Kystnære fiskeridata

Kystnære fiskeridata er Fiskeridirektoratets data over fiske- og gytefelt. Dataene dokumenterer utbredelse av viltlevende marine ressurser, områder som er viktige for ressursenes forskjellige livsstadier, høsteområder og bruken av dem samt områder som inneholder sårbare habitater. Alle dataene er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil, enten for nedlasting til videre bruk inn i arealplaner eller til visning for ulike deler av saksbehandling.

Dataene gir også grunnlag for grenser for hvor kjemisk avlusning av akvakulturanlegg kan foregå.

Betydningen av disse dataene er stor i saker der fiskeriinteresser skal avveies mot andre interesser, herunder akvakultur. De vil bli viktigere etterhvert som bruken av kystsonen intensiveres, og Fiskeridirektoratet jobber  med utvikling av metoden for innhenting av data.

Innsamling

Kystnære fiskeridata har vært samlet inn langs hele Norges kyst siden tidlig på 80-tallet og gir en unik oversikt over de kystnære fiske- og gyteplassene. Informasjonen hentes inn gjennom intervju med fiskerlag og lokale fiskere, og skal være jevnlig oppdatert, slik at dataene holder best mulig kvalitet. Det samles informasjon om ulike arter som fiskes, redskaper som brukes, hvor de fiskes og i hvilke tidsrom på året de ulike fiskeriene foregår, samt områder som brukes til låssetting. I tillegg til dette samles det informasjon om hvor fiskerne får fisk med rennende rogn, noe som indikerer oppvekst- og gytefelt.

Registreringene av fiskefelt klassifiseres så etter om de er nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige felt, ut ifra intensiteten på fisket, samt tilhørigheten til fiskerne. Det er viktig å merke seg at selv lokalt viktige fiskefelt kan være av høy verdi dersom det er få andre fiskefelt i området eller området er under sterkt utbyggingspress. For gytefelt og oppvekstområder vil de ulike artene variere i grad av behov for vern.

Havforskningsinstituttets kartlegginger av gytefelt for kysttorsk

Sammen med våre kystnære fiskeridata vises også et eget kartlag samlet inn av Havforskningsinstituttet (HI) (gytefelt torsk MB). Dette er gytefelt for kysttorsk og innsamlingen er i hovedsak basert på eggtrekk og strømmodeller. Det er i stor grad samsvar mellom informasjon samlet inn med vår metode og HI sine kartlegginger, men HI sine data er ofte større i utbredelsen. Dataene er klassifisert i tre grader: (c) lokalt viktig, (b)  viktig og  (a) svært viktig.

Ny metode under utvikling

Intervjumetoden er svært tidkrevende og med stadig mer sporing på selv de mindre fartøyene, er vi nå i en posisjon hvor kartlegging ved bruk av AIS-data koblet sammen med landingssedler, kan gi god informasjon om utøvelsen av fisket. Ut ifra dette kan vi sette sammen informasjon om hvor det fiskes, når fisket foregår, type art og intensiteten på fisket. Vi jobber nå med uttesting og utvikling av denne metodikken og har som mål å få bedre og hyppigere oppdatering på hvor de viktige kystnære fiskeriene foregår.

Kystnære fiskeridata i kartverktøyet Yggdrasil