Kystnære fiskeridata

Kystnære fiskeridata er Fiskeridirektoratets data over fiskeplasser og leveområder for kommersielt viktige arter.

Dataene dokumenterer høsteområder og utbredelse av viltlevende marine ressurser. Alle dataene er tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil. Her kan du laste ned de kystnære fiskeridataene i ulike format og koordinatsystem

Betydningen av disse dataene er stor i saker der fiskeriinteresser skal avveies mot andre interesser, herunder akvakultur. Fiskeridirektoratet jobber derfor kontinuerlig med å utvikle nye metoder for innhenting av data.

Innsamling

Kystnære fiskeridata har vært samlet inn langs hele Norges kyst siden tidlig på 80-tallet og gir en unik oversikt over de kystnære fiske- og gyteplassene. Informasjonen har tradisjonelt blitt hentet inn gjennom intervju med fiskerlag og lokale fiskere. Det har blitt samlet informasjon om hvor det fiskes, ulike arter som fiskes, redskaper som brukes, og i hvilke tidsrom på året de ulike fiskeriene foregår. Områder som brukes til låssetting registreres også. I tillegg til dette samles det informasjon om oppvekst- og beiteområder, og om hvor fiskerne får fisk med rennende rogn, noe som indikerer gytefelt.

Stadig mer sporing på de mindre fartøyene, gjør at vi i større grad kartlegger fiskeriaktivitet ved å sammenstille sporingsdata med fangstdata. Ut ifra dette kan vi sette sammen informasjon om hvor det fiskes, når fisket foregår, type art og intensiteten på fisket. Vi jobber nå med uttesting og utvikling av denne metodikken og har som mål å få bedre og hyppigere oppdatering på hvor de viktige kystnære fiskeriene foregår.

Havforskningsinstituttets kartlegginger av gytefelt for kysttorsk

Sammen med våre kystnære fiskeridata vises også et eget kartlag samlet inn av Havforskningsinstituttet (HI) (gytefelt torsk MB). Dette er gytefelt for kysttorsk og innsamlingen er i hovedsak basert på eggtrekk og strømmodeller. Kartleggingen dekker ikke ytre kyststrøk og Lofoten. Dataene er klassifisert som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig gytefelt.