Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fare for at fisk hopper mellom notposens topptau og flytekragens håndlist og ut i sjøen

Erfaring fra to innmeldte hendelser.

Hendelse A
Ved båtanløp til en merd, så driftsteknikeren at en laks hoppet over hoppenettet og ut i sjøen. Fisken i merden hadde en snittvekt på to kilo.

Tiltak for å fange fisken ble iverksatt, men den ble ikke gjenfanget.

Hendelse B
Det ble funnet fire døde fisk på rundt ett kilo, mellom not og luseskjørt på en merd. Oppdretter vurderte at den mest sannsynlige årsaken er at fisken har hoppet over hoppenettet som ikke var tilstrekkelig strammet opp mot håndlisten.

Risikomomenter

På lokaliteter som ligger eksponert til med store bølger, må faren for at fisk kan bli «skylt ut» av merden vurderes og det må gjøres tiltak for å forhindre det.

Det kan være en risiko for at fisk hopper mellom notposen topptau og flytekragens håndlist og ut i sjø, spesielt om hoppenettet ikke henger i riktig posisjon. Dette må vurderes og gjøres tiltak for å forhindre.

Figur 1. Innfestingstau for bruk mellom topptauet og håndlisten skal sikre at hoppenettet henger i riktig posisjon. Se notens brukerhåndbok. (Foto: © Aqualine)

Figur 1. Innfestingstau for bruk mellom topptauet og håndlisten skal sikre at hoppenettet henger i riktig posisjon. Se notens brukerhåndbok. (Foto: © Aqualine)

Læring

Det forventes at akvakulturanlegg har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til arbeidsoperasjoner og utstyr vurderes og forebyggende tiltak iverksettes for å hindre rømming av fisk. Det skal også iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturdriftsforskriften § 5 Generelle krav til forsvarlig drift, 1. ledd og § 37 Plikt til å forebygge og begrense rømming, 1., 2. og 6. ledd ,  § 7 . Beredskapsplan 1., 3. og 4. ledd og § 12 . Eget tilsyn med akvakulturdyr og installasjoner 1., 3. og 4.ledd.

Forskrift om IK-akvakultur § 4 Plikt til internkontroll og § 5 Internkontrollens innhold, bokstav c) f) og g)

Oppdatert: 29.10.2019