Avlusingsfartøy-mangelfull sikring av spygatt fører til at fisk som havner på dekk går i sjø

Et fartøy driver med avlusning av et bur på et stålanlegg da mannskapet blir bedt om å stanse FLS-systemet av røkterne på anlegget, fordi de betrakter buret som tom for fisk.

Samtidig som mannskapet på fartøyet forbereder avlusning av nytt bur, bytter de lusepose. Da mannskapet kobler fra slangen på den ene linjen faller det fisk ut av kammeret og havner på dekk. Noen fisk havner også i sjøen da spygattene ikke er tildekt/sikret. Mannskapet og røkterne samarbeider om å få gjenværende fisk tilbake til merden. Det ble straks satt ut 5 gjenfangstgarn og det ble i tiden etter hendelsen gjenfanget 3 fisk. Oppdretter har meldt inn at det rømte 4 fisk på 2,9 kg.

Figur 1: Illustrasjonsbilde-manglende sikring av spygatt kan føre til at fisk som havner på dekk rømmer ut i sjøen. (Foto: Fiskeridirektoratet)

Hva ble gjort

I etterkant av hendelsen har virksomheten lagt til følgende punkt i prosedyrene:

Det skal brukes sikkerhetsnett under laste- og losseslanger. Sikkerhetsnettet skal festes tilstrekkelig, omtrent midt under slangene, slik at det fungerer dersom fisk faller ut av slangene. Virksomheten har også midlertidig montert netting over spygatt i påvente av verkstedopphold, hvor spiler skal monteres.

Læring

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres.

Det viktigste er at ansatte har en felles forståelse for faremomentene og har fått en grundig opplæring og trening i hva som skal gjøres for å unngå at fisken rømmer.

I denne hendelsen var ikke risikoen for at det kan stå fisk i kammeret når slangen kobles fra ved bytte av lusepose, vurdert tilstrekkelig med hensyn på rømming slik at forebyggende tiltak kunne beskrives. Det var ikke vurdert fysiske barrierer som  hindrer fisken i å rømme ut i sjøen.

 Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 12 Krav til vare –og tjenesteprodusenter,innretning, utstyr mv.

Akvakulturdriftsforskriften § 5 Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig

Akvakulturdriftsforskriften § 37 plikt til å forebygge og begrense rømming

Forskrift om IK-akvakultur § 5

Oppdatert: 15.02.2021