Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Gebyrer og avgifter for Fiskeridirektoratet

For å sikre riktige satser for gebyrer og sektoravgifter, og at brukerne ikke betaler mer enn kostnaden ved å produsere og levere tjenesten, holder Fiskeridirektoratet løpende oversikt over beregningene som ligger til grunn for satsene.

Rundskriv R-112/2015 fra Finansdepartementet gir nærmere bestemmelser om hvordan gebyr og avgifter skal fastsettes og administreres.

Gebyrer og sektoravgifter i Fiskeridirektoratet

Følgende gebyrer og sektoravgifter er knyttet til Fiskeridirektoratet: 

Kap 3917, post 05 saksbehandlingsgebyr:

  • Ervervstillatelser o.l., behandling av søknader
  • Merkeregister, innmeldingsgebyr
  • Akvakultursøknader – saksbehandlingsgebyr

Kap 3917, post 86 forvaltingssanskjoner:

  • Overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven
  • Overtredelsesgebyr ved overtredelse av akvakulturloven
  • Administrativ inndragning av utbytte

Kap 5574, post 72 kontroll- og tilsynsavgift akvakultur:

  • Akvakultur – årsavgift for tilsyn og kontroll

Kap 5574, post 73 årsavgift merkeregister:

  • Merkeregister – årlig avgift

Kap 5574, post 74 fiskeriforskningsavgift:

  • Fiskeriforskningsavgift

Kap 5574, post 76 kontrollavgift fiskeflåten:

  • Kontrollavgift

Kalkylegrunnlag for den enkelte gebyr- og avgiftsordning 

Tabellene under sammenstiller kalkulert kostnad mot innkrevd gebyr eller avgift, og det beregnes en finansieringsgrad for den enkelte gebyr- eller avgiftsbelagte tjenesten.

Finansieringsgraden til de ulike tjenestene varierer.

Forvaltningssanksjoner er holdt utenfor ettersom hensikten med denne ordningen er etterlevelse av regelverk og ikke kostnadsdekning.

 

Ervervstillatelser o.l., saksbehandlingsgebyr

Satsene ble oppjustert i 2023 og er ytterligere oppjustert i 2024.

 

Antall timer

Timepris

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

14 896

kr 788

kr 11 738 048

Inntekter gebyrer

  

kr 3 286 262

Finansieringsgrad

 

 

28 %

Merkeregister, innmeldingsgebyr

Satsene ble halvert i 2023.

 

Antall timer

Timepris

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

1 938

kr 788

kr 1 527 144

Inntekter gebyrer

  

kr 1 278 325

Finansieringsgrad

 

 

84 %

Akvakultursøknader, saksbehandlingsgebyr

 

Antall timer

Timepris

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

13 064

kr 788

kr 10 294 432

Sum kalkulert kostnad eksterne saksbehandlere (andre statsetater)

11*

1 335 00**

kr 14 718 375

Kostnader innleie av IT-konsulenter

  

kr 8 800 000

Inntekter gebyrer

  

kr 18 343 600

Finansieringsgrad

 

 

54 %

*årsverk
**kr/årsverksats

Kontroll- og tilsynsavgift, akvakultur

 

Antall timer

Timepris/

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

76 197

kr 788

kr 60 043 236

Kostnader innleie av IT-konsulenter

  

kr 3 766 400

Inntekter avgifter

  

kr 35 000 422

Finansieringsgrad

 

 

55 %

Årsavgift, merkeregister

Satsene er halvert i 2024.

 

Antall timer

Timepris

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

3 837

kr 788

kr 3 023 556

Inntekter avgifter

  

kr 7 635 161

Finansieringsgrad

 

 

253 %

Fiskeriforskningsavgift

 

Antall timer

Timepris

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet

  

kr 387 054 899

Inntekter avgifter

  

kr 414 220 244

Finansieringsgrad

 

 

107 %

Kontrollavgift fiskeflåten

 

Antall timer

Timepris

Kalkulert kostnad

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

26 274

kr 788

 kr 27 381 424

Kostnader innleie av IT-konsulenter, risikobasert tilstedeværelse og kompetansetiltak

  

 kr 19 620 530

Inntekter avgifter

   kr 53 563 706 

Finansieringsgrad

 

 

114 %

Alle tall i tabellene over er per 2023

Kostnad per årsverk ved kalkulasjon av gebyrfinansierte tjenester

For å si noe om kostnadene som går med til gebyr- og avgiftsbelagte tjenester beregner Fiskeridirektoratet en årsverksats og en timesats. I henhold til R-112/15 skal personalkostnader og relevante variable driftskostnader hensyntas, medregnet merverdiavgift. Faste kostnader skal også inkluderes dersom disse kostnadene påvirkes, og det er tilfellet for enkelte av de faste kostnadene i Fiskeridirektoratet og de inkluderes derfor (avskrivinger, lokaler, rep/vedlikehold og mindre utstyrsanskaffelser). IT-infrastruktur og fartøyleie holdes imidlertid utenfor. Årsverk benyttet til «støtte/fellestjenester» overveltes ikke, ref. vurdering knyttet til faste kostnader.

Kalkulert timesats til anvendelse ved gebyrfinansierte tjenester

  788

(Basert på kalkulert sats årsverk, se under. Forutsetter at et årsverk = 1.695 timer)

Kalkulert årsverksats til anvendelse ved gebyrfinansierte tjenester

  1 335 000

 

Lønn og sosiale kostnader (lønn, feriepenger, arb.g.avg., pensjon, -refusjoner)

  1 018 000

*)

Reise, diett

  55 000

**)

Øvrige variable driftskostnader (kontorrekvisita m.v.)

  89 000

**)

Tillegg mva (reise 12%, øvrig 25%)

  29 000

***)

Lokaler (leie og vedlikehold)

  122 000

**)

Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr

  -

**)

Mindre utstyrsanskaffelser

  6 000

**)

Avskrivinger

  16 000

*)

Tallene er avrundet til nærmeste hele 1000

*) kilde: Årsrapport 2023, årsregnskap, oversikt over årsverk-kostnader Fiskeridirektoratet totalt

**) kilde: Årsrapport 2023, årsregnskap, note 5

***) Kalkulert basert på gjeldende satser