Dispensasjon fra veieplikten for føring av låssatte fangster

Mottaker og den som lander skal fortløpende veie all fisk ved landing. Med landing menes blant annet alle tilfeller av opptak av fisk fra lås/merd/pose.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra veiekravene ved opptak fra lås/merd/pose, jamfør landingsforskriften (lovdata.no) § 5 syvende ledd.

Brønnbåter og fiskefartøy kan få dispensasjon fra veieplikten.

Søknad om dispensasjon sendes til Fiskeridirektoratet.