Gebyrer og avgifter for Fiskeridirektoratet

For å sikre riktige satser for gebyrer og sektoravgifter, og at brukerne ikke betaler mer enn kostnaden ved å produsere og levere tjenesten, holder Fiskeridirektoratet løpende oversikt over beregningene som ligger til grunn for satsene. Rundskriv R-112/2015 fra Finansdepartementet gir nærmere bestemmelser om hvordan gebyr og avgifter skal fastsettes og administreres.

Gebyrer og sektoravgifter i Fiskeridirektoratet

Følgende gebyrer og sektoravgifter er knyttet til Fiskeridirektoratet: 

Kap 3917, post 05 saksbehandlingsgebyr:

  • Ervervstillatelser o.l., behandling av søknader
  • Merkeregister, innmeldingsgebyr
  • Akvakultursøknader – saksbehandlingsgebyr

Kap 3917, post 86 forvaltingssanskjoner:

  • Overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven
  • Overtredelsesgebyr ved overtredelse av akvakulturloven
  • Administrativ inndragning av utbytte

Kap 5574, post 72 kontroll- og tilsynsavgift akvakultur:

  • Akvakultur – årsavgift for tilsyn og kontroll

Kap 5574, post 73 årsavgift merkeregister:

  • Merkeregister – årlig avgift

Kap 5574, post 74 fiskeriforskningsavgift:

  • Fiskeriforskningsavgift

Kap 5574, post 76 kontrollavgift fiskeflåten:

  • Kontrollavgift

Kalkylegrunnlag for den enkelte gebyr- og avgiftsordning 

Tabellen under sammenstiller kalkulert kostnad mot innkrevd gebyr eller avgift, og det beregnes en finansieringsgrad for den enkelte gebyr- eller avgiftsbelagte tjenesten.

Finansieringsgraden til de ulike tjenestene varierer.

Forvaltningssanksjoner er holdt utenfor ettersom hensikten med denne ordningen er etterlevelse av regelverk og ikke kostnadsdekning.

 

Antall timer/årsverk

Timepris/
årsverksats

Kalkulert kostnad

Ervervstillatelser o.l., saksbehandlingsgebyr

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

17 720

747

kr 13 236 840

Inntekter gebyrer

 

 

kr 2 686 792

Finansieringsgrad

 

 

20 %

Merkeregister, innmeldingsgebyr

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

1 233

747

kr 921 051

Inntekter gebyrer

 

 

kr 1 817 550

Finansieringsgrad

 

 

197 %

Akvakultursøknader, saksbehandlingsgebyr

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

9 788

747

kr 7 311 636

Sum kalkulert kostnad eksterne saksbehandlere (andre statsetater)

16

1 267 000

kr 20 272 000

Kostnader innleie av IT-konsulenter

 

 

kr 3 000 000

Inntekter gebyrer

 

 

kr 20 880 000

Finansieringsgrad

 

 

68 %

Kontroll- og tilsynsavgift, akvakultur

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

73 514

747

kr 54 914 958

Kostnader innleie av IT-konsulenter

 

 

kr 2 000 000

Inntekter avgifter

 

 

kr 34 672 538

Finansieringsgrad

 

 

61 %

Årsavgift, merkeregister

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

4 493

747

kr 3 356 271

Kostnader innleie av IT-konsulenter

 

 

kr 200 000

Inntekter avgifter

 

 

kr 7 902 494

Finansieringsgrad

 

 

222 %

Fiskeriforskningsavgift

Sum kalkulert kostnad Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet

 

 

kr 378 554 096

Inntekter avgifter

 

 

kr 383 331 038

Finansieringsgrad

 

 

101 %

Kontrollavgift fiskeflåten

Sum kalkulert kostnad (timer Fiskeridirektoratet)

26 274

747

 kr 19 626 678

Kostnader innleie av IT-konsulenter, risikobasert tilstedeværelse og kompetansetiltak

 

 

 kr 47 680 782

Inntekter avgifter

 

 

kr 49 798 703

Finansieringsgrad

 

 

104 %

Alle tall i tabellen er per 2022

Kostnad per årsverk ved kalkulasjon av gebyrfinansierte tjenester

For å si noe om kostnadene som går med til gebyr- og avgiftsbelagte tjenester beregner Fiskeridirektoratet en årsverksats og en timesats. I henhold til R-112/15 skal personalkostnader og relevante variable driftskostnader hensyntas, medregnet merverdiavgift. Faste kostnader skal også inkluderes dersom disse kostnadene påvirkes, og det er tilfellet for enkelte av de faste kostnadene i Fiskeridirektoratet og de inkluderes derfor (avskrivinger, lokaler, rep/vedlikehold og mindre utstyrsanskaffelser). IT-infrastruktur og fartøyleie holdes imidlertid utenfor. Årsverk benyttet til «støtte/fellestjenester» overveltes ikke, ref. vurdering knyttet til faste kostnader.

Kalkulert timesats til anvendelse ved gebyrfinansierte tjenester

  747

(Basert på kalkulert sats årsverk, se under. Forutsetter at et årsverk = 1.695 timer)

Kalkulert årsverksats til anvendelse ved gebyrfinansierte tjenester

  1 267 000

 

Lønn og sosiale kostnader (lønn, feriepenger, arb.g.avg., pensjon, -refusjoner)

  955 000

*)

Reise, diett

  46 000

**)

Øvrige variable driftskostnader (kontorrekvisita m.v.)

  85 000

**)

Tillegg mva (reise 12%, øvrig 25%)

  27 000

***)

Lokaler (leie og vedlikehold)

  128 000

**)

Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr

  1 000

**)

Mindre utstyrsanskaffelser

  12 000

**)

Avskrivinger

  13 000

*)

Tallene er avrundet til nærmeste hele 1000

*) kilde: Årsrapport 2022, årsregnskap, oversikt over årsverk-kostnader Fiskeridirektoratet totalt

**) kilde: Årsrapport 2022, årsregnskap, note 5

***) Kalkulert basert på gjeldende satser

 

Oppdatert: 16.11.2023