Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vedtok 8. august 2023 en ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024. Den skal gi bedre kontroll med råstoff som høstes og landes til produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter fremstilt av industrifangster.

Formålet med forskriften

Formålet med forskriften er å forbedre dagens prøvetaking ved landing av industriråstoff.

Prøvetakingen skal fastsette fangstsammensetningen ved landing av industrifangster til mottaksanlegg i Norge som tar imot fisk for produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter fremstilt av industrifangster.

Den nye forskriften vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag og kontroll med at industrifisket er i tråd med kvotebegrensninger og annet regelverk, samt representative prøver og mer korrekte opplysninger på landing- og sluttsedlene.

Det forventes at det fremover vil bli stilt økte krav til dokumentasjon på bærekraft og lovligheten av uttaket viltlevende marine ressurser. Det gjelder også produkter fra industrilandingene. Den nye forskriften er i så måte viktig for at fiskemel- og oljeindustrien skal kunne dokumentere overfor sine kunder at råstoffet de bruker er lovlig høstet fra bærekraftig forvaltede bestander.

Det mottas industrifangster for mel- og oljeproduksjon også i andre land i
Nordøst-Atlanteren. De nye kravene er forsøkt harmonisert med tilsvarende krav som stilles i Danmark, for slik sikre like konkurransevilkår. Som i Danmark, vil mottakene kunne benytte en uavhengig tredjepart til å gjennomføre prøvetakingen.

Veien videre

Ombygginger, nødvendige anskaffelser og omstilling til nye rutiner i henhold til de nye kravene i forskriften kan ta tid. Næringen vil bli gitt rimelig tid til å kunne innrette drift og mottaksanlegg etter forskriftens bestemmelser. Fiskeridirektoratet vil følge utviklingen i dette arbeidet og bidra til nødvendige avklaringer i prosessen med implementering av nødvendige løsninger. Det forutsetter imidlertid at næringen lager en plan sammen med leverandører og rapporterer fremdrift til Fiskeridirektoratet.

Det skal med den nye forskriften tas fortløpende prøver av alle industrifangster som landes.Prøvetakingen skal gjennomføres i henhold til forskriften og etter prosedyre fastsatt av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet vil gå i gang med å utarbeide denne prosedyren for gjennomføringen av prøvetakingen.

Det vil samtidig bli utarbeidet en veileder til forskriften. Formålet med denne vil være å gi næringen og aktuelle leverandører informasjon og veiledning for å kunne legge til rette for de nye kravene. Det vil blant annet være nødvendig å utdype krav til utforming av prøvetrekker, prøvetrekkerens plassering og styresystem.

Håndhevelse i innkjøringsperioden vil bli justert etter behov og i dialog med næringen. De nye kravene skal i utgangspunktet følges fra forskriftens ikrafttredelse, så lenge det ikke er gitt utsatt frist for enkelte av kravene. Oppfølging med hensyn til utsatt frist må tilpasses de enkelte mottakene. Generelt ved innføring av nye krav har vi hatt en trinnvis tilnærming hvor vi i første omgang veileder om kravene, deretter advarsel, anmeldelse mv. Det samme opplegget vil følges ved innføringen av den nye forskriften.

Det blir ikke et krav om at mottaksanleggene skal ha en sorteringsmekanisme for å skille ut fisk som er større enn 45 cm før prøvetrekkersystemet, slik som opprinnelig foreslått tatt inn i forskriften. I stedet har Fiskeridirektoratet fått i oppdrag fra departementet å utrede alternative løsninger på problemet med stor fisk i enkelte industrilandinger. Det vil bli satt i gang et arbeid med å følge opp denne bestillingen fra departementet.

Sentrale krav som foreslås innført med den nye forskriften

Det skal tas fortløpende prøver av alle industrifangster som landes:

  • Den som mottar industrifangsten er ansvarlig for at prøvetakingen gjennomføres, og at den gjennomføres i henhold til forskriften og til gjeldende prosedyre fastsatt av Fiskeridirektoratet.
  • Dersom mottaker velger å overlate gjennomføringen av prøvetakingen til en tredjepart, skal denne være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020.
  • Mottaker skal gi den som lander uhindret og umiddelbar adgang til hele prøvetakingsprosessen. Den som lander skal i tillegg gis tilgang til prøvetakingsresultatene før seddelen fylles ut og signeres.

Mottaksanlegg som tar imot industrifangster, skal ha prøvetrekker egnet til fastsettelse av fangstens arts- og størrelsessammensetning ved landing.

Det innføres krav til prøvetrekkerens utforming, plassering, prøvetrekkersystemet, samt til prøvenes størrelse, antall prøver og prøvetakingsfrekvens.

Det skal legges til rette for at de som gjennomfører prøvetakingen har tilfredsstillende arbeidsrom, og arbeidsforhold for kvalitativ god sortering og veiing av prøvemateriale:

  • Prøvene som tas skal bringes til arbeidsrommet på en slik måte at ingen deler av prøvene påvirkes eller går tapt underveis.
  • Prøvene skal sorteres på art og størrelse og deretter veies på egnet vekt.
  • Prøvene skal bearbeides og prøvetakingsresultatet anvendes på hele landingen før utfylling av landings-/sluttseddelen.

Prøvekvantumet skal oppbevares og være tilgjengelig for kontrollmyndighetene frem til landings-/sluttseddelen er fylt ut og undertegnet.

Prøveresultatet fra landingen skal sendes elektronisk til salgslaget:

  • Innsending av prøvetakingsresultatet skal inneholde referanse til landings- og/eller sluttseddelen med salgslag, dokumenttype og seddelnummer.
  • Salgslagene skal videresende prøvetakingsresultatet i et bestemt format og avtalt frekvens til Fiskeridirektoratet.

 

Oppdatert: 04.02.2022