikasjoner varsler det stedlige regionkontoret før landing finner sted.

Fiskeren plikter ved leveranse på mottaksbedrift å være til stede under veiing av fangsten og påse at seddelen har korrekte opplysninger.

Mattilsynets krav til oppbevaring, transport og leveranse av fisk og skalldyr må til enhver tid overholdes.

Søknadsskjema

Søknad om dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk