Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Forslag til krav til automatiske vekter og veiesystem

Som en oppfølging av NOU 2019: 21 om framtidens fiskerikontroll og Fiskeridirektoratets handlingsplan for utvikling av fiskerikontrollen har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått at det innføres krav til bruk av automatiske vekter og automatiske veiesystemer ved mottak av all fisk for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og korrekt seddelføring av all landet fangst.

Tiltaket er sentralt for å svare opp funnene til fiskerikontrollutvalget og vil bidra til at det etableres verifiserbar dokumentasjon om landet fisk. Krav til automatiske vekter og veiesystem vil være en viktig milepæl i utviklingen av fiskerikontrollen, og tar samtidig fiskeriforvaltningen og næringen store steg i riktig retning.

Som ansvarlige for det måletekniske regelverket har Justervesenet en viktig rolle i ressurskontrollen. Riktig bruk av veiesystemene er helt avgjørende for tilliten til fiskerinæringen. Et godt samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Justervesenet er derfor både naturlig og nyttig.

De konkrete kravene som nå foreslås innført:

  • Mottaker skal ha et automatisk veiesystem bestående av en eller flere vekter og andre komponenter som er nødvendige for å sikre at all fisk som mottas veies.
  • Veiesystemet skal ha funksjoner som sikrer at alle veiedata og data om hendelser som kan virke inn på veieresultat overføres elektronisk til Fiskeridirektoratet, lagres elektronisk hos mottaker i minst 5 år, og er tilgjengelige for Fiskeridirektoratet og kan hentes frem ved kontroll på mottaksstedet.
  • Veiesystemet skal ha en integrert funksjon for å kunne melde inn, rette opp og sende inn ny versjon ved feil og mangler i overførte data (feilhåndteringssystem).
  • Veiesystemet skal kommunisere med og utveksle elektroniske data med seddelsystemet og andre system som skal bruke veieresultatet.
  • Overføringen av data til Fiskeridirektoratet skal skje via en elektronisk løsning.

 

Veileder om krav til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk

Som en oppfølging av forslagene nevnt over har Fiskeridirektoratet sammen med Justervesenet utarbeidet en veileder til de foreslåtte kravene til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk.

Veilederen beskriver og forklarer de foreslåtte endringene i landingsforskriften og endringer i Justervesenets regelverk. Veilederen skal bidra til at de foreslåtte kravene forstås og etterleves likt i hele næringen og på en slik måte at det støtter formålet med reguleringen, herunder korrekt ressursregistrering og like konkurransevilkår.

Fiskeridirektoratet arbeider også med en egen dataspesifikasjon for kravene, som vil legges ut på denne siden når den er klar.