Data til forskning

Fiskeridirektoratet har delegert myndighet fra Nærings- og fiskeridepartementet til å gi forskerinnsyn i sensitive data etter forvaltningslovens § 13d (lovdata.no). Fiskeridirektoratet har etablert rutiner for behandling av søknad og oversendelse av data og omforente vilkår knyttet til bruken av data.

Hva er «forskning» i denne sammenhengen?

I denne sammenheng er det ikke et krav at forskningen kalles «forskning». Det kan også være utredninger, undersøkelser og prosjekter. Det vesentlige er at det som skal utredes har en viss nyskapende verdi og seriøsitet, og at det kan dokumenteres et visst faglig nivå.

Forskningen kan være i offentlig eller privat regi.

Den kan være av type grunnforskning, anvendt forskning og generelt utviklingsarbeid som gradvis bringer oss fremover.

Undervisning er ikke å regne som forskning.

Søknadsskjema for data til forskning

Hva blir vurdert ved behandling av søknad?

Dersom dere ønsker tilgang til data/informasjon til forskning fra Fiskeridirektoratet og oppfyller vilkårene i loven, ber vi dere sende inn søknad.

Dersom forskningsinstitusjoner skal samarbeide om et prosjekt, må hver enkelt sende søknad og signere i egen avtale for ansvar for bruk av våre data i sin forskningsinstitusjon. Det er ikke anledning til å gi forskningsinstitusjoner fra andre land tilgang til sensitive data uten at de er anonymisert.

I den sammenhengen ser vi på hvem som søker, dokumentasjon på faglig nivå, hvor sensitive dataene som blir etterspurt er, hva dataene skal brukes til, hvorvidt forskningen kan gi samfunnsnytte, om det er risiko for misbruk og mulige følger av misbruk samt om dataene er godt nok kvalitetssikret hos oss.

Forskere har ikke krav på data, men Fiskeridirektoratet kan gi forskere data, dersom vi finner det rimelig og det ikke innebærer en uforholdsmessig ulempe. Like saker skal behandles likt.

Hva må gjøres før oversendelse av data?

Før eventuell oversendelse av opplysninger skal det underskrives en avtale. Denne avtalen inneholder blant annet vilkår knyttet til bruk av dataene, og avtalen må underskrives av begge parter.

Det er viktig å være klar over det store ansvaret med bruk av sensitive data. Forvaltningslovens § 13e hjemler på selvstendig grunnlag forskernes taushetsplikt, og straffelovens Kapittel 21 for brudd på regler om Vern av informasjon og informasjonsutveksling. Reglene, herav taushetsplikten, vil gjelde for etaten og den enkelte ansatte. Eventuell overordnet avtale mellom forskningsinstitusjonen og Fiskeridirektoratet om bruk av data til forskning skal følges.

Søknad sendes på skjema via

Dataene kan leveres i følgende format: csv, xml, xls.