Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Slange løsnet da en defekt strammestropp sviktet og fisken kunne rømme gjennom et usikret avløpsrør og ut i sjøen

På et settefiskanlegg er ansatte i gang med sortering av fisken i anlegget.

De holder på å  pumpe fisk fra et av karene og inn til en sorteringsmaskin da det plutselig slutter å komme fisk opp til sorteringsmaskinen samtidig som vannflowen stopper. Det viser seg at den ene slangen som var koblet til i koblingskummen, har løsnet og fisken har gått ut gjennom et usikret avløpsrør og havnet i fjæra. Det rømte rundt 217 000 yngel, med ei vekt på 13 gram. Gjenfangstgarn ble satt ut og det ble gjenfanget i underkant av 105 000 yngel. Selskapet fikk pålegg om miljøovervåking etter rømmingen.

Hva skjedde

Slangen fra det aktuelle karet som var koblet til i koblingskummen (Fig.2) løsnet på grunn av en slitt og rusten strammestropp (Fig.1 ), og all fisken gikk inn i koblingskummen.

Figur 1: Strammestroppen som løsnet. Foto: © Fiskeridirektoratet
Figur 1: Strammestroppen som løsnet. Foto: © Fiskeridirektoratet
Figur 2: Under sortering har den ene slangen som var koblet til i koblingskummen løsnet. Slangen var sikret med en rusten strammestropp som løsnet under pumpingen av fisken. Foto: © Fiskeridirektoratet
Figur 2: Under sortering har den ene slangen som var koblet til i koblingskummen løsnet. Slangen var sikret med en rusten strammestropp som løsnet under pumpingen av fisken. Foto: © Fiskeridirektoratet

Samtidig som slangen løsnet, slo den løs en sikringsil. Sikringssil skal hindre at fisk går ut i avløpsledning til fjæra( Fig.3)

Figur 3: Sikringssilen (svart perforert rør som skal hindre at fisken rømmer ut gjennom avløpsrøret og i fjæra) ble slått løs da slangen løsnet. Røde ringer markerer sikringer som ble montert i ettertid. Foto: © Fiskeridirektoratet
Figur 3: Sikringssilen (svart perforert rør som skal hindre at fisken rømmer ut gjennom avløpsrøret og i fjæra) ble slått løs da slangen løsnet. Røde ringer markerer sikringer som ble montert i ettertid. Foto: © Fiskeridirektoratet

Det som skjer videre er at koblingskummen fylles opp med fisk og vann og fisken rømmer gjennom avløpsrøret. På yttersiden av bygget, ved enden av avløpsledning, var det satt opp en silkasse under avløpsledningen(Fig.4). På grunn av mengden fisk og trykket med vann gjennom avløpsledningen har fisken havnet utenfor silkassen og i fjæra utenfor anlegget.

Figur 4: På yttersiden av bygget var det satt opp en silkasse under avløpsrøret. På grunn av mengden med vann og fisk, har fisken havnet utenfor silkassen og ut til fjæra. Foto:© Fiskeridirektoratet
Figur 4: På yttersiden av bygget var det satt opp en silkasse under avløpsrøret. På grunn av mengden med vann og fisk, har fisken havnet utenfor silkassen og ut til fjæra. Foto:© Fiskeridirektoratet

Sannsynlig årsak

Den sannsynlig årsaken til at slangen løsnet fra koblingen i koblingskummen var en defekt strammestropp som sviktet. Stroppen var svært rusten og slitt. Virksomheten skifter til vanlig ut stroppene ofte og normalt ville denne stroppen vært skiftet ut. Denne dagen ble det vurdert at den rustne stroppen ville være tilstrekkelig. Da strammestroppen ga etter, kunne koblingsslangen slå løs den usikrede sikringssilen (Fig. 3), og fisken kunne rømme ut gjennom avløpsrøret. Det ble ikke oppdaget at koblingsslangen var løs, da det som følge av alt vannet og fisken i kummen fortsatt kom fisk og vann opp til sorteringsmaskinen. Virksomheten hadde vurdert at det ikke var nødvendig å sikre sikringssilen i koblingskummen da det normalt ikke er mye vann eller bevegelse i kummen. På yttersiden av bygget var det satt opp en silkasse under avløpsrøret (Fig.4) som skulle fungere som en sekundærsikring i tilfelle primærsikringen skulle svikte. Denne silkassen skulle hindre fisken i å nå resipient. Silkassen var ikke tilstrekkelig dimensjonert i forhold til mengder vann og fisk som spylte ut av avløpet og den hadde således liten effekt for å hindre rømmingen av fisk.

Hva ble gjort

Avløpsrøret ble sperret med en håv og pumpingen ble stoppet. Beredskapsplanen ble iverksatt og gjenfangstgarn ble satt ut.

Selskapet gikk gjennom sine prosedyrer ved flytting av fisk med ekstra fokus på kontroll etter rigging i form av sjekklister.

Sikringssilen på avløpet ble sikret med stropper for å holde det på plass som et midlertidig tiltak. (Fig.3). Som et varig tiltak ble denne byttet ut og erstattet med en permanent sikring.

Silkassen på yttersiden av anlegget blir erstattet med en sikrere løsning med et PE-rør, med eget tappepunkt, samt en permanent ventil.

Selskapet oppdaterte og forbedret sin beredskapsplan. I dette arbeidet brukte de «veilederen for beredskap ved rømming av fisk» som støtte for å hente ideer og veiledning. Beredskapsplanen ble gjennomgått med alle ansatte slik at de skal føle seg trygge i sin rolle ved uønskede hendelser. Selskapet planlegger også øvelser i uønskede hendelser med hovedfokus på rømming. Selskapet har siden hendelsen investert i nødvendig utstyr for gjenfangst, så som garn med ulik maskevidde, vadebukser, dykkerdrakt, tau og tørrdrakter som ligger lett tilgjengelig på beredskapsrommet på anlegget.

Opplæringsplanen ble også gjennomgått slik at den samsvarer bedre med selskapet sitt internkontrollsystem og beredskapsplan. Det er også satt fokus på felles risikoforståelse av komponenter på anlegget, samt det å skrive avvik.

Beredskapsveileder

Læring

Det skal gjennomføres en risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Risikovurderingen skal danne grunnlag for systematiske tiltak.

Fiskeridirektoratet forventer at landbaserte anlegg har et fungerende internkontrollsystem der faren for rømming knyttet til arbeidsoperasjoner og utstyr vurderes og forebyggende tiltak iverksettes for å hindre rømming av fisk.

Fiskeridirektoratet forventer at  landbaserte anlegg har egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløp eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbelsikring eller annen likeverdig rømmingssikring.

Forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften § 5 første ledd og § 37 første, andre og tredje ledd

IK-Akvakultur § 5 internkontrollens innhold .

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk .

Oppdatert: 10.12.2019