Risiko for at thrustere på ROV lager hull i not

Under et serviceoppdrag med å overvåke forekomst av død fisk i merd under avlusing, ble det benyttet en ROV i bunnen av nota. Det ble ikke oppdaget underveis i overvåkingen at thrustere på ROVen kom i kontakt med notveggen og gnagde hull i notlinet. Dette skjedde på to forskjellige steder i nota. Virksomheten har i ettertid fått påmontert thrustergitter på ROVen.

Sannsynlig årsak

I denne hendelsen ble det benyttet en ROV på 15 kW. Denne hadde kraftigere fremdrift, med åtte thrustere, enn det som vanligvis ble benyttet til slike operasjoner. Thrustere gir ROVen bevegelse og manøvrerbarhet mot sjøvannmotstand. Notposen var av typen spagettinot og hullene var like over dobbelnot på 30 meters dyp. Hullene hadde samme størrelse og utforming (figur 1 og 2).

Bilde av hull i en notvegg fra en oppdrettsmerd tatt under vann. Hullet ble laget av en undervannsfarkosts fremdriftssystem, såkalte thrustere. Foto: © Virksomheten.
Figur 1: Hull i notveggen etter thrustere. Foto: © Virksomheten.

For å kunne observere dødfisk i bunnen av notposen, måtte ROV tiltes/ skråstilles slik at kameraet kom i riktig posisjon. Det mest sannsynlige er at thrustere da har kommet i kontakt med notveggen. Tidligere erfaringer har vist at dersom nota er litt slakk og det er mye bevegelse i sjøen, kan det forekomme at nota kommer i kontakt med ROVen. Under lengre ROV observasjoner som i dette  tilfellet, vil det kunne føre til slitasje og gnag på noten og i verste fall hull.

Bilde av hull i en notvegg fra en oppdrettsmerd tatt under vann. Hullet ble laget av en undervannsfarkosts fremdriftssystem, såkalte thrustere. Foto: © Virksomheten.
Figur 2: Samling av fire hull i notveggen etter thrustere. Foto: © Virksomheten.

Hva ble gjort

Virksomheten har i ettertid fått montert thrustergitter på de to nederste thrustere for å hindre at de kommer i kontakt med notlin (figur 3). Det ble ikke montert thrustergitter foran de to øverste thrustere, da det ble vurdert at de er mere «overbygd» og stikker ikke så mye ut når ROV tiltes/ skråstilles.

Foto av en undervannsfarkost, såkalt ROV, med påmontert gitter foran de to nederste fremdriftspropellene. Foto: © Virksomheten
Figur 3: Virksomheten fikk montert gitter foran de to nederste thrusterne på ROVen. Foto: © Virksomheten.

Virksomheten har ikke tidligere vurdert at thrustere har vært kraftige nok til å lage hull i not, da det ikke har vært noe problem før. I denne hendelsen ble det benyttet en kraftigere ROV enn det som vanligvis ble benyttet under slike operasjoner. Virksomheten har avtale med ROV produsenten om at alle nye ROVer skal leveres med thrustergitter nede, uavhengig størrelse på ROV.

Læring

Virksomheten var på et serviceoppdrag. Det stilles krav til at oppdrag skal utføres på en miljømessig forsvarlig måte. Utstyret som blir brukt under serviceoppdragene må være forsvarlig utformet og brukes med nødvendig aktsomhet.

Virksomheten i denne hendelsen hadde ikke vurdert risikoen for at thrustere var kraftige nok til å lage hull i nota. Det må sikre at risikovurderinger, tiltak og rutiner blir regelmessig vurdert og oppdatert, spesielt når utstyr endres.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse:

Akvakulturloven § 12 (lovdata)

Akvakulturdriftsforskriften § 2, § 6 første ledd, § 7 femte ledd, § 38 annet ledd (lovdata)

IK-Akvakultur §4 jf. §5 (lovdata)

Oppdatert: 14.09.2022