Krav til journal ved mottak av fisk

Dette må du som mottaker og kjøper av fisk vite om kravet til å føre journal. 

Når fisk kommer til mottaksanlegget og når fisken transporteres ut, skal mottaker føre journal.

Journalen er et viktig bindeledd mellom de ulike kontrollpunktene i verdikjeden. Kontrollmyndighetene har behov for oversikt over bevegelsen av fisk og fiskeprodukter gjennom verdikjeden.

Hvem skal føre journal

Alle som mottar og kjøper fisk i førstehånd skal fortløpende føre journal med opplysninger om all fisk som mottas ved anlegget.

Journalen skal føres elektronisk som en del av mottakets produksjonsstyringssystem.

Hva består journalen av

Journalen består av to hoveddeler:

  • mottaksjournal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget
  • uttaksjournal med opplysninger om transport av fisk fra mottaksanlegget 

Fritak fra journalkravet

Restauranter og andre som kjøper inntil 200 kilo fisk per uke, er fritatt fra plikten til å føre journal.

Mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 5 millioner kroner i året, kan gis dispensasjon til å benytte forenklet journal etter mal fra Fiskeridirektoratet.

Søk om dispensasjon for føring av forenklet journal

Last ned forenklet journal