Journalkravet i landingsforskriften

Kravet til journal er sentralt for å hindre ulovlig omsetning av fisk. Journalkravet trådte i kraft 1. januar 2017.

Hvorfor skal det føres journal?

Journalen er et viktig bindeledd mellom de ulike kontrollpunktene i verdikjeden. Det vil si at kontrollmyndighetene skal få bedre oversikt over bevegelsen av fisk og fiskeprodukter gjennom verdikjeden. For å få dette er det nødvendig med data påkrevd i journalen for å knytte ulike datakilder sammen (f.eks. VMS, ERS, seddeldata og eksportdata).

Journalen vil også bidra til å forenkle kontrollarbeidet ved at våre inspektører raskt får oversikt over all fisk som til enhver tid er på et mottaksanlegg.

I tillegg vil journalen være et helt sentralt verktøy i såkalte etterfølgende kontroller, der vi kontrollerer hvor mye fisk som faktisk er tatt imot opp mot seddeldata.

Kravet til journal er derfor helt sentralt for å hindre at uregistrert og ulovlig fisk omsettes og kommer inn i verdikjeden etter landingstidspunktet.

Hvem skal føre journal?

Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder. Det er den enkelte mottakers ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å etterfølge kravene om fortløpende journalføring (landingsforskriften § 16 ).

Hva består journalen av?

Journalen skal bestå av to hoveddeler: mottak og transport fra det enkelte mottaksanlegg.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en sjekkliste til hjelp for mottakere som skal ta i bruk journal. Sjekklisten skal gi en indikasjon på om kravene til journal er oppfylt.

Dersom det kan svares bekreftende på spørsmålene i sjekklisten vil det gi en god indikasjon på at de formelle kravene er oppfylt. Sjekklisten må leses i sammenheng med landingsforskriften § 16 og veiledningen som er utarbeidet til § 16.

Fiskeridirektoratet vil følge opp implementering av alle kravene i landingsforskriften. Etterlevelse av landingsforskriften vil fremover være nødvendig og avgjørende for riktig registrering av fangstene.

Ofte stilte spørsmål og svar om journalkravet

Dispensasjon fra journalkravet

For å gi næringen anledning til å kunne tilpasse seg kravene i landingsforskriften, hadde Fiskeridirektoratet i en overgangsperiode ut 2016 hjemmel til å gi midlertidig dispensasjon fra journalkravet.

Fiskeridirektoratets regionkontor vil også etter 31. desember 2016 kunne gi dispensasjon fra kravet om føring av journal for de minste mottaksanleggene.

For å sikre likebehandling er følgende rammer lagt for når det kan gis dispensasjon fra journalkravet etter landingsforskriften § 16syvende ledd:

  • For restauranter og detaljister som kjøper for inntil 200 kilogram fisk per uke, er det innført en midlertidig ordning hvor det er gitt et generelt fritak fra plikten til å føre journal. Kravet til journal anses oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med bokføringsloven  og tilhørende forskrifter, herunder bilag og faktura til restauranten eller dataljisten.
  • For mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 5 millioner kroner i året, kan det aksepteres en forenklet journal ved bruk av Excel‐ark etter mal fra Fiskeridirektoratet. Merk at en slik løsning gir begrensede muligheter for søk‐ og summeringsfunksjoner.

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra plikten til å føre journal