Høringer

Høring om forslag om forskrift om forbud mot høsting av flatøsters i deler av Sørlandsleia i Arendal kommune

Høringsfrist: 30.03.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 01.10.2010

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeri- og kystdepartementet

Høring om utkast til endring av akvakulturdriftsforskriften

Høringsfrist: 01.10.2010

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet

Høring - forslag til forskrift om drift av akvakulturanlegg

Høringsfrist: 01.12.2004

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet på vegne av Fiskeridepartementet

Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Høringsfrist: 03.10.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet

Høring om utkast til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen

Høringsfrist: 15.09.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfrist: 15.12.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet