Ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing

Forslag til ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing ble sendt på høring 2. juli 2021 med høringsfrist 5. oktober 2021. Beslutningsnotat med forslag til ny forskrift ble sendt til Nærings- og Fiskeridepartementet 31. januar 2022. Anbefalt ikrafttredelse 1. januar 2023.

Forskriften foreslås innført med hjemmel i forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 12, hvor det står at Fiskeridirektoratet kan fastsette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

Forslag til ny forskrift ble sendt på høring til 27 instanser. Det ble samtidig gjort oppmerksom på at høringsnotatet var tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside, og at andre enn direkte mottakere var velkomne til å komme med innspill.

Det ble mottatt en rekke høringssvar som blir lagt frem, behandlet og besvart i beslutningsnotatet sendt til NFD.

Ombygginger, nødvendige anskaffelser og omstilling til nye rutiner i henhold til kravene i forskriften kan ta tid. Næringen vil bli gitt rimelig tid til å kunne innrette drift og mottaksanlegg etter forskriftens bestemmelser. Fiskeridirektoratet vil følge utviklingen og bidra til nødvendige avklaringer i prosessen med implementering av løsninger. Det forutsetter at næringen lager en plan sammen med leverandører og rapporterer fremdrift til Fiskeridirektoratet ved forespørsel.

Formålet med forskriften

Formålet med ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing er å forbedre dagens prøvetaking ved landing av industriråstoff for å oppnå en mer korrekt registrering av ressursuttaket. Prøvetakingen fastsetter fangstsammensetningen ved landing av industrifangster til mottaksanlegg som tar imot fisk for produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter fremstilt av industrifangster. En slik prøvetaking vil aldri kunne gi 100 % nøyaktige opplysninger om ressursuttaket, men for å oppnå et tilnærmet korrekt bilde av uttaket så må utstyret og bruken av dette være tilfredsstillende i forhold til formålet.

Dagens prøvetakingssystem er ikke egnet til å gjenspeile fangstens arts- og størrelsessammensetning ved landing på en tilstrekkelig god måte Det knytter seg i dag utfordringer til identifisering og registrering av denne type fangster. I tillegg er det i dag mangelfull prøvetaking av industrifangster ved landing. Den nye forskriften vil bidra til bedre prøveresultater og dermed også mer korrekte opplysninger på landing- og sluttsedlene.

Det forventes at det vil bli stilt økte krav til dokumentasjon på bærekraft og lovligheten av uttaket av de viltlevende marine ressursene. Det gjelder også produkter fra industrilandingene.

Det mottas industrifangster for mel- og oljeproduksjon, samt andre produkter fremstilt av industrifangster, også i andre land i Nordøst-Atlanteren. Den nye forskriften tar høyde for dette og det er forsøkt å harmonisere nasjonale og internasjonale bestemmelser der det er naturlig for å sikre størst grad av like konkurransevilkår. Forskriften legger i den forbindelse blant annet opp til ulike alternativer med hensyn til gjennomføring og finansiering av selve prøvetakingen, ved at det åpnes for bruk av tredjepart.

Sentrale krav som foreslås innført med den nye forskriften

 • Det skal tas fortløpende prøver av alle industrifangster som landes.
  • Den som mottar industrifangsten er ansvarlig for at prøvetakingen gjennomføres, og at den gjennomføres i henhold til forskriften og til gjeldende prosedyre fastsatt av Fiskeridirektoratet.
  • Dersom mottaker velger å overlate gjennomføringen av prøvetakingen til en tredjepart, skal denne være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020.
  • Mottaker skal gi den som lander uhindret og umiddelbar adgang til hele prøvetakingsprosessen. Den som lander skal i tillegg gis tilgang til prøvetakingsresultatene før seddelen fylles ut og signeres.
    
 • Mottaker skal ha et system for utsortering av fisk større enn 45 cm før prøvetrekkersystemet.
  • Etter utsortering skal fisken sorteres på art og størrelse, og veies separat. Kvantumet utsortert fisk over 45 cm skal føres på egne linjer på seddelen, med tilhørende art og størrelsesgruppe over 45 cm.
    
 • Mottaksanlegg som tar imot industrifangster, skal ha prøvetrekker egnet til fastsettelse av fangstens arts og størrelsessammensetning ved landing.
   
 • Det innføres krav til prøvetrekkerens utforming, plassering, prøvetrekkersystemet, samt til prøvenes størrelse, antall prøver og prøvetakingsfrekvens.
   
 • Det skal legges til rette for at de som gjennomfører prøvetakingen har tilfredsstillende arbeidsrom, og arbeidsforhold for kvalitativ god sortering og veiing av prøvemateriale.
  • Prøvene som tas skal bringes til arbeidsrommet på en slik måte at ingen deler av prøvene påvirkes eller går tapt underveis.
  • Prøvene skal sorteres på art og størrelse og deretter veies på egnet vekt.
  • Prøvene skal bearbeides og prøvetakingsresultatet anvendes på hele landingen før utfylling av landings-/sluttseddelen.
    
 • Prøvekvantumet skal oppbevares og være tilgjengelig for kontrollmyndighetene frem til landings/sluttseddelen er fylt ut og undertegnet.
   
 • Prøveresultatet fra landingen skal sendes elektronisk til salgslaget.
  • Innsending av prøvetakingsresultatet skal inneholde referanse til landings- og/eller sluttseddelen med salgslag, dokumenttype og seddelnummer.
  • Salgslagene skal videresende prøvetakingsresultatet i et bestemt format og avtalt frekvens til Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 04.02.2022