Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Behandling av fisk i merd med heldekkende presenning - risiko for rømming

Arbeidsoperasjoner som behandling av fisk i merd med helpresenning krever både menneskelige og tekniske ressurser for å gjennomføres. Det kreves også at involvert personell har fått tilstrekkelig opplæring og at roller og ansvarsområder er fordelt.

Behandling av fisk i merd med heldekkende presenning.
Behandling av fisk i merd med heldekkende presenning.

Arbeidsoperasjoner som behandling av fisk i merd med heldekkende presenning krever både menneskelige og tekniske ressurser for å gjennomføres. Det kreves også at involvert personell har fått tilstrekkelig opplæring og at roller og ansvarsområder er fordelt.

Operasjonene innbefatter også mye håndtering av notposer som kan medføre høy belastning og slitasje i notposen ved feil håndtering. Det er mange risikomomenter knyttet til denne type arbeidsoperasjon, og det viktigste her vil være å unngå skade på not slik at fisk rømmer.

Det må gjennomføres en risikovurdering av operasjonen med tilhørende risikoreduserende tiltak. Det er viktig med gode prosedyrer for gjennomføring av operasjonen samt sjekklister for kritiske kontrollpunkt. Det er også viktig med inspeksjon av notposer i forkant og etterkant av operasjonen for å utelukke hull i notposene som fisken kan rømme gjennom.

Det skal også være på plass en oppdatert beredskapsplan som skal gi oversikt over hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres.

Det finnes ulike typer presenninger på markedet og det er viktig at det utarbeides prosedyrer på den respektive lokalitet for den type presenning en har valgt å bruke. Følg brukerhåndboken som medfølger presenning og brukerhåndboken for not.

Faremomenter

En gjennomgang av innmeldte rømmingshendelser og mistanke om rømming i forbindelse med denne type arbeidsoperasjon viser at det er en del momenter en bør være oppmerksom på. 

Eksempler på detter er:

Propellskade på not.
Propellskade på not. Foto: Fiskeridirektoratet.
 • Ved jobbing i mørket med bare kunstig lys fra båter er faren stor for uønskede hendelser.
 • Ikke fjernet dødfisksystemet fra nota før denne lines opp. Kan føre til hekting og rivning av not. Følg instruksjoner i brukerhåndbok.
 • Ved løfting av bunnring lines ikke not opp og faren for at notlin hekter seg i bunnringsklammer eller legger seg oppå bunnring slik at notposen revner er stor.
 • Ved opphaling/senking av lodd huker dette seg fast i notlinet og fører til revne i notposen. Sjekk strømbildet før håndtering av lodd.
 • Not kommer i propell. Sjekk strømbildet og følg med at ikke not har løftet seg og fås i propell.
 • Panikk hos fisken slik at den trykker ned i notposen, kan føre til at not som er opplinet på notkroker blir påført belastning og kan begynne å revne. Lin opp nota på en og en maske for å unngå større hull.
 • Usikret notkroker havner i not og kan føre til at notposen revner ved håndtering.
 • Feiltreing av tau som fører til rivning av not når utspilingsystem/lodd senkes.
 • Mangelfull kontroll av notposen før denne håndteres. Ved hull i not kan fisk rømme når den blir trengt.
 • Manglende etterlevelse av brukerhåndbøker.
Illustrasjon av anbefalt posisjon i forhold til strømretning ved heving/senking av lodd.
Anbefalt posisjon i forhold til strømretning ved heving/senking av lodd. Pilene viser strømretningen. Illustrasjon: Brukerhåndbok - Egersund Net.

Vurder strømretningen ved anløp av båt til merd. Båtfører må sørge for å legge til merden på riktig side i forhold til strømretningen, slik at ikke propellen kommer i kontakt med notposen. Vær oppmerksom på at strømretningen kan endre seg under en arbeidsoperasjon. Følg anleggets prosedyrer for båtanløp til merd.

Vurder strømretningen ved heving og senking av lodd. Operasjonen bør skje lo side for å unngå kontakt mellom lodd og notlin. Loddet skal fires sakte ned med eget tau til vekten overføres til notposen.

Om notkroker havner i notposen, kan den føre til at notlinet revner ved håndtering. Sikre notkroker etter anbefaling fra produsent og sjekk at alle notkroker er på plass etter operasjonen. Tell gjerne kroker inn og ut.

Notkrok som mangler på merden.
Sjekk at alle notkroker er på plass. Foto: Fiskeridirektoratet.

 

Forbered arbeidsoperasjonen

God planlegging av arbeidsoperasjonen reduserer faren for uønskede hendelser. Sørg for å ha nok personell til stede. For lite personell og tidspress kan føre til at en ikke gjennomfører arbeidsoperasjonen på en sikker måte. En må også ha kontroll på groe på nøtene og vurdere spyling om nødvendig før arbeidsoperasjonen.

Arbeidsoperasjon som krever håndtering av notposene på merden.
Arbeidsoperasjonen krever mye håndtering av notposene. Foto: Fiskeridirektoratet.

Det er viktig at de som skal delta kjenner til arbeidsoperasjonen, utstyret som skal brukes og blir godt informert om sin egen arbeidsoppgave. Vurder å bruke kommunikasjonsradio for sikker og tydelig kommunikasjon.

Det som kan begrense arbeidsoperasjonen er knyttet til vind, strøm, lys og temperatur. En bør fastsette Max-verdier for strøm, vind, bølger etc. i prosedyren. En behandlingsoperasjon kan ta opp til en og en halv time, og på grunn av tidevann kan vannstrømmen øke kraftig i løpet av denne tiden.

Så langt som mulig må personell som skal delta samles og ha et møte i forkant av arbeidsoperasjonen der en går gjennom risikovurdering, arbeidsplan, prosedyrer, rutiner, beredskapsplan. Det anbefales å ha en god arbeidsplan for hva som skal inspiseres av merden ved hjelp av dykker/ROV før og etter arbeidsoperasjonen, og at det kan dokumenteres at dette er utført. For å kunne observere om bunnen av not hekter seg i presenning kan det vurderes å bruke ROV/dykker eller kamera. Dersom det blir motstand i not/opphalertau, sjekk med ROV, kamera eller dykker.

Før en håndterer notposene må de inspiseres for å avdekke eventuelle hull som fisken kan rømme gjennom når den blir trengt. Bruk ROV eller dykker. Følg brukerhåndboka til notposen og anleggets prosedyrer for håndtering av not og utspilingsystem.

Ettersyn etter arbeidsoperasjonen

Etter at utspilingsystem/ lodd og not er nedsenket må not og merd kontrolleres med ROV/dykker umiddelbart. Hensikten er å avdekke unormale tilstander og skader på not som kan føre til rømming. En bør også ha ettersyn ved en «runde på ring» for å avdekke unormale tilstander slik at det umiddelbart kan utbedres. Følg anleggets prosedyrer. Ettersyn skal loggføres.

Eksempler på ettersyn:

 • Sjekk at det ikke er hull i notlin
 •  Sjekk at nota står jevnt og er fint ut strekt
 •  Sjekk at dødfisksystemet ligger riktig plassert i bunnen av nota
 •  Sjekk at bunnring henger rett og at det ikke er skjevheter som gir belastning på notposen
 •  Sjekk at bunnringsoppheng ikke har kontakt med noten
 •  Sjekk notas innfesting til bunnring.
 •  Sjekk at lodd henger slik at det ikke kommer i kontakt med notlinet. 
 • Sjekk at det ikke ligger løse gjenstander i nota som kan føre til skade på notlinet
 • Sjekk notas innfesting til flytekrage
 • Sjekk at ekstrautstyr er riktig plassert og forsvarlig festet.

 

Oppdatert: 13.11.2022