Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rømming av fisk ved opptak av oppdrettsnot

Stort sett alle sjøbaserte akvakulturanlegg med oppdrettsnøter har behov for å skifte disse ut etter at de har stått i sjøen en periode. Dette gjelder spesielt ved utslakting og brakklegging av lokaliteten.

Det er knyttet en risiko for rømming av fisk ved opptak av not om en ikke har sikret seg at noten er tom for fisk. Fisken kan gjemme seg i notfolder og slik komme ut i sjøen om noten løftes opp med bunnen først (vrenges) slik at topptindel kommer under vann.

Om noten skal vrenges ved opptak, så må oppdretter forsikre seg om at noten er tom for fisk. Dette vil også gjelde for rensefisk som heller ikke skal rømme fra akvakulturanlegg.

Om fisk har svømt over perlebandet bør perlebandet trekkes på nytt. Det vil likevel alltid være sannsynlig at det står fisk igjen i noten også etter at perlebandet har blitt trukket gjentatte ganger. Praksisen med å vrenge noten ved opptak utgjør derfor en klar risiko for at fisk rømmer.

Noten bør løftes ut av flytekragen med toppen først og på en slik måte at topptindel ikke kommer under vann. Dette for at eventuelle fisk som er igjen i noten ikke skal kunne rømme. Opptak av nøter er en arbeidsoperasjon som også blir utført av ekstern arbeidskraft. Oppdretter må ha gode rutiner for å forsikre seg om at noten blir tatt ut av merden på en rømmingssikker måte, uavhengig av hvem som utfører den arbeidsoperasjonen.

Læring

Fiskeridirektoratet forventer at anleggene har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til denne type arbeidsoperasjoner er vurdert og forebyggende tiltak er iverksatt for å hindre rømming. Dette er en arbeidsoperasjon som også blir utført av eksterne servicebåter, som har krav til å «utføre sine oppdrag og tjenester på en miljømessig forsvarlig måte».

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 12 Krav til vare- og tjenesteprodusenter, innretning, utstyr mv.

Driftsforskriften § 5 Generelle krav til forsvarlig drift, 1 ledd og § 37 Plikt til å forebygge og begrense rømming, 1., 2. og 6. ledd.

Forskrift om IK-akvakultur § 4 Plikt til internkontroll og § 5 Internkontrollens innhold, bokstav c), e), f) og g)

Oppdatert: 28.08.2019