Fortøyning til avlusingsfartøy røk under avlusingsoperasjon

Under en avlusing av fisk fra merd- til- merd med et behandlingsfartøy, røk fortøyningen på babord side bak.

Hva skjedde

Illustrasjonsbilde – viser hvordan behandlingsfartøyet blir fortøyd til merdene ved en merd-til-merd behandling med to fortøyningspunkt bak og to foran på fartøyet. Foto: fra nettsted/ Kyst.no
Illustrasjonsbilde – viser hvordan behandlingsfartøyet blir fortøyd til merdene ved en merd-til-merd behandling med to fortøyningspunkt bak og to foran på fartøyet. Foto: Kyst.no

Som følge av at fortøyningen røk, dreiv fartøyet sakte unna behandlingsmerden og tok med seg midttauet på blyet til orkastnota og dro dermed også med seg hele nedre delen av orkastnota. For å forhindre at hele orkastnota, inkludert fisk, skulle dras med ut av merden ble midttauet på orkastnota skåret av. Sugeslangen på fartøyet ble dratt ut av merden og fisk som sto i slangen havnet utenfor merden. I alt flyttet båten seg fem meter fra merden. Det var en del vind på hendelsestidspunktet og vindstyrken ble vurdert til 17 m/s.

Sannsynlig årsak 

Årsak til hendelsen anses å være for svak fortøyning på babord side bak på behandlingsfartøyet. Det var mye vind og fortøyningen som røk var nylon tau mens de andre fortøyningene var dyneema tau. Nylon tau har en lavere bruddstyrke enn dyneematau.

Hva ble gjort

Risikovurdering ble oppdatert på punkter som går på fortøyning av behandlingsfartøy for merd- til- merd behandling.

Behandlingsfartøyet har fått på plass sterkere fortøyninger.

Sjekklisten før behandling er oppdatert og punkt som omhandler fortøyninger er tatt med.

Har satt krav til sekundærsikring av fortøyning og at dette skal brukes på anlegg der det behandles fra merd- til- merd.

Opprettet avvik på hendelsen og laget en rapport om hendelsen og implementerte tiltak som er sendt ut og formidlet internt i selskapet.

Læring

Mangelfull risikovurdering av operasjonen gjorde at mulige tiltak som kunne ha hindret fartøyet i å miste sin posisjon mot merd ikke ble iverksatt.

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 12. (lovdata.no)

Akvakulturdriftsforskriften  § 37 første og annet ledd. (lovdata.no)

IK-Akva § 4 jf. § 5 tredje ledd bokstav f). (lovdata.no)

Oppdatert: 06.01.2022