Dokumentasjon (fiskerisporing)

Innhold

Tabell inneholder informasjon om posisjon til fartøyene. I tillegg til posisjon, lengde- og breddegrad inneholder datasettet tidspunkt for måling av posisjonen, kurs og fart. Det er også lagt til noe fartøyinformasjon.

Enhet

Posisjonsinformasjon blir sendt automatiske fra fartøy. Det blir sendt 24 meldinger (en per time) i døgnet fra hvert fiskefartøy. Vi mottar også posisjonsrapporter fra taletrålere hvert 10. minutt og seismikkfartøy hvert 30. minutt.

Fra 1.7. 2000 omfattes alle fiskefartøy over 24 meter. Fra 1.10.2008 gikk denne grensen ned til 21 meter og fra 1.1.2011 ble grensen satt til 15 meter. Fra 1.1.2013 er sporingsgrensen satt ned til 12 meter for fiskefartøy i Skagerrak.

Datakvalitet

Manglende data kan skyldes at fartøy i perioder ligger i opplag er på verksted og lignende og har slått av sporingsenheten om bord. Ligger fartøy i områder langs kysten som er i skygge vil ikke sporingsinformasjon bli sendt til Fiskeridirektoratet. I de fleste slike tilfeller blir manglende posisjonsrapporter ettersendt, men trolig mangler en del posisjonsinformasjon i dette datasettet. Dersom utstyret er defekt sendes det manuelle posisjoner som har en lavere tidsfrekvens enn 24 i døgnet.

Ved tekniske driftsproblemer kan antallet variere, årsaken til størst variasjon er manglende kontakt mellom sender ombord og satellitt/landstasjon som skal videreformidle posisjonsrapportene.

Andre kilder

Forskrift om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Variabler

«Melding ID»: Hver melding påføres et unikt nummer ved mottak i Fiskeridirektoratet.

«Meldingstype (kode)»: Her kun POS=Standard posisjonsmelding. Andre meldingstyper er fjernet.

«Tidspunkt (UTC)»: Dato og tidspunkt i UTC for melding generert om bord i fartøy.

«Lengdegrad»: Geografisk lengdegrad i format 99.999 WGS-84

«Breddegrad»: Geografisk breddegrad i format 999.999 WGS-84

«Kurs»: Fartøyets kurs i grader 000-360

«Fart»: Fartøyets fart i tidels knop

"Radiokallesignal": Fartøyets kjenningssignal tildelt av Sjøfartsdirektoratet (Skipsregistrene)

"Registreringsmerke": Registreringsmerke består av maks 8 tegn; 1-2 angir fylkesbokstav(er), 3-6 et løpenummer, 7-8 angir kommunebokstav(er). Et registreringsmerke kan gjenbrukes etter en karenstid på to år. Se ervervstillatelsesforskriften §§ 13 og 22. Vises kun for aktive fiskefartøy.

"Fartøynavn": Fartøyets navn hentet fra merkeregisteret for aktive fiskefartøy. For inaktive fiskefartøy, ved meldingstidspunkt, vises siste registrerte navn. For andre fartøytyper lagt inn manuelt ved registrering av fiskerisporing.

"Fartøykommune": Fartøyets hjemstedskommune hentet fra merkeregisteret for fiskefartøy. Vises kun for aktive fiskefartøy.

"Fartøyfylke": Fartøyets hjemstedsfylke hentet fra merkeregisteret for fiskefartøy. Vises kun for aktive fiskefartøy.

 "Største lengde": Fartøyets største lengde i meter, målt fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget, jfr. forskrift 18. desember 2009 nr 1694 om måling av skip § 2 bokstav l. For inaktive fiskefartøy ved meldingstidspunkt vises siste registrerte opplysning. For andre fartøytyper enn fiskefartøy lagt inn manuelt ved registrering av fiskerisporing.

"Bruttotonnasje 1969": For fiskefartøy hentet fra merkeregisteret, opprinnelig fra målebrev av Sjøfartsmyndighetene. For inaktive fiskefartøy ved meldingstidspunkt vises siste registrerte opplysning. For andre fartøytyper enn fiskefartøy lagt inn manuelt ved registrering av fiskerisporing.

"Bruttotonnasje annen": Fartøyets bruttotonnasje målet etter andre regler enn London-konvensjonen 1969. For fiskefartøy hentet fra merkeregisteret. For inaktive fiskefartøy ved meldingstidspunkt vises siste registrerte opplysning. For andre fartøytyper enn fiskefartøy lagt inn manuelt ved registrering av fiskerisporing.

"Motorkraft": Motorkraft oppgitt i hestekrefter (HK). For fiskefartøy hentet fra merkeregisteret. For inaktive fiskefartøy ved meldingstidspunkt vises siste registrerte opplysning. For andre fartøytyper enn fiskefartøy lagt inn manuelt ved registrering av fiskerisporing.

"Fartøytype (kode)": Kode for fartøytype

"Fartøytype": Fiskefartøy oppgis i to kategorier der aktive fiskefartøy oppgis som «Fiskefartøy (aktiv)» og inaktive fiskefartøy ved meldingstidspunkt oppgis som kun «Fiskefartøy». For andre fartøytyper er det lagt inn manuelt ved registrering av fiskerisporing.

Oppdatert: 21.01.2021