Pigghå og fare for rømming

Ved en lokalitet ble det oppdaget at pigghå hadde spist på dødfisk og forårsaket hull i not. Under hendelsen rømte ca 20 laks med snittvekt 3,4 kg.

 

Hva skjedde?

Under dødfiskopptak oppdaget ansatte dødfisk som de mistenkte var spist på. Det ble umiddelbart rekvirert en ROV-inspeksjon av noten, som ble gjennomført om kvelden samme dag. ROV-inspeksjonen viste mye pigghåaktivitet rundt bunnen av nota, hull i nota under Lift UP og pigghå inne i nota. Lyset fra ROVen tiltrakk seg laks som da presset på spissen av noten og hullene, og det ble observert ca. 20 laks som presset seg ut.

ROVen ble straks kjørt opp til overflaten igjen, og det ble satt på kraftige lyskastere for å trekke laksen høyere opp mot overflaten og bort fra bunnen og hullene. Noten ble løftet opp noe før dykkere sydde på notstykke for å tette hullene. Dødfisken ble pumpet ut, og LiftUp tatt ut. Dykkere sydde på notstykke på innsiden også for å sikre dobbelt. LiftUp ble plassert ut under ROV-overvåking. Noten ble inspisert på nytt dagen etter, og skiftet dagen deretter. Det sto mye pigghå igjen inne i noten, disse ble senere sortert ut.

ROV-inspeksjon med pigghå i noten. Foto: Marinus Aqua Service AS
ROV-inspeksjon med pigghå i noten. Foto: Marinus Aqua Service AS
ROV-inspeksjon av hull i not forutsaket av pigghå. Foto: Marinus Aqua Service AS
ROV-inspeksjon av hull i not forutsaket av pigghå. Foto: Marinus Aqua Service AS

Forut for hendelsen ble den aktuelle merden lusebehandlet 21.11. Pga dårlig vær de to påfølgende dagen var det ikke opptak av dødfisk. 24.11 var det problem med LiftUp som stoppet grunnet mye dødfisk, og dagen etter ble LiftUp trakten heist litt opp for å løse opp proppen av dødfisk. Det er sannsynlig at dødfisk har sklidd ned i notspissen og blitt liggende under LiftUp-trakten da LiftUp ble satt ned i senter igjen 24.11. Dødfisk har dermed trukket til seg pigghåen.

Hva ble gjort?

Det er mye pigghå i området der lokaliteten ligger, og som tidligere har vært utsatt for pigghåangrep. Selskapet er derfor allerede godt kjent med fare for rømming grunnet pigghå, og har inkludert forhøyet dødelighet som tiltrekker predatorer og feilplassering av LiftUp i sine risikovurdering.

Basert på oppdaterte risikovurderinger etter hendelsen ble ytterligere tiltak iverksatt:

  • Behandling av fisk på dagtid, da det viser seg at pigghåen er mer aktiv og aggressiv nattestid.
  • Rømmingsfare pga dødfisk under LiftUp trakt som tiltrekker seg predatorer er innført som nytt risikomoment.
  • Vrenge notsekken i bunnen av not ved utsett LiftUp.
  • Innføre rutine for inspeksjon også på utsiden av notspiss ved behandling av fisk og utsett av LiftUp.
  • Montere notpose under/rundt notspiss for å hindre predatorer å komme til.

Læring

I Norge finner vi pigghå i Nordsjøen, langs hele Norskekysten og i det sørlige Barentshavet, men er mest tallrik i de sørligere områdene. Pigghå er en stimfisk som kan opptre i store mengder, og den har skarpe tenner og kraftige kjevemuskler.

Pigghå tiltrekkes av dødfisk som blir liggende i noten, og kan bite hull i noten for å spise på dødfisken. Slike hendelser med pigghå har ført til at fisk har kunnet rømme, og det har samtidig gått inn store mengder pigghå i noten. Fiskeridirektoratet har i løpet av de senere årene mottatt flest meldinger om pigghåangrep fra Ryfylke i Rogaland.

I områder med pigghå må risiko ved forhøyet dødelighet og feilplassering av LiftUp/dødfisksystem inngå i risikovurderingene. Det må etableres rutiner som sikrer forsvarlig kontroll med at dødfisksystem er montert og satt ut riktig samt fungerer som forutsatt. Videre må det være rutiner og ekstra aktsomhet ved forhøyet dødelighet og værforhold som hindrer daglig røkting.

Fiskeridirektoratet forventer at selskapene inkluderer dette fareområdet i sine risikovurderinger der det er aktuelt, og iverksetter tiltak og planer for å forebygge lignende hendelser.

Pigghå er fredet og forbudt å fiske: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-13-1507 .

Planer og tiltak for å håndtere pigghå under rømmingshendelser og pigghå som kommer inn noten, må ta høyde for dette forbudet.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse.

Akvakulturdriftsforskriften §§ 5 første ledd  og 37 første og andre ledd .

Forskrift om IK-Akvakultur § 5, bokstav f), g) og h).

Oppdatert: 17.10.2018