Nytt toppår for norsk fiskerinæring

Norske fiskere har landet fisk for 23 milliarder kroner i 2021 og ender dermed opp noe høyere enn i 2020. Kraftig økning i prisen på kongekrabbe og snøkrabbe, i tillegg til at ble det fisket norsk vårgytende sild for over 3 milliarder kroner i 2021, bidro sterkt til de høye verditallene.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2021 er foreløpige.

Rekordpriser på kongekrabbe og snøkrabbe

Kongekrabbe hadde en snittpris til fisker på 273 kroner i 2021, noe som var en oppgang på 35 prosent fra 2020. I perioden 2016 til 2021 har prisen økt fra 130 kroner per kg i 2016 til en gjennomsnittspris på 273 kroner i 2021.

Totalt har gruppen «andre skalldyr, bløtdyr og pigghuder» en rekordomsetning på over 2,5 milliarder kroner i 2021 mot 1,8 milliarder kroner i 2020.

Økningen kan, i tillegg til kongekrabbeprisen, forklares med økte landinger av reker og økt kvantum og pris for snøkrabbe. Prisen på snøkrabbe økte med vel 24 prosent i 2021 sammenlignet med 2020.

Nytt toppår innenfor pelagisk sektor

I 2021 endte omsetningen for norske fiskere på i underkant av 8,5 milliarder kroner, omtrent som i toppåret 2020. Det ble i 2021 fisket tett opp mot 500 000 tonn norsk vårgytende sild fra norske fiskere noe som bidro til det gode resultatet.

Fangst av norsk vårgytende sild har ikke vært så høy siden 2012. Verdien av fangst av norsk vårgytende sild endte  over 3 milliarder og var en økning på 31 prosent sammenlignet med 2020.

Det ble i 2021  fisket nesten like mye makrell som i 2014 som er det året hvor det er landet mest makrell. En kraftig prisnedgang på makrell gjør at totalverdien av makrell er uendret fra 2020 til 2021 til tross for at landet mengde økte.

I 2021 var det igjen avsatt et begrenset kvantum til loddefiske. Dette fisket gav svært gode priser og bidro til at de samlede verditallene innenfor pelagisk sektor holdt seg på et høyt nivå.

Oppgang i kvantum og nedgang i verdi i torskesektoren

Det ble fisket 6 prosent mer i torskesektoren i 2021 enn i 2020. Totalverdien gikk likevel ned med 6 prosent, men dette bildet vil nok endre seg noe når all fangst tatt i desember er omsatt.

Fordelt på de enkelte fiskeartene var det fisket 13 prosent mer torsk og 10 prosent mer hyse i 2021 enn i 2020. Det ble likevel en nedgang i totalverdi og dette skyldes hovedsakelig at gjennomsnittsprisen på torsk gikk ned med 18 prosent

Presentasjon på Fiskeridirektoratets nettside

Tallene for 2021 er tilgjengelige på statistikksidene for fangst og kvoter i yrkesfiske. Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi blant annet hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområde.

Oppdatert: 06.01.2022