Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åpne data: endringer i fangstdata koblet med fartøydata

Endringer i fangstdata koblet mot fartøydata

Dato for endring

Felt/variabel

Beskrivelse av endring

16.03.2022

Landingsnasjon (kode)

Landingsnasjon

«Mottakernasjonalitet (kode)» og «Mottakernasjonalitet» vil fra og med 16. mars inneholde de samme dataene som tidligere lå inne i henholdsvis «Landingsnasjon (kode)» og «Landingsnasjon».

Historiske data beholdes som før.

16.03.2022

Mottaker ID

Nye data vil ikke komme inn i dette feltet.

Historiske data beholdes som før.

24.04.2021 Art (kode)

Vi har oppdaget en feil kode som vi nå retter opp i alle dataene.

Rettes til: 0302004 Snabeluer (Irmingerhavet)

Rettes fra: 0320136 Snabeluer (Irmingerhavet)

For 2021-data rettes dette 24.04.2021, og for 2020-data rettes det 25.04.2021. Denne koden har ikke vært i bruk for tidligere år.

09.12.2019

Områdegruppering (kode)

Dette er en ny variabel fra og med 09.12.2019. Den vil inneholde kode for ICES- og NAFO-område. Vi vil her benytte samme kodeliste som Eurostat med angivelse av FAO-område først i koden.

I datasettene vil denne nye variabelen plasseres mellom Sone og Områdegruppering.

09.12.2019

Områdegruppering

Innholdet i dette feltet vil endres. Innholdet vil være navn på område angitt i variabelen Områdegruppering (kode). Navnene vil samsvare med Eurostats kodeliste.

09.12.2019

Nord/sør for 62 grader nord

Pr. i dag benytter vi informasjon om oppgitt økonomisk sone ved inndeling i nord/sør for 62 grader nord fra og med 2005. Sone ble innført på seddel i 2004, og vi anser informasjonsinnholdet som greit med hensyn til statistikkformål fra og med 2005. Det er imidlertid noen sedler som mangler informasjon om sone de første årene etter at denne variabelen ble innført, og denne fangsten vil dermed ikke få oppgitt nord/sør for 62 grader nord med gjeldende metode. Vi vil derfor endre metode til at fordeling av fangst på nord/sør for 62 grader nord i fortsettelsen kun er basert på hovedområde.

09.12.2019

Opprydding i koder med innledende nuller

I data fram til og med 2017 har vi innledende nuller i flere koder. I data fra og med 2018 har vi ikke innledende nuller i koder. Pr. i dag er det dermed litt rot i dataene for de aktuelle kodene. For følgende koder vil vi ta bort innledende nuller for alle år:

  • Konserveringsmåte (kode)
  • Landingsmåte (kode)
  • Anvendelse (kode)

09.12.2019

Rundvekt over kvote

I dataene for 2000-2017 har vi hatt variabelen "Rundvekt over kvote", mens denne variabelen ikke har vært på plass i data fra og med 2018 før nå. Fram til nå har vi derfor lagt inn 0 (null) i denne variabelen i datasettene for 2018 og 2019. Rundvekt over kvote vil nå bli tilgjengelig for alle år.

09.12.2019

Art - inkludert grupperinger

Det er oppdaget skrivefeil på noen arter i kodetabell for art. Dette vil nå rettes opp.

09.12.2019

Fangstverdi - ny definisjon

Fra og med 2018 vil fangstverdi få ny definisjon. Dette er gjort da vi mener dette vil gi et bedre bilde av verdiskapingen i fisket, samt at ny definisjon er mer harmonisert med verdibegrep som benyttes i andre sammenhenger.

  • Definisjon 2018-:
    • Beløp for fisker + Etterbetaling
  • Definisjon 2000-2017:
    • Beløp for fisker + Støttebeløp - Lagsavgift - Inndratt fangstverdi + Etterbetaling

20.06.2019

Landingsdato

Format: DATE(DD.MM.YYYY)

Endret fra VARCHAR2-format.

20.06.2019

Landingstidspunkt

Format: DATE(DD.MM.YYYY 24HH:MI:SS)

Tidligere inneholdt dette feltet landingstidspunkt på formatet DD.MM.YYYY 24HH MM SS.

20.06.2019

Landingsklokkeslett

Format: VARCHAR2(24HH:MI:SS)

Tidligere inneholdt dette feltet for årene 2000-2017 kun landingsklokkeslett på formatet 24HHMM og for årene fra og med 2018 landingstidspunkt på formatet YYYY-MM-DD 24HH:MM.

20.06.2019

Dokument salgsdato

Format: DATE(DD.MM.YYYY)

Endret fra VARCHAR2-format.