Høringer

Høring om regulering av jakt på kystsel i 2014

Høringsfrist: 09.12.2013

Høringsstatus: Ferdig behandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014

Høringsfrist: 01.11.2013

Høringsstatus: Ferdig behandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag om overføring av fangst i pelagiske fiskerier

Høringsfrist: 20.09.2013

Høringsstatus: Ferdig behandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Høringsfrist: 05.04.2013

Høringsstatus: Under behandling

Høringsavsender: Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet

Høring – minstemål på sei nord og sør for 62ºN

Høringsfrist: 22.10.2020

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Næring- og fiskeridepartementet