Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Data til forskning

Her kan du lese om hvem som kan søke om data til forskning, du finner søknadsskjema og informasjon om hva som må gjøres før oversendelse av data. 

Fiskeridirektoratet er delegert myndighet fra Nærings- og fiskeridepartementet til å gi forskerinnsyn i sensitive data etter forvaltningslovens § 13d (lovdata.no). Fiskeridirektoratet har etablert rutiner for behandling av søknad og oversendelse av data og omforente vilkår knyttet til bruken av data. 

Hvem kan søke om data til forskning?

Det er forskningsorganisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som kan søke om tilgang til data til forskning. 

Søknadsskjema for data til forskning

Hva blir vurdert ved behandling av søknad?

Dersom dere ønsker tilgang til data/informasjon til forskning fra Fiskeridirektoratet ber vi dere sende inn søknad.

Dersom forskningsorganisasjoner skal samarbeide om et prosjekt, må hver enkelt sende søknad og signere i egen avtale for ansvar for bruk av våre data i sin forskningsorganisasjon. Det er ikke anledning til å gi forskningsorganisasjoner fra andre land tilgang til sensitive data uten at dataene er anonymisert.

I den sammenhengen ser vi på om søker er godkjent som forskningsorganisasjon, hvor sensitive dataene som blir etterspurt er, hva dataene skal brukes til, hvorvidt forskningen kan gi samfunnsnytte, om det er risiko for misbruk og mulige følger av misbruk samt om dataene er godt nok kvalitetssikret hos oss for aktuelt formål.

Forskere har ikke krav på data, men Fiskeridirektoratet kan gi forskere data, dersom vi finner det rimelig og det ikke innebærer en uforholdsmessig ulempe. Like saker skal behandles likt.

Hva må gjøres før oversendelse av data?

Før eventuell oversendelse av opplysninger skal det underskrives en avtale. Denne avtalen inneholder blant annet vilkår knyttet til bruk av dataene, og avtalen må underskrives av begge parter.

Det er viktig å være klar over det store ansvaret med bruk av sensitive data. Forvaltningslovens § 13e hjemler på selvstendig grunnlag forskernes taushetsplikt, og straffelovens Kapittel 21 for brudd på regler om vern av informasjon og informasjonsutveksling. Reglene, herav taushetsplikten, vil gjelde for forskningsorganisasjonen og den enkelte ansatte. Eventuell overordnet avtale mellom forskningsorganisasjonen og Fiskeridirektoratet om bruk av data til forskning skal følges.

Søknad sendes på skjema via postmottak@fiskeridir.no