Nye gebyrsatser for ervervstillatelse

Gebyr for søknader om ervervstillatelse, utskifting av fartøy, tildeling av spesiell tillatelse (konsesjon) og årlig deltakeradgang har økt fra 2024.

– Gebyrsatsene er justert for å gjenspeile tidsbruken til våre saksbehandlere. Intensjonen er at gebyrene skal dekke inn kostandene vi har med å behandle søknader om ervervstillatelse, utskifting av fartøy, tildeling av konsesjoner og årlig deltakeradgang, sier Jon-Erik Henriksen, divisjonsdirektør i Fiskeridirektoratet.

Det er Finansdepartementet som har bestemt at gebyrordninger fullt ut skal dekke kostnadene.

– Finansieringsgraden for søknader om ervervstillatelser var bare på 20 prosent i 2022, sier Henriksen.

For å nå målet om tilnærmet kostnadsdekning, er det i årets statsbudsjett lagt inn en økning på gebyrsatsen med ytterligere 200 prosent for alle fartøygrupper i 2024.

– Vi ser at økningen kan oppleves som drastisk, men den er godt begrunnet og i tråd med de føringene vi har fått, sier Henriksen.

Mer informasjon om gebyrene finner man på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Ervervstillatelse og lignende - behandling av søknader

Oppdatert: 03.01.2024