Teiner

Reglane for bruk av teiner; antal, røkting, merking og krav til fluktopning og rømmningshol.

Du kan fiske med inntil 20 teiner eller ruser. Talet på ruser og teiner kan altså til saman ikkje vere meir enn 20 per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord.

Eksempel:

  • Éin person kan berre bruke 20 teiner eller ruser sjølv om han fiskar med tre fartøy
  • Tre personar kan berre fiske med 20 teiner eller ruser dersom dei fisker frå same båt

I hummarfiskeperioden er avgrensinga på 10 hummarteiner og ruser. Denne avgrensing gjeld også per person og per fartøy. Men du kan i tillegg nytte inntil 10 andre teiner - for eksempel krabbeteiner.

Alle teiner og ruser skal merkast tydeleg med namn og adresse på minst eit av vaka/ei av blåsene.

Teiner kjem i mange variantar, og definisjonen på kva type teine det er blir i praksis avgjort av bruken. Det vil seie korleis og kvar du set teina og kva artar du fiskar etter.

Krav til fluktopning og rømmingshol

Alle teiner skal ha minst to fluktopningar; ei på kvar side av reiskapen.

Både for teiner som er sett ut for fangst av krabbe og teiner som er sett ut for fangst av hummar skal fluktopningane skal vere plasserte i fangstkammeret på ein slik måte at hummaren lett kan ta seg ut av reiskapen. I teiner med plan botn skal opningane plasserast heilt nede ved reiskapsbotnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal opningane vere heilt nede ved reiskapsbotnen, men ikkje lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom opningane når reiskapen står ute for fangst.

I tillegg til minst to fluktopningar skal det vere minst eit rømmingshol, som vert halde lukka ved hjelp av ein bomullstråd. Tråden skal virke slik at dersom du mister teina vil bomullstråden løyse seg opp etter ei viss tid, noko som gir fridomen tilbake for innestengte individ.

Det er ikkje krav om at heile teina er laga av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at eit panel i teina fell ut etter ei viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukast ved å ettermontere bomullstråden.

Sjå video for meir beskrivande informasjon:


Du kan lese om monteringsmoglegheitene her: 
Monteringsbeskriving for bomullstråd i hummar- og krabbeteiner

Røkting

Alle teiner skal røktast minst ein gong per veke. Unntaket er teiner som vert nytta til fiske etter leppefisk, dei skal røktast dagleg. Bestemminga gjeld ikkje søndagar og heilagdagar.

Artar med særskilte reglar

Oppdatert: 12.02.2021