Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Risiko for å miste fisk på sjøen ved heving av kastenot

I forbindelse med avlusing av fisk ble det brukt en kastenot for å trenge fisken.

Til hjelp med avlusingsoperasjonen var det innleid ett selskap med avlusingslekter og ett selskap med en servicebåt.

Når blyet i kastenoten ble hevet opp med kraner på sidene for å trenge fisken, datt det ut en fisk fra en fold i kastenoten og ut i sjøen. Samme hendelse gjentok seg to ganger. Det ble satt ut gjenfangstgarn i henhold til prosedyre.

Sannsynlig årsak
De involverte partene gikk sammen gjennom hendelsene og den mest sannsynlig årsaken er at det ved kraning av blyet på kastenoten, så har kran og bly kommet utenfor håndlisten på merden og fisk som satt fast i en notfold, datt i sjøen.

Hva ble gjort
Som strakstiltak ble det, gjennom et telefonmøte med alle involverte parter, gitt instruks om ikke å bruke kran ved løfting av bly inntil videre for å redusere risikoen.

Selskapet gjorde en ny risikovurdering basert på risiko for rømming samt at de oppdaterte sin instruks/ beste praksis slik at arbeidsoperasjonen med å løfte opp blyet i kastenoten blir gjort likt uavhengig av hvem som utfører den.

Læring
Ved heving av kastenot ved trenging av fisk må det vises oppmerksomhet for at ikke fisk rømmer.

Fiskeridirektoratet forventer at anleggene har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til denne type arbeidsoperasjoner er vurdert og forebyggende tiltak er iverksatt for å hindre rømming

Arbeidstakerne skal ha kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine på en forsvarlig måte.

Dersom viktige oppgaver håndteres av innleide selskaper, må ansvars og oppgavefordelingen dokumenteres.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse
Akvakulturloven §12 Krav til vare- og tjenesteprodusenter, innretning, utstyr mv.

Akvaklturdriftsforskriften § 5 Generelle krav til forsvarlig drift, 1 ledd og § 37 Plikt til å forebygge og begrense rømming, 1.,2. og 6.ledd.

Forskrift om IK-akvakultur § 4 Plikt til internkontroll og § 5 Internkontrollens innhold, bokstav c), e), f) og g)

Oppdatert: 08.11.2019