Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Fiskeridirektoratet kan ikkje ta imot fangstrapporter sendt med post, e-post eller telefaks. Fleire private aktørar tilbyr fangstregistreringssystem som legg til rette for rapportering etter det nye regelverket.

Frå 1. januar 2022 skal slik rapportering berre skje på digital plattform godkjent av Fiskeridirektoratet. Det vil bli lagt ut informasjon på nettsidene om kva for system som er godkjende når slik godkjenning er klar.

Frå dette tidspunktet vil det ikkje lenger vere mogeleg å registrere fangstar via Fiskeridirektoratets digitale fangstrapporteringsskjema.

Registrerte turistfiskebedrifter skal rapportere fangst av desse fem artane:

  • torsk
  • kveite
  • uer
  • steinbit
  • sei

Rapporteringa skal skje fortløpande. Har det ikkje vore fiskeaktivitet treng du ikkje rapportere, men fisketurar utan fangst skal også rapporterast. Rapporteringa gjeld uavhengig av kva nasjonalitet eller bustad den som fiskar har.

Kviforfor skal fangstane rapporterast som mengd fisk og ikkje vekt?

Det er fleire fordelar med å rapportere mengd i staden for vekt: Det er enkelt å rapportere, det er ikkje behov for vekt, og metoden er derfor kostnadseffektiv og lett å gjennomføre. Det spelar inga rolle om fisken vert teken i land som heil fisk eller om den er bløgga, sløyd eller behandla på annan måte.

Ein annan fordel med å rapportere fisk i mengd er at data om mengd fisk per aldersgruppe vert brukt i modellar for å estimere størrelsen på ulike fiskebestandar. Informasjon om mengd fisk, samanhalde med utvalsundersøkingar der det vert samla inn lengde- og aldersdata, kan derfor brukast i bestands­vurderingar. I kommersielle fiskeri vert fangstane rapporterte i vekt (av heil fisk), men desse dataa vert rekna om til mengd fisk fordelt på ulike alders-/lengdegrupper når dei vert brukte i bestandsvurderingar.

Kvifor skal det rapporterast om fisk som vert sett ut att?

Det er grunn til å tru at mengda fisk som vert fanga i turistfisket, men som ikkje vert teke med til land kan vere betydeleg. Dette gjeld fleire av artene som er omfatta av rapporteringspliktene, som kveite, torsk og sei. Slik informasjon kan vere viktig å ha tilgang til for å vurdere utviklinga i dei ulike bestandane. For eksempel har det betyding om endringar over tid i mengd fisk som vert teke til land fell saman med ein auke eller reduksjon i mengd fisk som vert sett ut igjen.