Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fare for rømming ved lusetelling og annen håndtering

Fiskeridirektoratet mottar årlig ca. 10 meldinger om rømming av 1-2 fisk i forbindelse med lusetelling eller annen håndtering på merdkanten, som f.eks. veiing av fisk og uttak av svimere.

Hva skjer i slike hendelser?

I meldingene kommer det frem at fisk blir mistet og rømmer under slike arbeidsoperasjoner grunnet:

  • ikke innført sikringstiltak.
  • ikke brukt innførte sikringstiltak, f.eks. prosedyre angir bruk av sikringsnett og bedøving av fisk, men prosedyre ble ikke brukt.
  • utilstrekkelige sikringstiltak, f.eks. sikringsnett dekker kun deler av området.
  • svikt i sikring, f.eks. glipe mellom sikringsnett og not/merdkant, hull i håven.
  • manglende kontroll av sikring underveis i arbeidet, f.eks. glipe oppstår i sikringen.
  • rutinesvikt - etter at sikringsnett er fjernet, oppdages det fisk i oppvåkningskar som ikke er tatt ut. Ved tilbakeføring av fisk til merd, mistes den utenfor noten.
  • slangen fra lusetellingskaret løsnet slik at slangen gled ned i merden og fisk falt i sjøen mellom båt og merd. Fisken ble ikke fanget opp av sikkerhetsnettet som var montert under slangen.
Illustrasjonen viser glipe i sikring. Foto© EWOS Innovation AS
Illustrasjonen viser glipe i sikring. Foto© EWOS Innovation AS

   

Læring

Faren for at fisk kan mistes på sjøen under håndtering av fisk på merdkanten er godt kjent. Krav om ukentlige lusetellinger tilsier at alle nå skal ha etablerte og fungerende prosedyrer som sikrer at fisk ikke kan rømme under slik håndtering. Med enkle tiltak kan rømming i forbindelse med lustelling og annen håndtering på merdkanten forebygges, og slike hendelser kan dermed ikke sees på som hendige uhell.  

Fiskeridirektoratet anser at når slike hendelser fortsatt skjer skyldes dette systemfeil, jf. Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) § 5 Internkontrollens innhold, andre ledd.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

  • kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
  • iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
  • foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Fiskeridirektoratet forventer at selskapene har inkludert fareområdet i sine risikovurderinger, og har etablerte prosedyrer og rutiner som brukes for å forebygge at slike unødige hendelser fortsetter å skje.

Følgende log og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse.

Akvakulturdriftsforskriften §§ 5 første ledd  og 37 første og andre ledd .

Forskrift om IK-Akvakultur § 5, bokstav f), g) og h).

Oppdatert: 22.01.2021