Gnag fra gjennomgående håvloddtau førte over tid til brudd i notens senter-ring og fisk rømte

I forbindelse med klargjøring av en merd for avlusing, oppstod det en hendelse med dødfiskhåven som var montert i notposen.

Ansatte observerte at håvtauet var stramt når notposen var ferdig opplinet, og det viste seg at dødfiskhåven hadde gått gjennom et hull i bunnen av notposen. Det observeres samtidig fisk utenfor merden. Hendelsen førte til at det rømte rundt 54 000 fisk som hadde en snittvekt på 2 kg.

Figur 1: Hullet ble  målt til å være 11,5 meter langt fra spissen og opp. På bildet henger notposen med spissen opp. Foto: © Fiskeridirektoratet

Figur 1: Hullet ble  målt til å være 11,5 meter langt fra spissen og opp. På bildet henger notposen med spissen opp. Foto: © Fiskeridirektoratet

Teknisk utstyr- design

Notposen hadde en omkrets på 160 m, dybde sider var 15 m og dybde til bunn var 30 m og pålitelighetsklasse 3.

Merden hadde bunnring med glidelodd.

Det var montert en dødfiskhåv med gjennomgående håvtau med et lodd i enden på 306 kg.

Koblingspunktet for krysstau var et 48 mm nylontau  med en nylon plate.

Beskrivelse av koblingspunkt for krysstau

En notpose består hovedsakelig av notlin og tau. Tauene utgjør rammeverket, der alle belastninger påført notposen skal tas opp av tauene. Krysstauene er fortsettelse av sidetau, som alene eller sammenføyd med andre krysser bunnen til motstående sidetau. I den aktuelle notposen var det som koblingspunkt for krysstau, montert et 48 mm tau. For å lukke åpningen som oppstår når krysstau monteres sammen var det montert inn en nylon plate med hull for håvtauet. (Fig.2)

Figur 2: Bruk av nylon plate sammen med rundslings for samling av krysstau i senter bunn ble innført for å fjerne problem med korrosjon på stålringer. Foto: © Egersund Net

Figur 2: Bruk av nylon plate sammen med rundslings for samling av krysstau i senter bunn ble innført for å fjerne problem med korrosjon på stålringer. Foto: © Egersund Net

Beskrivelse av dødfisksystem med gjennomgående håvloddtau

Notposen hadde en dødfiskhåv med gjennomgående håvtau. Det vil si at håvtauet gikk på innsiden av notposen, ut gjennom hullet i nylon platen som var montert i notposens bunn og ned i sjøen , med et lodd på 306 kg i enden (Fig.3).

Figur 3: : Prinsippskisse av notpose med gjennomgående håvtau og lodd til dødfisksystem. Skisse: Egersund Net

Figur 3: : Prinsippskisse av notpose med gjennomgående håvtau og lodd til dødfisksystem. Skisse: Egersund Net

Hva skjedde?

I forbindelse med avlusingen av fisken i anlegget skulle man klargjøre en merd til behandling av fisken. Merden ble klargjort som normalt ved først å ta opp glidelodd for så å line opp noten. Når noten er opplinet oppdager man at håvtauet er stramt og det blir forsøkt på å dra opp håven for så å slippe den ned igjen for å se om den stopper. Det ble også forsøkt å knyte inn ekstra tau uten at det hjalp. Håven fortsatte å gå ned og man mistenkte at håven hadde gått gjennom noten. Dykkere som er innleid for å bistå under avlusingen gjennomfører en inspeksjon i merden og ser at dødfiskhåven har gått gjennom et stort hull i bunnen av notposen. Hullet går fra spissen i notposen og 11,5 meter opp. Håvtauet blir kappet på grunn av den store belastningen på noten og både loddet og håven synker til bunnen under merden.

Dagen før hendelsen fant sted ble dødfiskhåven tilsynelatende dradd uten problem og som normalt.

Notposen hadde vært inne på sertifisert serviceverksted for ettersyn og reparasjon. Ved dette ettersynet ble også nylonplaten for sentrering av håvtauet kontrollert og vurdert som OK. Notposen tilfredsstilte kravene i standarden NS:9415:2009 og servicekort ble utstedt med en gyldighetsperiode på 12 måneder. Notposen hadde stått i sjøen i ca åtte måneder før hendelsen. Det hadde blitt gjennomført inspeksjoner av notposen mens den sto i sjøen i henhold til brukerhåndboken. Den siste inspeksjonen av notposen ble gjort to måneder før hendelsen og ble utført ved hjelp av dykker/ROV.

Det var tidligere brukt stålring som koblingspunkt for krysstau. For å fjerne risikoen for tæring i stål, besluttet notprodusenten å gå over fra stålring som koblingspunkt til et koblingspunkt av fiber (rundslings) sammen med nylon plate (Fig.2). Da notprodusenten bestemte seg å bruke nylonplate og rundslings for å samle krysstauene , ble de første notposene montert med tau i påvente av å motta bestillingen av rundslingsen fra sin produsent.

Sannsynlig årsak

Det kan virke som at kreftene som har blitt påført rundt senter av noten under opplining, i forkant av avlusingen, har ført til riften i notposen. Det har mest sannsynlig oppstått et slitasjepunkt i nylonplaten og håvtauet har fortsatt å slite i samme punkt. Over tid har dette medført at håvtauet har gnagd i stykker nylonplaten (Fig.4)

Figur 4: Håvtauet har over tid gnagd i stykker nylonplaten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Figur 4: Håvtauet har over tid gnagd i stykker nylonplaten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Når nylonplaten ikke lenger styrte håvtauet, fortsatte håvtauet å gnage på sammenkoblingen for krysstau i bunnen av notposen (48 mm tauet) til det gikk i brudd og notlinet i bunnen revner (Fig.5)

Figur 5: Håvtauet har gnagd på sammenkoblingen av krysstau i bunnen på notposen og notlinet revnet. Foto: © Fiskeridirektoratet

Figur 5: Håvtauet har gnagd på sammenkoblingen av krysstau i bunnen på notposen og notlinet revnet. Foto: © Fiskeridirektoratet

Figur 6: Notposen revnet når  sammenkoblingen for krysstau gikk i brudd. Foto: Fiskeridirektoratet

Figur 6: Notposen revnet når  sammenkoblingen for krysstau gikk i brudd. Foto: Fiskeridirektoratet

Hva ble gjort

Det ble satt ut gjenfangstgarn og det ble gjenfanget i overkant av 1200 fisk

Som strakstiltak ble dødfiskhåv loddet kuttet for å fjerne belastningen på noten. Noten ble så senket slik at dykkere kunne starte å reparere hullet. Noten ble etter det tømt for fisk samt at fisken ble telt.

Notprodusenten sendte ut til sine kunder et varsel om risiko ved bruk av notposer med gjennomgående håvtau og lodd for sentrering av dødfisksystem, hvor det er montert en nylonplate for sentrering av håvtau.

Læring

Som et viktig rømningsforebyggende tiltak er både produkt- og tjenesteleverandører og innehavere av akvakulturtillatelser pålagt en plikt til å melde fra om – og til å følge opp – produkt- og tjenesteavvik som kan representere en rømningsfare, se NYTEK-forskriften §§ 23 og 31.

Fiskeridirektoratet forventer i så måte at denne plikten for det første ivaretas generelt gjennom disse virksomhetenes internkontrollsystem (se forskrift om akvakultur § 4), og at slike avvik i tillegg konkret følges opp i samsvar med kravene i NYTEK-forskriften §§ 23 og 31.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuelle ved denne type hendelse.

Akvakulturloven §12 Krav til vare-og tjenesteprodusenter, innretning, utstyr mv.

Forskrift om IK-akvakultur § 4 Plikt til internkontroll, § 5 Internkontrollens innhold, 

NYTEK-forskriften § 23 Plikt til å iverksette tiltak ved avvik, varslingsplikt mv., § 30 Montering og tilpasning og § 31 Bruk, vedlikehold og varslingsplikt

Oppdatert: 25.09.2020