Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Hull i not ble oppdaget ved ROV-inspeksjon dagen etter levering av fisk

Etter endt levering av fisk skulle perlebandet dras ut av merden, men man får kun ut fem meter av perlebandet før det setter seg fast. Det ble antatt at et spagettitau eller opphalertau hadde kilt seg fast mellom kulene under levering av fisken.

På grunn av dårlig vær ble nota grunn mot været og fisken som var igjen i nota fikk dårlig plass. Av hensyn til fisken ble det besluttet å fire ned senterloddet for å gi fisken bedre plass, og å presse perlebandet mot merdkanten, slik at det skulle bli enklere å få det ut. Dette fungerte bare delvis, da perlebandet fortsatt hang igjen på et punkt ute i merden.

Den enden av perlebandet som man hadde ute, ble tatt med tilbake til der det knep og man prøvde å strekke perlebandet opp ved hjelp av kran på oppdrettsbåten. Man klarte å få ut halve perlebandet og det ble anslått at ca. 15 meter gjenstår. Dette styrket mistanken om at perlebandet satt fast i innfestingen til spagettitauet ved 15m–bunntau på nota.

llustrasjon der en pil markerer hvor hullet er i notposen.
Figur 1: Illustrasjon av aktuell nottype. Rød pil markerer hvor hullet er i notposen. Spagettitau går fra 15 m bunntau og er 54,6 m lang. I enden av tauene henges senterloddet.

Lokalitetens ROV ble gjort klar for å gjøre en inspeksjon for å se om det var noe som kunne gjøres for å få løs perlebandet. ROV gikk tom for batteri før man rakk å gjøre en inspeksjon. Den ble tatt opp for å skifte batteri, men det batteriet var også tom for strøm. Det ble oppdaget en skade på laderen som var årsaken til at batteriet ikke var blitt oppladet. Rov-inspeksjonen ble derfor avbrutt.

Det ble besluttet å la perlebandet ligge til dagen etter, da det ble vurdert at det ikke var noen fare for skade på not. Det var også for dårlig vær til å få gjort mer. Man drar så fra lokaliteten og på land for å reparere laderen til ROVen slik at den skulle være klar til bruk dagen etter.

Dagen etter startet man arbeidet med å få løs perlebandet. ROVen ble brukt og det oppdages at det er hull i nota like ved der perlebandet satt fast. Notlinet hadde revnet som en «L» (se figur 2) og det lå løst notlin og «blafret» i hullet, noe som gjorde at hullet ikke virket så stort. Det viste seg å være et av spagettitauene som hadde kilt seg mellom kulene i perlebandet.

Loddet ble løftet og nota ble linet opp slik at hullet kom over vann (se figur 2). Spagettitauet som hadde kilt seg mellom kulene i perlebandet, ble skåret vekk slik at man kunne fjerne perlebandet. Hullet ble bøtt og nota ble senket ned igjen og inspisert av dykkere. Det ble ikke funnet andre skader på nota. Perlebandet ble kontrollert for skader og funnet i orden.

Sannsynlig årsak

Hullet på notposen har form som en  «L».
Figur 2:  På bildet er skaden på notposen løftet opp over vann og bøtt sammen  (innenfor rød strek). I øvre kant av skaden ser man bunntau på 15 m i notposen. Hullet har form som en  «L». Foto: virksomheten

Den mest sannsynlige årsaken til at notlinet revnet, var at løst notlin har lagt seg under spagettitauet som var kilt fast mellom kuler i perlebandet, og når loddet ble senket ned så revnet nota like ved det området (se figur 2).

Forebyggende tiltak som er gjort

Virksomheten har tilført nye punkter i lokal prosedyre for trenging av fisk som skal hindre skade på not dersom perlebandet setter seg fast under bruk.

Utstyr som skal være på plass:

  • ROV med operativ fører ( skal være påslått når trenging av fisk starter)

Ved bruk av orkast i spagettinot:

  • Perlebandet må ikke strammes, slik at spiss kommer over perlebandet. Dette vil føre til problemer ved fjerning av perlebandet.
  • Hvis perlebandet setter seg fast i spagettitau, skal IKKE lodd senkes før perlebandet er fjernet.
  • Ved påstand på kork i perlebandet skal det lages åpning og fisk skal slippes ut. Vurder da om perlebandet er strammet for mye
  • Ved unormalheter ved utstyr benyttes ROV for å avdekke hva som skjer under vann

Ved tømming av not:

  • Perlebandet skal ikke ha påstand fra annet enn notlin, dvs at den skal flyte lett hele veien
  • Når perlebandet kommer til spiss, skal man se at tau gjennom spiss slakkes og at spissen kommer lett over kulene i perlebandet
  • Ved påstand på perlebandet, stoppes trenging (slippes tilbake) og ROV brukes for å fastslå hva som skaper påstand på perlebandet. Ved tvil kontakt driftsleder og stream film direkte fra ROV, slik at det kan tas en avgjørelse på hva som skal gjøres

Læring

Når ting ikke går som planlagt er det viktig å stoppe opp, gjør eventuelt en ny planlegging av arbeidsoperasjonen, ny risikovurdering og sette inn spesifikke tiltak. I denne hendelsen setter perlebandet seg fast i noe når det skulle tas ut av merden og det ble besluttet å fire ned senterloddet uten å vurdere risiko for riving av not.

Man må så langt som mulig etterstrebe å få bekreftet faktiske forhold, før det tas en beslutning om å forlate anlegg med åpenbare avvik som utgjør en rømmingsrisiko.

Aktuelle lov- og forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften § 7 første og fjerde ledd og § 37, første, andre, fjerde og sjette avsnitt

IK-Akvakultur §4 jf. §5 3 ledd bokstav c), f) og h)

NYTEK § 31, første ledd

Oppdatert: 08.12.2021