Registrer deg til hummarfiske

Alle som skal fiske hummar må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år, men deltakarnummeret blir gjenbrukt.

Dette skjemaet krev innlogging med ID-porten.

Registreringsskjema for å delta i hummarfiske (ID-porten)

Kven skal bruke skjemaet

Registreringsskjemaet gjeld både fritidsfiskarar og yrkesfiskarar. Det betyr at yrkesfiskarar skal klikke på privatperson og ikkje på verksemda når dei klikkar seg inn på skjemaet.

Søkje på vegner av andre

Dersom du av ulike grunnar ikkje kan bruke det digitale registreringsskjemaet, kan andre søkje på dine vegner. Den som skal søkje for deg må vite:

  • fødselsnummeret ditt
  • namnet og adressa di
  • telefonnummeret ditt

Amerikansk hummar

Amerikansk hummar (Homarus americanus) er ein framand art i Noreg, som i verste fall kan overføre sjukdom til, og blande seg med, den europeiske hummaren. Å ta vare på sårbare artar er eit ledd i den heilheitlege planen for Oslofjorden. Den europeiske hummaren er ein sårbar og trua art, og difor er det viktig med kunnskap om framande artar som vil kunne utgjere ein trussel mot artar som er ein naturleg del av vår marine fauna. Mistenker du at du har fått ein amerikansk hummar er DNA-analyse den sikraste metoden for å fastslå om så er tilfelle. Meir informasjon om amerikansk hummar kan du finne på Havforskingsinstituttet sine sider.

Oppdatert: 01.09.2020