Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Årsak til rømt fisk under lusetelling

Slakke fortøyninger førte til at fisk rømte under lusetelling.

Under lusetelling av fisk fra ei merd, rømte det tre fisk da slangen for tilbakeføring av fisk havnet utenfor merden.

Hva skjedde

Lusetellingen ble utført om bord i arbeidsbåten som lå fortøyd til merden. Det ble brukt et lusetellebord med oppvåkningskar og slange for tilbakeføring av fisk til merd (se figur 1 ). Det ble også brukt sikringsnot mellom båt og merd. Under arbeidsoperasjonen ble plutselig slangen for tilbakeføring av fisk dradd ut av merden og tre fisker havnet i sjøen.

Oppsett for lusetelling om bord i båten. Lusetellebord med oppvåkningskar og slange. Foto: © Virksomheten.
Figur 1: Bildet viser oppsett for lusetelling om bord i båten. Lusetellebord (nærmest) med oppvåkningskar og slange for tilbakeføring av fisken til merd. Dette flyttes lengre bak under bruk slik at slangen rekker ut til merden. Foto: © Virksomheten.

 

Sannsynlig årsak

Årsaken til hendelsen var slakke fortøyninger. Arbeidsbåten var ikke tilstrekkelig fortøyd til merden slik at slangen for tilbakeføring av fisk ble dradd utenfor merden og fisk havnet i sjøen. Hendelsen viste også at slangen for tilbakeføring av fisk med fordel kunne ha vært lengre.

Hva ble gjort

Virksomheten har oppdatert sin risikovurdering der de har økt sannsynligheten for at det rømmer fisk ved lusetelling fordi de har hatt flere hendelser det siste året. Som tiltak for å forhindre at det skal rømme fisk ved lusetelling har de i tillegg til bruk av sikringsnot, bruk av tilbakeføringsslange et nytt punkt om at det skal sikres at båt med tellestasjon er tilstrekkelig fortøyd slik at tilbakeføringsslangen når ut i merden. De har også oppdatert prosedyre for lusetelling og skaffet seg en ny tilbakeføringsslange som er en meter lengre.

Læring

Mangelfull risikovurdering av operasjonen gjorde at mulige tiltak som kunne ha hindret tilbakeføringsslangen i å bli dradd ut av merden ikke ble iverksatt.

En risikovurdering som gjelder på rømming av fisk, skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene. Virksomheten skal videre beskrive forebyggende tiltak for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta i vurderingen.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse:

IK-Akva § 4 jf. § 5 tredje ledd bokstav f), g)

Akvakulturloven § 12 annet ledd

Akvakulturdriftsforskriften  § 37 første og annet ledd.

 

Oppdatert: 27.01.2022